Poplatek za studium

   
Poplatek za studium
podle § 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb.

 
 
Kontaktní osoba
Místnost
Telefon
E-mail
Mgr. Monika Hosnedlová FF 00 042 389 034 803 monikah@ff.jcu.cz
 

   
 účet JU

   104 725 778/0300
   
 variabilní symbol

 
   9118411
   
 specifický symbol

 
   bude vygenerován v příslušném rozhodnutí o poplatku 
 
na AR částka za 6 měsíců dalšího studia rozhodnutí rektora č.
2020/2021 15380,- Kč R 419 (ze dne 31. 1. 2020)
2021/2022 15290,- Kč R 461 (ze dne 29. 1. 2021)

 

  • Děkan vydává rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, rozhodnutí je odesláno doporučeně do vlastních rukou s doručenkou na kontaktní adresu studenta, kterou má uvedenu v informačním systému STAG. Není-li kontaktní adresa vyplněna, rozhodnutí je odesláno na adresu trvalého pobytu studenta. 

  • Okamžikem převzetí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium začíná plynout 30denní lhůta, během níž může dotčený student ke správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. k děkanovi FF JU), podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

  • Odvolání by mělo obsahovat důvody (a jejich doložení se rozumí téměř automaticky), které mohou správní orgán (tj. pana děkana) vést ke změně či zrušení napadeného rozhodnutí. Těmito důvody jsou zpravidla důvody sociální (student má přiznané sociální stipendium, fakulta jej vyplácí; student pečuje o dítě nebo osobu blízkou, v domácnosti nežije další pečující osoba - doloženo potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory), důvody zdravotní (doloženo potvrzením lékaře), či jejich kombinace (doložení viz výše). V případě, že student nestuduje celých 6 měsíců období, na něž je poplatek vyměřen, může požádat o snížení poplatku na alikvótní částku. Pro odvolání na FF JU neexistuje žádný speciální formulář, student/ka se vyjadřuje strukturovaným dopisem.

  • Důvod, že student má v daném vyměřeném období již "skoro vše splněné/hotové" a "píše jen kvalifikační práci" či "čeká na možnost konání SZZ", není důvodem hodným zřetele. 

  • V případě, že děkan odvolání vyhoví, informuje studenta doporučeným dopisem s doručenkou. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, postupuje automaticky odvolání odvolacímu správnímu orgánu (tj. rektorovi JU). 

  • Poté, co rozhodnutí o výměru poplatku za studium nabylo právní moci, je závazné nejen pro studenta, ale i pro fakultu/univerzitu. Nelze proto dodatečně rozhodnutí jakkoliv měnit. 


za obsahovou správnost této stránky zodpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová