Státní závěrečné zkoušky

  • řídí se článkem 27 Studijního a zkušebního řádu JU

odst. (2): Student může konat poslední část státní závěrečné zkoušky, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a řádně odevzdal kvalifikační práci, je-li studijním programem předepsána.

odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukon­čení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zá­kona. 

odst. (6): Dostavením se ke státní závěrečné zkoušce student prohlašuje, že je schopen zkoušku absolvovat. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způ­sobem pravidla zkoušky nebo nedostaví-li se bez řádné omluvy ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, je klasifikován známkou „nevyhověl/-a” (4). O hodnocení výkonu studenta v ostat­ních případech rozhodne zkušební komise.

odst. (9): Státní závěrečnou zkoušku nebo její část, za předpokladu, že se člení na části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 5.


Doporučení:

Před podáním přihlášky k SZZ si student/ka může prostřednictvím portálu STAGu zkontrolovat, zda má splněné všechny povinné, resp. povinně volitelné a volitelné předměty v předepsané skladbě. K tomu slouží podmenu ZBÝVAJÍCÍ POVINNOSTI v části MOJE STUDIUM.


Důležité dokumenty:

Postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací upravuje Opatření děkana FF JU č. 10/2020 ze dne 15.12.2020 a Dodatek č. 1 k tomuto opatření. Před odevzdáním kvalifikační práce na ústav k obhajobě je povinností studeta/studentky tuto práci vložit do databáze STAG (viz odst. 7). Při vkládání do databáze STAG se student řídí Opatřením R JU č. 452.

Podmínky a organizační zabezpečení konání státních závěrečných zkoušek upravuje Opatření děkana FF JU č. 02/2021 ze dne 03.03.2021.


Odhlášení:

Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Odhlášení se děje na základě písemné žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (nikoliv e-mailu), tato žádost je zpoplatněna částkou 60,- Kč.


Praktická poznámka:

Pokud student/ka uvažuje o přihlášení k zimnímu termínu SZZ, nebo její části, je jeho/její povinností uzavřít v zimním semestru daného akademického roku všechny předměty studijního plánu tak, aby splnil/a podmínky pro konání SZZ, resp. její část.

Zde je důležité pamatovat na to, že předměty zakončené zápočtem a předzkouškovým zápočtem musí být zapsané v zimním semestru, pouze předměty zakončené zkouškou – v souladu s odst. 2 čl. 14 SZŘ JU – mohou být po dohodě se zkoušejícím skládány po celý akademický rok.

Zkoušející může klasifikaci zkoušky za letní semestr udělit již v semestru zimním, splnění zápočtu za zimní semestr však pouze v semestru zimním, splnění zápočtu za letní semestr pouze v semestru letním, přičemž tato omezení se vztahují i k zápočtu před zkouškou, jak je uvedeno výše.


ZIMNÍ TERMÍN

přihlášky budou k dispozici od X.XX.2022


mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce


XXX


mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána


XXX


termín konání SZZ


XXX


přihláška ke stažení


bc.


mgr.


přihláška k odeslání on-line


bc.


mgr.


harmonogram SZZ

ke stažení zde

 


LETNÍ TERMÍN

přihlášky budou k dispozici od 9.3.2021


mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce


9.4.2021


mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána


10.5.2021


termín konání SZZ


7.6. - 18.6.2021


přihláška ke stažení 


XXX


XXX


přihláška k odeslání on-line 


bc.


mgr.


harmonogram SZZ

ke stažení zde

 


PODZIMNÍ TERMÍN

přihlášky budou k dispozici od XXX


mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce


18.6.2021


mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána


30.7.2021

termín konání SZZ

 

30.8. - 3.9.2021
 


přihláška ke stažení 


XXX


XXX


přihláška k odeslání on-line 


bc.


mgr.


harmonogram SZZ


ke stažení zde