Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru

→ Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru

a) studijní výsledky musí být doloženy buď oboustrannými kopiemi vysvědčení, nebo výpisem z třídního katalogu; každá kopie vysvědčení, resp. výpis z třídního katalogu musí být opatřena/opatřen razítkem školy, podpisem odpovědné osoby a datem, kdy byly vysvědčení či výpis z katalogu potvrzeny (z katalogového listu musí být uchazeč/ka jednoznačně identifikovatelný/á – uvedení rodného čísla, či data narození, adresy), 

b) celkový studijní průměr i průměr známek z profilového předmětu se vypočítávají
ze známek za druhé pololetí ze všech předmětů (bez známek z chování) za poslední 3 uzavřené roky studia předcházející maturitnímu ročníku na střední škole (tzn. za 1.-3. ročník čtyřleté střední školy, za 3.-5. ročník šestiletého gymnázia, nebo 5.-7. ročník osmiletého gymnázia),

c) profilový předmět musí být uveden mezi předměty povinnými na 1. straně vysvědčení
a musí být vyučován ve všech třech uvedených ročnících,

d) celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr ze studijních průměrů všech tří výše uvedených studijních ročníků,

e) celkový studijní průměr i studijní průměr z profilového předmětu se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (příklad: 1,906289 je po zaokrouhlení 1,91),

f) v případě kombinací dvouoborových bakalářských studijních oborů musí být splněny podmínky přijetí bez přijímací zkoušky současně pro oba obory. V případě, že jsou podmínky splněny pouze pro jeden obor, na druhém oboru musí být vykonána ústní přijímací zkouška /pro podrobnosti viz text Rozhodnutí část III, odst. 1 písm. d)/.