Univerzita třetího věku

ZÁKLADNÍ INFORMACE O U3V NA FF JU

  • Program vychází z odborného zázemí nejvýznamnější humanitně zaměřené fakulty v Jihočeském kraji: kurzy se zabývají otázkami regionální archeologie, historie, jazykovědy i literární vědy. Přednášející jsou předními odborníky, kteří v dané oblasti vědecky bádají a dokáží o svém oboru erudovaně a poutavě hovořit. Studujícím se tak nabízí ucelený program v oblasti humanitních věd, který je seznámí z hlavními tématy, jimž se pracovníci filozofické fakulty odborně věnují.
  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Základní formou kontroly a hodnocení v oborovém studiu U3V je kolokvium, zápočet nebo zkouška (bude specifikováno vždy na začátku dílčího kurzu).
  • Cena: 600,- Kč/semestr
  • Absolventy a absolventkami U3V se stávají ti účastníci a účastnice, kteří splnili stanovený rozsah učiva daného programu, vypracovali a obhájili závěrečnou práci. Úspěšným absolventům  a absolventkám U3V vydává FF JU osvědčení o absolvování.
  • Je možné účastnit se pouze vybraného/vybraných kurzů nabízeného programu (pak ovšem nezíská osvědčení o absolvování U3V).
  • Další pravidla a doporučení - přehledně ke stažení ZDE
  • Případné dotazy zasílejte na czv@ff.jcu.cz

 

PROGRAM U3V "ČLOVĚK, DĚJINY, SLOVESNOST"

2. cyklus U3V FF JU
(ZS 2020/2021 - LS 2022/2023)
datum název kurzu garantující ústav odborný garant počet přednáškových hodin

6. 10. 2020 - 12.01.2021

Češi a Němci v srdci Evropy: historie, jazyk, kultura

UAG prof. Jaklová 24 hod/sem.

LS 2020/2021

Významné osobnosti a mimořádná díla evropského a českého výtvarného umění a architektury UUK doc. Šroněk 22 hodin/sem.

ZS 2021/2022

Praktická genealogie UAC doc. Ryantová 20 hodin/sem.

LS 2021/2022

Proměny českého románu 20. století UBO dr. Faktorová 20 hodin/sem.

ZS 2022/2023

Život vesnického obyvatelstva od poloviny 17. až do počátku 20. století UHE doc. Grulich 22 hodin/sem.

LS 2022/2023

Svět románských literatur v zracdle času URO prof. Radimská 24 hodin/sem.

 

 

Již proběhlo:

1. cyklus U3V FF JU
(LS 2016/2017 - ZS 2019/2020)


Označení kurzu


Název kurzu


Odborný garant


Počet hodin

UAR/U3V01


Archeologie jižních Čech
ve středoevropských souvislostech

PROBÍHALO v LS 2016/2017

doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

24 hod/sem

UHE/U3V01


Řeč šlechtických sídel na jihu Čech v 16. až 19. století a jejich stavebníci

PROBÍHALO v LS 2018/2019

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

22 hod/sem

UHE/U3V02


Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. století

PROBÍHALO v LS 2017/2018

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

20 hod/sem

UBO/U3V01


České literární nebe,
aneb nově o velkých osobnostech české literatury

PROBÍHALO v ZS 2017/2018

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

24 hod/sem

UAN/U3V01


Evropské literatury od období romantismu

PROBÍHALO v ZS 2018/2019

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

24 hod/sem

URO/U3V01


Jazyky a jazykověda

PROBÍHALO v ZS 2019/2020

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

20 hod/sem