Archivnictví


Název programu


Archivnictví


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Navazující magisterský studijní program Archivnictví má za cíl rozšíření znalostí studenta, který absolvoval tentýž bakalářský studijní program, jeho podoba vychází z dosavadních zkušeností. Oproti bakalářskému studiu, které je přednostně zaměřeno na práci s novověkým materiálem, je výuka rozšířena o získání detailnějších znalostí z období středověku (zejména pro obory paleografie a diplomatika), tak aby absolvent získal kompetence týkající se především písemného historického svědectví komplexně. Dále se výuka zaměřuje na detailnější výuku některých pomocných věd historických, na které v bakalářském studiu nezbýval dostatek prostoru a studium zahrnovalo pouze rozšířené základní znalosti (epigrafika, genealogie); přitom tyto PVH jsou významné i z hlediska dalšího možného uplatnění. Detailní pozornost je zaměřena na ty prameny, které tvoří převahu nejen v archivech a vyžadují speciální znalosti a přístup (tj. materiály městské a šlechtické provenience, ego-dokumenty), studenti rozšiřují také znalosti z oboru archivnictví (aktuální vývoj a proměny oboru v českém i evropském kontextu, spisová služba), rovněž speciální jazykové znalosti (latina historických pramenů, němčina historických pramenů) a v souvislosti s tím také zkušenosti s edičním zpřístupňováním nejrůznějších druhů písemností z různých dějinných období a psaných různými jazyky (ediční práce).  Na tištěné knihy (a podobné materiály), které jsou též uchovávány v archivech, ale i na širší možnosti uplatnění absolventů v knihovnách (zejména s historickými fondy) je zaměřena výuka dějin novověké tištěné knihy. Další rozšíření kompetencí nabízí výuka povinně volitelných předmětů (dějiny umění, muzeologie a památková péče). 

Ve studijním plánu A1 maior a A2 minor jsou zařazeny nejdůležitější předměty, ve studijním plánu A1 má student/ka možnost volby mezi 2 skupinami povinně volitelných předmětů, které jsou zaměřeny buď na středověkou paleografii a středověkou diplomatiku, nebo na dějiny správy. 


Profil absolventa


Absolvent získá během studia teoretické poznatky i schopnost praktického zvládnutí vysoce kvalifikovaných činností spojených s prací v archivech i dalších společenskovědních institucích zaměřených na historii či pomocné vědy historické (knihovny s historickými fondy, pracoviště památkové péče, muzea, vědecké instituce), a to i v rámci mezioborové spolupráce. Absolvent získá ucelené znalosti v oboru archivnictví (včetně spisové služby), pomocných věd historických a dějin správy, a to pro středověké i novověké období. Osvojí si schopnost práce s písemnými prameny nejrůznějšího druhu (jak úředními, tak soukromými, psanými i tištěnými, českými, německými i latinskými), připravenost k jejich zpřístupňování a vydávání i všestrannému historickému zpracování (včetně publikační činnosti). Studium mu umožní orientovat se v problematice uchovávání archivního dědictví i s ohledem na jeho proměny. Díky všestranné průpravě ve všech zmíněných oblastech najde absolvent uplatnění nejen v archivech nejrůznějších typů (státních, specializovaných, soukromých, včetně spisoven), a to případně i v zahraničních, nebo v orgánech státní správy či samosprávy, ale také v knihovnách (zejména s historickými fondy), antikvariátech, muzeích, památkové péči či ve vědeckých institucích. Možné je také uplatnění ve speciálních oborech (genealogie).


Garantující pracoviště


Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU


Studijní plán


ZDE