Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 
Název programu


 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy. Programy jsou koncipovány společně, takže představují komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.). Kreditové rozložení studia na jednotlivé složky je v rámci tohoto celku stanoveno podle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka  - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy zahrnuje předměty oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a povinnou asistentskou praxi, kterou student realizuje na vybrané střední škole. Realizovaná praxe je rozdělena mezi obě oborové složky (asistence učiteli při výuce předmětu) a pedagogicko-psychologický základ (asistence při výchovné práci učitele a jeho činnosti orientované na vedení žáka a třídního kolektivu). Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů odpovídajícím budoucím aprobačním předmětům učitele. Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce svých aprobačních předmětů na střední škole.

Profil absolventa

 

Absolventi bakalářského studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy získají kompetence v německém jazyce minimálně na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Osvojí si systematické znalosti základních obecně lingvistických a literárněvědných disciplín. Dále nabydou znalosti synchronní lingvistiky německého jazyka (fonetika a fonologie, morfologie a syntax), opírající se o obecně lingvistický společný základ, a základní znalosti dějin německé literatury včetně interpretačních kompetencí. Do povinné složky je zahrnuto rovněž studium kulturních reálií včetně širšího historického kontextu. Absolventi dále získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní budovat jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s pedagogickým terénem (prostředím středních škol, případně dalších vzdělávacích institucí) a získají základní profesní orientaci spojenou např. se spoluprací se středoškolskými učiteli, s osvojením administrativních úkonů, s přípravou na výuku, s přípravou a vyhodnocováním testů a absolvují blok náslechů v rámci vybrané specializace. Úspěšným zakončením studijního programu, tj. absolvováním státních závěrečných zkoušek a vypracováním bakalářské práce, si vytvoří základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro střední školy.


Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE