Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (přijímací řízení 2021/2022)

 

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu anglický jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Od uchazečů se očekává vstupní znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru, přičemž:

 •  V průběhu ústního pohovoru prokážou motivaci ke studiu zvoleného oboru.
 • Předloží seznam přečtené literatury, ve kterém mohou být obsaženy beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. (oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále).
 • Prokáží praktickou znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 Společného evropského referenčního rámce.
 • Prokáží základní orientaci v reáliích a dějinách anglicky mluvících zemí a všeobecný přehled odpovídající úrovni dosaženého středoškolského vzdělání.

 

Pohovor je hodnocen v rozsahu 0–100 bodů, ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů.

 


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí anglického jazyka až k úrovni C1
 • Vhled do dějin anglické a americké literatury
 • Orientaci v kultuře a reáliích anglicky mluvících zemí
 • Komplexní vhled do struktury a fungování anglického jazyka
 • Osvojení základů z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí
 • Poznání základních principů výuky cizích jazyků
 • Absolvování asistentské praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde

 


 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, lze jej studovat výhradně v kombinaci s jiným bakalářským studijním programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

 

V rámci Filozofické fakulty JU lze kombinovat s následujícími programy:

 

Z nabídky jiných fakult JU lze přidružené programy vybírat z následující nabídky:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (PřF)
   


 Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE