Archivnictví


Název programu


Archivnictví


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.

Charakteristika programu


Výuka se soustřeďuje na přípravu všestranně zaměřených odborníků, kteří jsou schopni se orientovat v teoretických otázkách oboru a samozřejmě je i aplikovat v praxi, a to jak v archivech, tak na dalších příbuzných pracovištích (muzea, knihovny, zejména s historickými fondy, památková péče), včetně vědeckých institucí, ale rovněž ve spisové službě u úřadů veřejné správy.

Cílem studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných pracovat v archivech všech typů, stejně jako v oblasti státní správy, samosprávy a v dalších státních nebo soukromých institucích archivujících (přesněji povinně ukládajících) písemný materiál. Studium je zaměřeno nejen na výuku nezbytných teoretických znalostí z historie, pomocných věd historických, nauky o pramenech, dějin správy a archivnictví soustředěných především na novověké a moderní období (16. – 20. století), ale i na předávání praktických dovedností potřebných při evidenci, zpracování a zpřístupňování archivního materiálu raně novověké, novověké a moderní provenience a při organizaci práce v archivech a spisovnách. Současně studium poskytuje absolventům studijního programu znalosti, které je kvalifikují i pro práci v dalších institucích historického zaměření (muzea, památková péče, knihovny s historickými fondy, antikvariáty apod.). Důraz je kladen také na výuku jazyků, zejména s ohledem na porozumění historickým pramenům. Studium teoretických otázek samotného archivnictví probíhá prostřednictvím odborníků z praxe přímo v prostorách Státního okresního archivu, součástí studia jsou i souvislé prázdninové praxe a odborné exkurze.     

Profil absolventa


Absolvent bakalářského studijního programu Archivnictví získá všestranné znalosti z archivní teorie i praxe (včetně spisové služby), pomocných věd historických, dějin správy a historie, stejně jako základní schopnost práce s historickými dokumenty různých typů a jazyků.

Absolvent najde přímé uplatnění zejména v archivech různých typů (státních, specializovaných, soukromých aj.), spisovnách, v orgánech státní správy či samosprávy, ale také v knihovnách (zejména s historickými fondy), antikvariátech, muzeích, památkové péči nebo dalších institucích souvisejících s využitím a ochranou kulturního dědictví.


Garantující pracoviště


Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU


Studijní plán


ZDE