České dějiny

 
Název programu


 České dějiny


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

  • ukončené magisterské studium historie nebo příbuzného oboru
  • vyhraněný badatelský zájem o české dějiny v širším středoevropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
  • prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka
     


Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

Členové:

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)

           doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

           prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

           doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)


Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


Studijní plán

 


Rada studijního programu


ZDE