Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)

                         
 Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie. Součástí přijímací zkoušky je rovněž pohovor z pedagogiky a psychologie.

U přijímacího pohovoru uchazeč/ka předloží strukturovaný seznam přečtené umělecké literatury, publikací literárně-vědných a výběr z odborné literatury lingvistické. Na základě předloženého seznamu literatury uchazeč/ka také prokáže schopnost interpretace uměleckého, případně odborného textu.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení

 • lingvistika = max. 40 bodů
 • dějiny české a světové literatury; interpretace umělecké i odborné literatury = max. 40 bodů
 • pohovor z pedagogiky a psychologie = max. 20 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Ucelené vzdělání v oblasti literární historie, synchronní a diachronní lingvistiky
 • Vzdělání v oblasti didaktiky českého jazyka a literatury
 • Dobrá orientace v metodologických aspektech lingvistických či literárně historických
 • Pokročilá schopnost interpretovat umělecké texty
 • Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury
 • Pokročilá schopnost teoreticky rozvažovat o jazyce a literatuře
 • Možnost podílet se na vědeckých aktivitách UBO FF JU v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky
 • Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě (např. studentský časopis, studentské rádio)
 • Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit UBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)
 • Možnost pokračovat ve studiu v rámci doktorského programu Teorie a dějiny novější české literatury
   


 S čím je možné tento program kombinovat?


Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy: Český jazyk a literatura je koncipován jako dvouoborový program se specializacemi, a proto je realizován vždy v kombinaci s dalším programem učitelství pro střední školy z následující nabídky:


 Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE