OPERA HISTORICA - svazek 7-15

OPERA HISTORICA

(Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis)
 

Svazky 1-6
 

 

  • Svazek 7 (1999)

ARISTOKRATICKÉ REZIDENCE A DVORY V RANÉM NOVOVĚKU
Václav BŮŽEK, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let; Ivan HLAVÁČEK, Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské (Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346); Ronald G. ASCH, Der englische Königshof im frühen 17. Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen monarchischer Selbstdarstellung und Adelskultur; Markus REISENLEITNER, Habsburgische Höfe in der Frühen Neuzeit – Entwicklungslinien und Forschungsprobleme; Georg HEILINGSETZER; Das Jahr 1620 als Zäsur? Der oberösterreichische Adel im Vergleich mit dem Adel der böhmnischen Länder; Petr MAŤA, Soumrak venkovských rezidencí. "Urbanizace" české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem; Michaela NEUDERTOVÁ, „Item ve velkém fraucimře před lusthausem se nachází..." (Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách); Milan SVOBODA, Rezidence pánů z Redernu na přelomu 16. a 17. století; Marie RYANTOVÁ, Proměny lobkovické rezidence na Vysokém Chlumci v 16. a 17. století; Lenka BOBKOVÁ, Rezidenční představy rytířů ze Salhausenu v severozápadních Čechách; Petr FIDLER, „Bauen ist eine höhere Lust als Kriegführen". Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein als Bauherr und Mäzen – Zur Baustrategie eines Fürsten; Monika BRUNNER, Raudnitz und Richelieu. Die frühbarocken Residenzschlösser zweier Erster Staatsminister im kunsthistorischen Vergleich; Petr VOREL, Život na dvoře Viléma z Pernštejna; Tomáš BALETKA, Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497-1540); Zdeněk VYBÍRAL, Rezidence a dvůr pánů z Ludanic ve druhé polovině 16. století; Tomáš KNOZ, Rezidence a dvůr Karla staršího ze Žerotína; Jiří KUBEŠ, Švamberský dvůr v Třeboni v letech 1611/1612 až 1620; Petr KOPIČKA, Dvůr Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny z Lobkovic ve dvacátých a třicátých letech 17. století; Beatrix BASTL, Macht der Emotionen? Refugien der Intimität? Die Erhaltung des Namens und die Ordnung der aristokratischen Familie; Radek FUKALA, Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského v krnovském knížectví; Marie KOLDINSKÁ, Pražská a vídeňská každodennost za třicetileté války očima nejvyššího purkrabího; Bronislav CHOCHOLÁČ, Návštěvy u nejvyššího zemského komorníka. Dvůr a hosté Františka Antonína hraběte Collalta v Brně koncem 17. století; Zdeňka PROKOPOVÁ, „Cultores Deiparae Cajoviensis". Vazby dvora Jana Kristiána z Eggenberku k poutnímu místu; Josef HRDLIČKA, Rituál stolování na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích; Milena LENDEROVÁ, Proměny francouzské tabule v 18. století.
 

→ První část textu (s. 1-330) zde.  Druhá část textu (s. 331-684) zde.

→ První část textu (s. 1-330) v PDF.  Druhá část textu (s. 331-684) v PDF.
 

 

  • Svazek 8 (2000)

SLAVNOSTI A ZÁBAVY NA DVORECH A V REZIDENČNÍCH MĚSTECH RANÉHO NOVOVĚKU
Josef VÁLKA, Homo festivans; Karl VOCELKA, Feste in der frühen Neuzeit in der österreichischen Geschichtsschreibung; István G. TÓTH, Höfische Feste in Ungarn in der frühen Neuzeit (Rekonstruktion des Leichnahmfestes des Fürsten Gabriel Bethlen anhand einer Spottschrift); Peter-Michael HAHN, Höfische Festkultur in den protestantischen Reichsterritorien während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; Beatrix BASTL, Das österreichische Frauenzimmer (Zur Rolle der Frau im höfischen Fest- und Hofleben 15. bis 17. Jahrhundert; Otto G. SCHINDLER, "Die wälischen comedianten sein ja guet..." (Die Anfänge des italienischen Theaters am Habsburgerhof; Václav BŮŽEK, Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras – Bechyně); Petr MAŤA, Karneval v životě a myšlení raně novověké šlechty; Petr VOREL, Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě v 16. století jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie; Petr DANĚK, Svatba, hudba a hudebníci v období vrcholné renesance (Na příkladu svatby Jana Krakovského z Kolovrat v Innsbrucku roku 1580); Joseph PATROUCH, Reichstag und Hochzeit (Speyer 1570); Veronika SANDBICHLER, In Nuptias Ferdinandi (Der Hochzeitskodex Erzherzog Ferdinands II.); Josef HRDLIČKA, Slavnostní stolování na aristokratickém dvoře v raném novověku; Pavel KRÁL, Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti; Václav BOK, Hofkritik in der deutschen moralisierenden Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts; Jiří MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva, šlechta a slavnosti; Petr FIDLER, La contesa dell´aria e dell´acqua (Zum Zeit- und Raumbegriff einer Barockperformance); Milan SVOBODA, Velkovaradínský svátek (Festivita jako oslava vítězství nad Turky); Miloslav ČERMÁK, Světské slavnosti raného novověku v královské Olomouci; Michaela KOKOJANOVÁ, Ikonografie slavností pernštejnského Prostějova v současném městě; Petr KREUZ, Poprava jako divadlo práva? (K otázce právní relevance popravního rituálu v českých městech doby předbělohorské); Henryk GMITEREK, Uroczystości akademickie w Zamościu (XIV-XVII w.); Ivana ČORNEJOVÁ, Slavnosti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v 17. století; Karin LAMBRECHT, Die Beteiligung der Universität an höfischen Festen – Krakau, Prag und Wien im Vergleich (1450 bis 1550); Jana OPPELTOVÁ, Příspěvek k typologii barokních klášterních slavností (Na příkladu premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce); Hedvika KUCHAŘOVÁ – Jan PAŘEZ – Pavel R. POKORNÝ, Slavnosti v českých premonstrátských klášterech (Nástin problematiky); Karel ČERNÝ, Liturgický rok ve světle zápisníků ministrů klatovské koleje; Kateřina BOBKOVÁ, Velikonoční slavnosti v Klementinu; Martin ELBEL, Triumf nazaretský (Poutní slavnosti v Hájku u Prahy jako slavnosti františkánského řádu).
 

→ Celý text v PDF.
 

 

  • Svazek 9 (2001)

MENSCHEN - HANDLUNGEN - STRUKTUREN. 
Historisch- anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften

Paolo P. VIAZZO, Mapping the territory of historical anthropology; Gert DRESSEL, Wissenschaftspraxis - Biographien - Generationen. Ein paar Facetten einer Reflexiven Historischen Anthropologie; Václav BŮŽEK, Die Schnittpunkte eines Grundrisses. Die tschechische Historiographie im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts; Tomáš KNOZ, Krankheit, Tod und Verewigung von Adeligen in der Frühen Neuzeit. Im Schnittpunkt von Historischer Anthropologie, medizinischer Anthropologie und Kunstgeschichte; Pavel KRÁL, Trauer und Ruhm Trauerzüge böhmischer Aristokraten im 16. und 17. Jahrhundert; Petr MAŤA, Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen; Veronika HLADIŠOVÁ, "I alone have escaped to tell you." Women's Captivity Experience in Early Modern New England; Nikola LANGREITER, Frauenkarrieren? Karrierefrauen? Dana ŠTEFANOVÁ, Zur Stellung von Witwen in ländlichen Gesellschaften der Frühen Neuzeit zwischen 1558 und 1750; Josef HRDLIČKA, Das Platznehmen am Tisch als Ausdruck der Kommunikation der höfischen Gesellschaft in der Frühen Neuzeit; Zdeněk VYBÍRAL, Die frühneuzeitliche Aristokratie als strukturelles Modell für die Erforschung der Geschichte der Macht in Mitteleuropa. Zu der anthropologisch-soziologischen Auffassung der Geschichte der Macht; Michael MITTERAUER, Systeme der Namengebung im Vergleich; Margareth LANZINGER, Normen und ihre Handhabung in Familie und Gemeinde; Daniela TINKOVÁ, The suicide, his body and his soul in the age of reason. Remarks on the transformation of the conception of "crime" and on the process of "depenalization"; Martina GREČENKOVÁ, ĽOeil du voyageur. Pratiques ďobservation et la formation de la représentation ďun État étranger a ľépoque des Lumieres; Josef GRULICH, Das ländliche Ausgedinge in der Frühen Neuzeit. Ein Beitrag zur Problematik der Wahrnehmung sozialer Kategorien im 17. und 18. Jahrhundert; Gudrun HOPF, Konzepte und Konstruktionen von Normalität und Abweichung. Geistig Behinderte in einer ländlichen Gesellschaft, 1880-1930; Angelika KLAMPFL, Bilderwelten unterschiedlicher Jugendgenerationen; Markéta KŘÍŽOVÁ; Building a new identity: the first decades of existence of the Moravian Church; Ernst LANGTHALER, Aufstieg und Fall eines Lokalhelden. Gedächtnis, Identität und Macht im ländlichen Österreich (1945-1960); Gerhard STROHMEIER, Raumwahrnehmung; Wolfram AICHINGER, Der gelebte Text. Vergegenwärtigung und Inszenierung im "Krieg am Ende der Welt"; Bernhard FUCHS, Textreflexivität. Poetik und Wissenschaft.
 

 

  • Svazek 10 (2002)

ŠLECHTA V HABSBURSKÉ MONARCHII A CÍSAŘSKÝ DVŮR
Václav BŮŽEK, Dvůr habsburských císařů v letech 1526-1740 a historiografie na prahu 21. století; Jaroslav PÁNEK, Stát a středoevropská nadstátní organizace v myšlení šlechty na prahu novověku; Jeroen DUINDAM, Problems and prospects for a 'new' history of the court: the Habsburg Hofstaat in perspective; Mark HENGERER, Macht durch Gunst? Zur Relevanz von Zuschreibungen am frühneuzeitlichen Hof; Ivo CERMAN, Od klienta k občanovi? Kritika "kabal" a změna sociální imaginace tereziánských dvořanů; Karl VOCELKA, Der Kaiserhof und der Adel aus den österreichischen Ländern (1526-1740); Géza PÁLFFY, Der ungarische Adel und der Kaiserhof in der frühen Neuzeit (Eine Skizze); Václav BŮŽEK, Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech v předbělohorském století; Petr MAŤA, Der Adel aus den böhmischen Ländern am Kaiserhof 1620-1740 Versuch, eine falsche Frage richtig zu lösen; Zdeněk VYBÍRAL, Partnerství nebo poslušnost? "Zemská" aristokracie mezi zemskou obcí a panovnickým dvorem na počátku konfesijního věku 1547-1619; Josef HRDLIČKA, Synové "velkých" otců. Vídeňský dvůr očima Adama Pavla Slavaty; András KOLTAI, Adam Batthyány in Wien. Die Hofkarriere eines ungarischen Aristokraten in der Mitte des 17. Jahrhunderts; Alessandro CATALANO, Ernst Adalbert von Harrach tra Roma e Vienna; Rostislav SMÍŠEK, Jan Adam Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi; Marie RYANTOVÁ, Odraz dvorského prostředí ve šlechtických památnících raného novověku; Pavel MAREK, Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II.; Jiří MIKULEC, Mezi konverzí a emigrací. Vídeňský dvůr a náboženská loajalita šlechty v Čechách v prvních pobělohorských desetiletích; Walter-Michael WUZELLA, Untersuchungen zu Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch am Wiener Kaiserhof zwischen 1658 und 1780; Pavel KRÁL, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století; Petra VOKÁČOVÁ, Dvorní cesta císaře Karla VI. do Karlových Varů 1732; Tomáš KNOZ, Höfische und lokale Künstler im Dienste Johann Baptists von Verdenberg.
 

 

  • Svazek 11 (2006)

SPOLEČNOST V ZEMÍCH HABSBURSKÉ MONARCHIE A JEJÍ OBRAZ V PRAMENECH (1526-1740)
Přístupy - prameny - perspektivy
Václav BŮŽEK, Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts; Katrin KELLER, Die Gesellschaft der österreichischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts Theorie, Methodologie, Quellen; Géza PÁLFFY, Die Gesellschaft der ungarischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts; Eva KOWALSKÁ, Spoločnosť Horného Uhorska v rokoch 1526-1740 v slovenskej historiografii posledného desaťročia. Teória, metodológia, pramene. 
Panovník - mýty - konstrukce a dekonstrukce 
Miroslav NOVOTNÝ, Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů; Beket BUKOVINSKÁ, Kunstkomora Rudolfa II. ve světle inventáře z let 1607-1611; Ivo CERMAN, Tereziánská legenda. Vývoj obrazu Marie Terezie v historických životopisech. 
Prostor - komunikace - reflexe
Petr FIDLER, Über den Urheber eines Architekturwerks; Alexander KOLLER, Die böhmischen Länder im Spiegel der Berichte der Nuntien und kurialen Instruktionen; Milena LENDEROVÁ, Stereotyp střední Evropy v cestovních zprávách francouzských cestovatelů 17. a 18. století; Marie RYANTOVÁ, Krajina zemí habsburské monarchie - "vlastní" a "cizí" ve světle cestovních deníků a památníků; Zsuzsa BARBARICS, Die Sammlungen handschriftlicher Zeitungen in Mittel- und Südostmitteleuropa in der Frühen Neuzeit. 
Politická moc - historiografie - propaganda
Zdeněk VYBÍRAL, Moc "institucionální" a moc "symbolická" - formy a podoby uplatňování politické moci ve stavovské monarchii; Alessandro CATALANO, Italská historiografie mezi machiavelismem a oslavou habsburské monarchie. Politická ideologie a moralizující sebereflexe v dílech Raimonda Montecuccoliho, Galeazza Gualda Priorata a Giovanniho Battisty Comazziho.
Šlechta - sebeidentifikace - čest
Ivo Cerman, Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts; Claire MÁDLOVÁ, Sebedefinice nové úřednické šlechty na příkladě rodiny Hartigů - návrat k nobilitačním listinám; Ronald G. ASCH, Adlige Religiosität zwischen Dissimulation und Glaubenseifer im konfessionellen Zeitalter.
Čest - město - paměť 
Josef HRDLIČKA, Mezi ctí a normou. Ke kultuře služby slavatovských hejtmanů okolo roku 1630; Marek ĎURČANSKÝ, Kolektivní paměť měst? Narativní prameny městské provenience, jejich autoři a vztah k pramenům diplomatické povahy na příkladu středních Čech v první polovině 17. století. 
Církev - konfese - řády
Albert KUBIŠTA, Konfesijní polemika - málo využívaný pramen k dějinám konfesionalisace; Jiří MIKULEC, Obraz duchovní a světské moci Tovaryšstva Ježíšova při oslavách stoletého jubilea řádu v roce 1640. 
Gender - rituál - společnost
Pavel KRÁL, Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života v raně novověkých pramenech; Susanne Claudine PILS, Gender/Spiel/Räume. Zur Konstruktion weiblicher und männlicher Rollen in der Frühen Neuzeit.
Norma - disciplinace - identita
Martin SCHEUTZ, Vergleichen oder Strafen? "Gute policey" als Ordnungsprinzip der Frühen Neuzeit in den österreichischen Erbländern - das Zwettler Niedergerichtsprotokoll 1669-1698; Harald TERSCH, Jankau und die Folgen Kriegserfahrung und Identitätsstiftung in den habsburgischen Ländern; Thomas JUST, Söldner vor Gericht. Verfahren gegen Landsknechte im Landgericht Grafenegg zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges; Josef GRULICH, Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století.
Okraj společnosti - kriminalizace - dekriminalizace
Daniela TINKOVÁ, Kde začíná a končí okraj? K otázce dekriminalizace v osvícenské době; Hana JORDÁNKOVÁ - Ludmila SULITKOVÁ, K otázkám kriminalizace a marginalizace městského obyvatelstva předbělohorské doby - na příkladu královského města Brna.
 

 

  • Svazek 12 (2007)

ČLOVĚK A SOCIÁLNÍ SKUPINA VE SPOLEČNOSTI RANÉHO NOVOVĚKU
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Obraz livonské války v psaných novinách rožmberského zpravodajství; Pavel MAREK, Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II.; Rostislav SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace; Ivo CERMAN, Pouť do Pompejí. Marie Josefina z Windischgrätzu v Itálii 1774-1776; Jitka KOTALOVÁ, Reflexe "jinakosti". Cestovní deníky jako prameny pro poznání myšlenkových světů několika šlechtičen "doby předbřeznové"; Václav PRAŽÁK, Převzetí panství Jindřichův Hradec hrabaty Černíny v roce 1694. Anatomie jednoho rituálu; Jan ŠIMÁNEK, Úřad venkovských kostelníků na příkladu jihočeských farností. Doudleby a Kamenný Újezd v 17. a 18. století; Josef HRDLIČKA, Otázky bez odpovědí aneb konsenzuální ticho při obnovách městských rad v raně novověkých Čechách; Karel KRATOCHVÍL, Pelhřimovský primas Matěj Mauricius Klokotský a radní vrstva. K roli příbuzenských vztahů v samosprávě královských měst v 17. století; Josef GRULICH, Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. - 18. století; Pavel MATLAS, Dvojím metrem. Trestní praxe patrimoniální jurisdikce v raném novověku; Jaroslav DIBELKA, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století; Biogramy a bibliografie autorů.
 

 

  • Svazek 13 (2009)

ŠLECHTA RANÉHO NOVOVĚKU POHLEDEM ČESKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH HISTORIKŮ
Urozenost - sebeprezentace - paměť
Olivier CHALINE, Sály předků na zámcích Království českého; Jaroslava KAŠPAROVÁ, Bibliofilství české šlechty raného novověku - sebereflexe nebo sebeprezentace?; Jean BÉRENGER, Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku; Caroline LE MAO, Vlastnictví půdy jako záruka urozenosti. Panství a rodová identita bordeauxských soudců za vlády Ludvíka XIV.; Marie Françoise VAJDA, Sepětí s půdou a identita uherské šlechty v 18. století; Michel FIGEAC, Paměti a sebe(re)prezentace. Jak šlechta druhé poloviny 18. století viděla sebe samu; Marguerite FIGEAC, Atributy šlechtické identity ve Francii po Revoluci. 
Šlechtična a její sociální okolí
Vanessa de CRUZ, Korespondence Anny z Ditrichštejna, agentky a informátorky své rodiny na madridském dvoře; Félix Labrador ARROYO, Die Ausgestaltung des Hofstaates Margarete Theresa von Spanien für ihren Brautzug ins Reich. 
Obraz urozenosti v osobních a literárních svědectvích 
Miroslav ŽITNÝ, Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605; Václav BŮŽEK - Stanislav DOLEŽAL - Josef HRDLIČKA - Miroslav NOVOTNÝ - Rostislav SMÍŠEK, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu; Rostislav SMÍŠEK, Kniha poznámek Ferdinanda z Ditrichštejna z let 1683-1697. Kritická edice. 
Teze habilitačních projektů
Josef HRDLIČKA, Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě: Jindřichův Hradec 1590-1630; Pavel MAREK, Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století; Ivo CERMAN, Adel und Aufklärung in Böhmen. Vom Feudalismus zur Aufklärung; Zdeněk BEZECNÝ, Kníže v masce Lancknechta. K možnostem interpretace osobnosti Bedřicha ze Schwarzenberku.

 

  • Svazek 14 (2010)

EIN BRUDERZWIST IM HAUSE HABSBURG (1608-1611)
 
Herrschaftsordnungen im frühneuzeitlichen Europa

Ronald G. ASCH, Die Krise des Königtums und die Resakralisierung monarchischer Herrschaft in England und Frankreich an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert;Heinz NOFLATSCHER, Kronprinzen und Kronprinzessinnen. Politische Sozialisation zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg; Ivo CERMAN, Nova distributio munerum. Das Gesellschaftsbild in Böhmen in der frühen Neuzeit; Thomas WINKELBAUER, Bauer, Grundherr, Landesfürst. Theorie und Praxis der Herrschaft über Land und Leute in den niederösterreichischen und böhmischen Ländern um 1600; Stefan EHRENPREIS, Die Ratgeber Kaiser Rudolfs II. in der Zeit des Bruderzwists

Der Bruderzwist in der europäischen Politik

Anton SCHINDLING, Die geistlichen Fürsten und die Reichskirche zur Zeit des habsburgischen Bruderzwists (1608-1611); Luc DUERLOO; For Dynasty, Church and Empire. Archduke Albert and the Coming of the Bruder­zwist; Jan Paul NIEDERKORN, Päpstliche und spanische Diplomaten als Vermittler im Bruderzwist; Pavel MAREK, Die Rolle der spanischen Klienten aus den Reihen des böhmischen und mährischen Adels bei der Lösung des Bruderzwistes; Tomáš ČERNUŠÁK, Die Papstpolitik und die Entwicklung des Bruderzwistes in der Kor­res­pon­denz des Nuntius Antonio Caetani

Monarchische Repräsentation um 1600

Markus JEITLER, Linz und Wien als Residenzen Erzherzog Matthias'; Pavel KRÁL, Continuity or Discontinuity. Royal Festivities in the time of Bruderzwist                                                        

Adel, Hof und Stände – Bündnispartner oder Konkurrenten der Krone?

Dalibor JANIŠ, Stände versus Herrscher: Widerstandsrecht und Landrechte in den Böhmischen Ländern; Václav BŮŽEK, Die politische Rolle der Residenz Peter Woks von Rosenberg in Tře­boň/Wittingau zur Zeit des Bruderzwists; Tomáš KNOZ, Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias; Géza PÁLFFY, Bündnispartner und Konkurrenten der Krone: die ungarischen Stände, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias1604-1608

Matthias' Feldzug nach Böhmen

Zdeněk VYBÍRAL, Rivals in their own Land – Matthias´ and Rudolf´s Armies on the Fringe of the „Bruderzwist"; Josef HRDLIČKA, Die Folgen des Feldzuges für die betroffenen Gebiete in den böhmischen Regionen; Tomáš STERNECK, Zwischen Bruderzwist und Einfall des Passauer Kriegsvolks. Reflexion der politischen Turbulenzen von 1608-1611 in einer königlichen Stadt am Beispiel von Budweis

Rezeptionsgeschichte

Bohumil JIROUŠEK, Bruderzwist in der tschechischen Historiografie des 19. und 20. Jahrhunderts; Wolfgang HÄUSLER, „Das ist der Fluch von unsrem edlen Haus…". Franz Grillparzers Trauerspiel „Ein Bruderzwist in Habsburg" – ein zeitgeschichtliches Paradigma aus der Schreibtischlade des beamteten Poeten?

 

  • Svazek 15 (2011)

UTVÁŘENÍ INDENTITY VE VRSTVÁCH PAMĚTI
 
Paměť a identita
 
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Konflikt mezi polským králem Zikmundem III. Vasou a kancléřem Janem Zamojským v dobových pramenech i paměti následujících generací; Josef KADEŘÁBEK, Lidé bez domova, domov bez paměti? Návraty slánských pobělohorských exulantů; Jaroslav DIBELKA, Paměť jako prostředek k udržení pravomoci výkonu hrdelního práva; Dalibor VÁCHA, Vzpomínky na události, které se nikdy nestaly. Fámy z let 1914-1920 v paměti československých legionářů; Ivan MALÝ, Obraz Pobaltí v českém periodickém tisku a diplomatických zprávách. Příspěvek ke konstrukci obrazu Pobaltí v Čechách v letech 1918-1945; Jitka RAUCHOVÁ, Rekonstruované obrazy doby. Raný novověk a proměny jeho zachycení v české literatuře 19. a 20. století a ve filmu.

 
Sebeprezentace individua a sociální skupiny
 
Miroslav ŽITNÝ, Ideál křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku; Rostislav SMÍŠEK, Šlechtic a sny ve druhé polovině 16. století. Snová kultura Jeronýma staršího Šlika; Marie MÍRKOVÁ, Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách Adama Matyáše z Trauttmansdorffu; Markéta SKOŘEPOVÁ, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti; Václav GRUBHOFFER, Společenství vzpomínek. Historická paměť u Schwarzenberků v 19. století; Dana JAKŠIČOVÁ, Kolektivní sebeprezentace řeholnic a reakce vnějšího světa na sklonku podunajské monarchie a v éře první republiky.

 
Svazky č. 1–10 jsou již rozebrány, ostatní je možno objednat na sekretariátu Historického ústavu Filozofické fakulty JU,  Branišovská 31a,  370 05  České Budějovice.