Nové a nejnovější dějiny II

Struktura kurzu:

 1. Úvodní seznámení s problematikou tzv. krátkého 20. století (1914-1991). Specifika dějin 20. století. Přehled významných edic a literatury. Struktura kurzu. Evropa a svět v předvečer první světové války. Společnost na počátku 20. století
 2. První světová válka. Její příčiny, průběh a následky pro další vývoj Evropy a světa - rozpad světových monarchií a vznik versailleského mírového systému. České země za první světové války
 3. Pařížská mírová konference a versailleský mírový systém: nekompromisní mírové řešení vedoucí k touze některých zemí a národů po revanši za tzv. uvalená ponížení (1919-1929). Společnost národů. Nástup autoritativních a totalitních hnutí (sovětský komunizmus, italský fašizmus, německý nacizmus). Vznik Československa, jeho politický, náboženský, hospodářský a sociální vývoj. Pojem střední Evropy ve 20. století
 4. Evropa ve 30. letech 20. století. Demokracie v krizi. Selhání občanské společnosti a demokracie? Boj s důsledky hospodářské krize (řízené hospodářství vs liberální kapitalizmus). Kořeny politiky appeasementu. Cesta k druhé světové válce. Československo v předvečer druhé světové války (první a druhá republika)
 5. Druhá světová válka. Její příčiny, průběh a následky pro další vývoj Evropy a světa. České země za nacistické okupace a tzv. první Slovenská republika (Slovenský štát). Život obyvatel střední Evropy za války 1939-1945
 6. Svět po roce 1945 a vznik tzv. studené války. Politika zadržování komunizmu a Marshallův plán. Rozklad koloniálních panství po roce 1945 a jeho dopad pro další vývoj světa. Organizace spojených národů. Československo v letech 1945-1948 (třetí republika)
 7. Proměny českého a evropského umění a kultury ve 20. století
 8. Východní blok v 50. letech. Stalinova smrt a poměry v SSSR. Povstání v zemích východního bloku. Revoluce na Kubě. Soupeření USA a SSSR a jeho dopady v podobě vojenských konfliktů a krizí. Československo v letech 1948-1968
 9. Evropská integrace a proces sjednocující se Evropy (ESUO, EUROATOM, EHS, ESVO, ZEU, KBSE, EU)
 10. Chruščovova politika a jeho pád. Východní blok v 60. letech. Významné mezníky církevních dějin ve 20. století. Americká zahraniční politika v 60. letech. Hnutí za lidská práva. Mladá generace a protestní hnutí na Západě v 60. letech. Československo v letech 1968-1989
 11. Americká zahraniční politika v 70. a 80. letech. Vývoj Velké Británie, Francie a německé otázky v 70. a 80. letech. Nástup elektroniky a elektrotechniky. Stručný přehled významných mezníků vědy ve 20. století. Demokratizace jižní Evropy v 70. letech
 12. Hospodářské zaostávání východního bloku v 80. letech. Jugoslávie po smrti J. B. Tita. Politické změny v zemích východního bloku v 80. letech a Sovětský svaz v době Gorbačovových reforem. Válka v Afghánistánu
 13. Československo v letech 1989-1992. Česká republika v 90. letech. Zánik Sovětského svazu a rozpad východního bloku. Situace v nástupnických státech Sovětského svazu. Válka v Jugoslávii. Mezinárodní spolupráce po konci studené války
 14. Soudobé konflikty v globalizujícím se světě

 

zkouška – písemná a ústní část

seminář – dva průběžné testy a jeden závěrečný, shrnující

 

Povinně přečíst 15 titulů, z nichž 8 tučně zvýrazněných

 

Literatura (řazena abecedně):

Arendtová, H., Původ totalitarismu, Praha 1996.

Ash, T. G., Středoevropan volbou, Praha 1992.

Assmannová, A., Prostory vzpomínání, Praha 2018.

Auský, S., Vojska generála Vlasova v Čechách, Praha 1996.

Bartošek, K., Češi nemocní dějinami, Praha – Litomyšl 2003.

Bejček, E., Hanzlík, F., Genmjr. Richard Tesařík. Voják se srdcem bohéma, Vizovice 2012.

Benčík, A., Operace „Dunaj“. Vojáci a Pražské jaro 1968, Praha 1994.

Benedikt XVI., Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem, Brno 2017.

Beneš, E., Mnichovské dny. Paměti, ed. J. Soukup, Praha 1968.

Beneš, E., Odsun Němců z Československa. Výběr z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947, ed. K. Novotný, Praha 2002.

Beneš, E., Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa, I-III, Praha 1935.

Beneš, Z. a kol., Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002.

Beneš, Z. a kol., Téma: Odsun-Vereibung. Transfer Němců z Československa, Praha 2002.

Beránková, M., Dějiny československé žurnalistiky, III, Praha 1988.

Blandford, E. L., Nacistické tajné služby, Praha 2003.

Blažek, P., Schovánek, R., Prvních 100 dnů Charty 77. Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky, Praha 2018.

Boháč, Z., Atlas církevních dějin českých zemí (1918-1999), Kostelní Vydří 1999.

Borský, L., Znovudobytí samostatnosti, Praha 1928.

Bosl, K. (ed.), Beiträge zum deutsch-tschechischen Verhältnis im 19. und 20. Jahrhundert, München 1967.

Bradley, J. F. N., Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 1994.

Brandes, D., Dvořáček, P., Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích, Praha 2015.

Brandes, D., Češi pod německým protektorátem, Praha 1999.

Bren, P., Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968, Praha 2013.

Broklová, E., Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992.

Broklová, E., První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, Praha 1992.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Caquet, P. E., Zvon zrady. Mnichovská dohoda a Československo 1938, Praha 2020.

Carell, P., Operace Barbarossa. Pochod na Rusko, Praha 2003.

Carell, P., Spálená země, Praha 2003.

Carrère D’Encausse, H., Romanovci. Dynastie pod vládou krve, Praha 2017.

Cesarani, D., Eichmann. Jeho život a zločiny, Praha 2008.

Cesta ke květnu I/1-2: Dokumenty... (M. Klimeš, P. Lesjuk, I. Malá, V. Prečan), Praha 1965.

Cottrell, Ph. L., 20. století den po dni, Praha 1994.

Cuhra, J., Trestní represe odpůrců režimu, Praha 1997.

Čapek, K., Hovory s TGM, Praha 1969.

Čapek, K., Korespondence, I-II, ed. M. Dandová, Praha 1993.

Čapek, K., O umění a kultuře I-III, eds. E. Macek a M. Pohorský, Praha 1984-1986.

Černý, V., Paměti I. 1921-1938, ed. H. Pospíšilová, Brno 1994.

Červinka, F., Zdeněk Nejedlý, Praha 1969.

Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů, Praha 1992.

Československo a střední Evropa v meziválečném období, Praha 1996.

Československo roku 1968 I-II, Praha 1993.

Český národ soudí K. H. Franka, Praha 1947.

Čvančara, J., Heydrich, Praha 2004.

Čvančara, J., Někomu život, někomu smrt, I-III, Praha 2002-2008.

Dahrendorf, R., Od pádu zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin, Praha 2008.

Daniel, A., Gluza, Z. (eds.), Slovník disidentů. Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989, Praha 2019.

Dederichs, M., Heydrich. Tvář zla, Praha 2009.

Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění, Praha 1994.

Dejmek, J. a kol. (eds.), Československo. Dějiny státu, Praha 2018.

Dejmek, J., Diplomacie Československa, I. (Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie /1918-1992/), Praha 2012.

Dejmek, Jindřich a kol. (eds.), Československo. Dějiny státu, Praha 2018.

Deset let ČSR I-II, Praha 1928.

Doležal, J., Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996.

Doležal, J., Druhá světová válka a obnova Československa, Praha 1991.

Dostál, V., Agrární strana. Její rozmach a zánik, Praha 1998.

Dostál, V., Antonín Švehla, Praha 1990.

Drozda, Jakub a kol., Pomníky Velké války na jihu Čech, Praha 2018.

Dubcová, N., Hana Podolská ve víru dějin. Královna módy první poloviny minulého století, Praha 2018.

Dufek, P. a kol., Obchodování v srdci Evropy. Československo-německé hospodářské vztahy 1918-1992, Praha 2017.

Dürich, J., V českých službách. Vypsání mého pobytu za hranicemi 1915-1918, Klášter nad Jizerou 1921.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Důsledky rozdělení Československa, Praha 1992.

Eichler, P. a kol., Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích, Praha 2016.

Emmert, F., Zlomové osmičky. 1918, 1938, 1948, 1968, Brno 2018.

Fasora, L. a kol., Svůdnost sociálního experimentu, Praha 2018.

Fasora, Lukáš a kol., Svůdnost sociálního experimentu, Praha 2018.

Feierabend, L. K., Politické vzpomínky, I, ed. M. Bilíková, Brno 1994.

Firt, J., Knihy a osudy, ed. L. Veselý, Praha 1990.

Friedl, J. a kol., Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Praha 2017.

Fučík B., Čtrnáctero zastavení, Praha 1991.

Fukuyama, F., Budování státu podle Fukuyamy, Praha 2004.

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002.

Furet, F., Minulost jedné iluze. Eseje o ideji komunismu ve 20. století, Praha 2018.

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006.

Gebhart, J., Kuklík, J., Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.

Gebhart, J., Kuklík, J., Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha – Litomyšl 2004.

Goldinger, W., Binder, D. A., Geschichte der Republik Österreich 1918-1938, Wien 1992.

Górny, M., Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu, Praha 2018.

Gračev, A. S., Zkáza Sovětského svazu. Vzpomínky účastníka událostí, které dodnes ovlivňují dějiny, Praha 2017.

Grant, R. G., První světová válka. Od Sarajeva k Versailles, Praha 2018.

Gregorovič, M., Kapitoly o českém fašismu. Fašismus jako měřítko politické dezorientace, Praha 1995.

Grňa, J., Sedm roků na domácí frontě, Brno 1968.

Hájková, D. a kol., Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Praha 2018.

Hájková, D., Horák, P. (eds.), Republika československá. 1918-1939, Praha 2018.

Hartmann, P. C., Francouzští králové a císaři novověku. Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498-1870), Praha 2005.

Hauser, J., Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, Praha 2018.

Havel, V. M., Mé vzpomínky, Praha 1993.

Havel, V., Do různých stran. Praha 1990.

Havel, V., O lidskou identitu. Praha 1990.

Hazdra, Z., Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy, Praha 2015.

Hecht, E. - Servent, P. (eds.), Krvavé století 1914-2014. Dvacet válek, které změnily svět, Praha 2015.

Heumos, P., Strukturální prvky první republiky. Politicko-společenský systém, intermediární organizace a problém stability, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 157-168.

Hibbert, Ch., Mussolini. Vzestup a pád Duceho, Praha 2020.

Hildebrand, K., Das Dritte Reich, München 1991.

Hilgermann, W. - Kinder, H., Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled, Praha 1998.

Hlavačka, M. – Bek, P., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlušičková, R. - Císařovská, B., Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Sborník dokumentů, Praha 1994.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

Hoffmeister, A., Čas se nevrací!, Praha 1965.

Holmes, R. (ed.), Druhá světová válka. Od Blitzkriegu k Hirošimě, Praha 2016.

Horčička, V. - Županič, J., Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergerové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017.

Hrabcová J. a kol., Promýšlet Evropu dvacátého století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015.

Hubený, D. - Šťovíček, I. (eds.), S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922-1948), Praha 2018.

Huntington, S. P., Střet civilizací, Praha 2001.

Chodějovský, J., Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace, Praha 2018.

Churchill, W., Světová krise 1911-1918, I-III, Praha 1932.

Ira, J. - Janáč, J. (eds.), Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities, Praha 2018.

Jablonický, J., Povstanie bez legend, Bratislava 1990.

Jakubec, I., Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu, Praha 2014.

James, Harold, Europe Reborn. A History, 1914-2000, Harlow 2003.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999.

Jandečková, V., Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951, Praha 2018.

Janeček, P., Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou, Praha 2018.

Janin, M., Moje účast v československém boji za svobodu, Praha b.d.

Jelínková-Homolová, D., Šlechta v proměnách. Osudy aristokracie v Československu v letech 1918-1948, Praha 2018.

Jičínský, Z., Československý parlament v polistopadovém vývoji, Praha 1993.

Jindra, Z. - Jakubec, I. a kolektiv., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

Jindra, Z., První světová válka, Praha 1987.

John, M., Září 1938, I-II, Brno 1997.

Johnson, P., Dějiny 20. století, Praha 1991.

Judt, T., Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945, Praha 2017.

Juněcová, J. - Šouša, J., Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému, Praha 2017.

Kaelble, H., Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007.

Kalista, Z., Po proudu života. Paměti, II, Praha 1996.

Kalista, Z., Tváře ve stínu, České Budějovice 1969.

Kamenec, I., Dr. Jozef Tiso (1887-1947). Tragédia politika, kňaza a človeka, Bratislava 2013.

Kamenec, I., Slovenský stát (1939-1945), Praha 1992.

Kaplan, K., Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968, Praha 1993.

Kaplan, K., Kořeny československé reformy 1968, I-II, Praha 2000-2002.

Kaplan, K., Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.

Kaplan, K., Protistátní bezpečnost: 1945-1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ, Praha 2015.

Kaplan, K., Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975, Praha 1993.

Kaplan, K., Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Praha 1991.

Kárník, Z., Kopeček, M. (eds.), Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I-V, Praha 2003-2005.

Kárník, Z., České země v éře první republiky (1918-1929), I-III, Praha 2000-2002.

Kárný, M. a kol. (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Soubor dokumentů, Praha 1991.

Kárný, M., Konečné řešení. Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991.

Kasíková, J., Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947, Praha 2017.

Kasper, T. a kol. (eds.), „Národní“ školství za první československé republiky, Praha 2018.

Keegan, J., Druhá světová válka, Praha – Plzeň 2002.

Keegan, J., První světová válka, Praha – Plzeň 2002.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

Kershaw, I., Do pekel a zpět. Evropa 1914–1949, Praha 2017.

Kershaw, I., Konec. Německo 1944-1945, Brno 2013.

Kinder, H. - Hilgermann, W., Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled, Praha 1998.

Klečanský, M., Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany, Praha 2018.

Klimek, A. - Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1994.

Klimek, A., Boj o Hrad I. Hrad a pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996; Boj o Hrad, II, Praha 1998.

Klimek, A., Vznik ČSR, Praha 1998.

Knapík, J., Mezi pionýrským šátkem a mopedem, Praha 2018.

Kokoška, S., Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.

Kolouch, F., Internace biskupů. Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého, Praha 2018.

Kosatík, P. - Kolář, M., Jan Masaryk. Pravdivý příběh, Praha 2000.

Kosatík, P., „Ústně více“. Šestatřicátníci, Brno 2006.

Koudelka, Z., Prezident republiky, Praha 2018.

Koura, Petr, Kourová, Pavlína, Sto let českých Vánoc. Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin, Praha 2018.

Kovtun, J., Masarykův triumf. Příběh konce jedné války, Praha 1991.

Krejčí, O., Geopolitika Ruska, Praha 2017.

Krofta, K., Z dob naší první republiky, Praha 1939.

Kroutvor, J., Potíže s dějinami. Eseje, Praha 1990.

Krško, Jan a kol. (eds.), Český tramping v časech formování a rozmachu, Praha 2019.

Krugman. P., Skoncovat s krizí, Praha 2012.

Krupp, M., Dějiny státu Izrael. Od založení do dneška (1948-2013), Praha 2015.

Křen, J., Bílá místa v našich dějinách?, Praha 1990.

Křen, J., Do emigrace, Praha 1963.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Křen, J., V emigraci. Západní odboj 1939-1940, Praha 1969.

Křížek., J. a kol., První světová válka, Praha 1968.

Kubů, E. - Soukup, J. - Šouša, J., Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha – Ostrava 2015.

Kubů, E., Šouša, J. (eds.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Praha 2018.

Kubů, Eduard, Šouša, Jiří (eds.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Praha 2018.

Kuča, K., Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno – Praha 2000.

Kuča, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I-VIII, Praha 1996-2001.

Kučera, Martin (ed.), Odkaz rychtáře Vaváka, Praha 2018.

Kučera, R., Kapitoly z dějin střední Evropy, Praha 1992.

Kural, V., Konflikt místo společenství? (1918-1938), Praha 1993.

Kural, V., Místo společenství konflikt. Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994.

Kural, V., Vlastenci proti okupaci, Praha 1997.

Kutnar, F., Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika, Praha 2018.

Kvaček, R. - Tomášek, D., Causa Emil Hácha, Praha 1995.

Kvaček, R., Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za druhé světové války, Praha 1988.

Kvaček, R., Chalupa, A., Heyduk, M., Československý rok 1938, Praha 1988.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1986.

Kyncl, V., Bez výčitek … Genocida Čechů po atentátu na Reiharda Heydricha, Praha 2012.

Kyncl, V., Ležáky - obyčejná vesnice. SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády, Praha 2008.

Kyncl, V., Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení, Praha 2014.

Lacina, V. - Pátek, J., Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do současnosti, III, Praha 1995.

Lacina, V., Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929), Praha 2000.

Lenin, V. I., Stát a revoluce, Praha 1950.

Litera, B., Od Stalina ke Gorbačovovi. Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991, Praha 2019.

Litera, B., Studená válka. Mezinárodní vztahy 1945-1963, Jinočany 1993.

Ludwig, E., Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem, Praha 1935.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Madry, J., Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil, Praha 1994.

Malíř, J., Marek, P. a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1868-2004, Brno 2005.

Mann, G., Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1992.

Marek, J., Armáda barikád. Přípravy povstání a velitelská odpovědnost za boje na pražských barikádách v květnu 1945, Praha 2015. 

Marek, P., Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Olomouc 2000.

Mares, A., Edvard Beneš od slávy k propasti. Drama mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2016.

Maršálek, P., Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945, Praha 2002.

Maršálek, Z., Voráček, E., Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka, Praha 2018.

Masaryk, T. G., Cesta demokracie, I-II, Praha 1933-1934.

Masaryk, T. G., Rusko a Evropa, I-III, Praha 1995-1996.

Masaryk, T. G., Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918, Praha 1928.

Maser, W., Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá světová válka, Ostrava 1996.

Medek, R., Pouť do Československa. Válečné paměti a vzpomínky z let 1914-1920, I-IV, Praha b.d.

Měchýř, J., Slovensko v Československu. Slovensko-české vztahy 1918-1991, Praha 1991.

Merridaleová, C., Lenin ve vlaku, Praha 2018.

Mezník, J., Můj život za vlády komunistů (1948-1989), Brno 2005.

Michel, B., Smrt dvouhlavého orla. Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994.

Mikš, F., Rudý kohout Picasso: ideologie a utopie v umění 20. století. Od Malevičova červeného čtverce k Picassově holubici míru, Brno 2015.

Mlynář, Z., Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990.

Moorhouse, R., Aliance mezi ďábly. Hitlerův pakt se Stalinem 1939-1941, Praha 2017.

Moravcová, D. - Bělina, P. - Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1994.

Moravcová, D., Výmarská republika. Problémy demokracie v Německu 1918-1932, Praha 2006.

Motl, S., Peklo pod španělským nebem. Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939, Praha 2017.

Müller, H. - Krieger, K. F. - Vollrath, H., Dějiny Německa, Praha 1995.

Nálevka, V., Horké krize studené války, Praha 2010.

Nálevka, V., Kapitoly z dějin studené války, I, Praha 1997.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I-II, Praha 2000.

Nečas, C., Nad osudem českých a slovenských cikánů v letech 1939-1945, Brno 1981.

Nečasová, D., Československo 1948-1956, Brno 2018.

Nečasová, Denisa, Československo 1948-1956, Brno 2018.

Němec, J., Eduard Winter 1896-1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení sudetoněmeckého historika, Praha 2017.

Němeček, J., Kapitoly z osvobození Československa 1945, Praha 2018.

Nezval, V., Z mého života, Praha 1959.

Nikrmajer, L., Činnost a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích v letech 1939-1942, České Budějovice 2006.

Novák, J., Novák, A., Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po dnešní dny, Brno 1995.

Novák, M., Šimůnek, M. V., Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939-1945, Praha 2018.

Odboj a revoluce 1938-1945. Nástin dějin československého odboje, Praha 1965.

Olivová, V., Československé dějiny 1914-1939, I-II, Praha 1991.

Olivová, V., Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968.

Ort, A., Dějiny světové politiky, I-II, Praha 1992.

Osvobození Československa Rudou armádou 1944-1945, I-II, Praha 1965.

Otáhal, M. - Sládek, Z., Deset pražských dnů (17. - 27. listopad 1989). Dokumentace, Praha 1990.

Otáhal, M., Normalizace 1969-1989, Praha 2002.

Otáhal, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“, Praha 1994.

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991.

Padevět, J., Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích, Praha 2015.

Padevět, J., Odbojová skupina bratří Mašínů, Praha 2018.

Padevět, J., Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956, Praha 2018.

Paleček, P., Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě, Tišnov 2004.

Paulová, M., Dějiny Maffie, I-II, Praha b.d.

Pecka, J., Na demarkační čáře. Americká armáda v Čechách v roce 1945, Praha 1995.

Pecka, J., Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991. Dokumenty, Praha 1996.

Pecka, J., Spontánní projevy Pražského jara 1968-1969, Brno 1993.

Pernes, J., Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997.

Peroutka, F., Budování státu. Československá politika v letech popřevratových, I-IV, Praha 1991.

Peroutka, F., O věcech obecných. Výbor z politické publicistiky, I-II, ed. D. Bohdan, Praha 1991.

Petráň, J., Petráňová, L., Praha univerzitní, Praha 2018.

Pichlík, K., Bez legend. Zahraniční odboj 1914-1918 (Zápas o československý program), Praha 1991.

Pilař, M., Underground, Brno 2002.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Pipes, R., Vixi. Paměti nezařaditelného, Praha 2005.

Pithart, P., Dějiny a politika. Eseje a úvahy z let 1977-1989, Praha 1990.

Plaschka, R. G. - Mack, K., Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum, Wien 1970.

Pleticha, H. (ed.), Diktatoren und Ideologen. Die Welt zwischen zwei Weltkriegen, Gütersloh 1990.

Polišenská, M., Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968, I.-II., Praha 2012-2014.

Ponting, Clive, Zelené dějiny světa, Praha 2018.

Povolný, D., Operace Dunaj, Praha 2018.

Pražák, A., Politika a revoluce. Paměti, Praha 2005.

Prečan, V., Charta 77 (1977-1989): od morální k demokratické revoluci. Dokumentace, Bratislava 1990.

Prečan, V., V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993, Brno 1994.

Prokš, P., Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917), Praha 2018.

Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989-1990. Referáty a diskusní příspěvky, Praha 1995.

Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů, Brno 1993.

Rákosník, J. a kol. (eds.), Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha 2018.

Raška, F. D., Pacner, V., Dlouhá cesta k vítězství. Československá exilová hnutí po roce 1968, Praha 2015.

Richter, K., Benčík, A., Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata, Brno 1997.

Ripka, H., Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka, Brno 1995.

Rokoský, J., Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011.

Rossiter, M., Špion, který změnil svět. Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby, Praha 2015.

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci, Praha 2002.

Ryantová, M. a kol., Českoslovenští prezidenti, Praha 2016.

Rybas, S., Stalin. Krev a sláva, Praha 2015.

Rychlík, J., 1918. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Praha 2018.

Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Praha 1995.

Salfellner, H., Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918, Praha 2018.

Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpen 1968. Dokumentace, Praha 1990.

Seibt, F., Cestou k Mnichovu. K vytváření nacionálně socialistických perspektiv mezi Němci v Československu 1930-1938, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 281-294.

Seibt, F., Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas, München 1993.

Schelle, K. (ed.), První světová válka a česká společnost, Brno 1994.

Schulze Wessel, M., Pražské jaro. Průlom do nového světa, Praha 2018.

Schuschnigg, K. von, Requiem v červeno-bílo-červené, Praha 1947.

Sládek, O., Krycí heslo svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách, České Budějovice 1967.

Sládek, O., Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Praha 1991.

Slanina, J. - Vališ, Z., Generál Karel Kutlvašr, Praha 1993.

Slavík, J. (ed.), Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách současníků, Praha 1930.

Slavík, J. (ed.), Ruská revoluce listopadová ve vzpomínkách současníků. Vítězství Leninovo, Praha 1931.

Slívová, L., Charlotta. Žena T. G. M., Praha 2018.

Smetanová, J. (ed.), TGM: "Proč se neřekne pravda?" Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka, Praha 1996.

Snyder, T., Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha – Litomyšl 2013.

Soukenka, J., Karel Kramář 1914-1918, Praha 1931.

Soukup, F., 28. říjen 1918. Předpoklady a vývoj našeho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa, I-II, Praha 1928.

Speer, A., V srdci Třetí říše, Brno 1996.

Staněk, T., Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Stehlík, M., Slovensko, země probuzená. 1918-1938, Praha 2015.

Storm, M. - Cruickshank, P. - Lister, T., Agent Storm. Můj života v al-Káidě a CIA, Praha 2015.

Suk, J. a kol., Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990, Praha 1999.

Suk, J., Labyrintem revoluce, Praha 2003.

Suk, J., Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu, Praha 2016.

Sutherland, J. - Canwell, D., Druhá světová válka v kostce, Praha 2005.

Svátek, F., K dějinám sociálních elit první Československé republiky, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 169-200.

Svoboda, J. - Prázný, A., Česká otázka a dnešní doba, Praha 2018.

Swain, G., Stručné dějiny ruské revoluce, Trnová 2017.

Szaló, C., Paměť míst. Kulturní sociologie vzpomínání, Praha 2018.

Šedivý, I., Češi, české země a velká válka, Praha 2014.

Šepták, M., Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934, Praha 2018.

Šolc, J., Smrt přála statečným, Praha 1995.

Šolc, J., Za frontou na východě, Cheb 2003.

Štemberk, J., Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968, Pelhřimov 2018.

Šubrt, J., Historicko-sociologické reflexe, Praha 2018.

Šůra, M., Konec velké trojky. Poslední měsíce americko-sovětského spojenectví, Praha 1968.

Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., Dějiny Ruska, Praha 1995.

Švaříčková, Radmila a kol. (eds.), I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu, Praha 2019.

Tendall, G. B. - Shi, D. E., USA, Praha 1994.

Ther, P., Europe Since 1989. A History, Princeton University Press 2016.

Tigrid, P., Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Praha 1990.

Tlustý, T., Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku, Praha 2018.

Tomášek, D. - Kvaček, R., Obžalována je vláda, Praha 1999.

Trávníček, M., Pouť a vyhnanství. Život a dílo Jana Čepa, Brno 1996.

Vaculík, J., Texty ke studiu soudobých světových dějin (1945-1994), Brno 1996.

Vančura, J., Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968, Praha 1990.

Vaněk, A. (ed.), Vznik samostatného československého státu v roce 1918. Svědectví a dokumenty, Praha 1988.

Vaněk, M. (ed.), Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Praha 2006.

Vaněk, M. (ed.), Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview, Praha 2005.

Velčovský, V., Čeština pod hákovým křížem, Praha 2016.

Veselý, Z., Dějiny mezinárodních vztahů, Praha 2010.

Veselý, Z., Smlouvy, pakty, dohody. Slovník mezinárodních a diplomatických aktů, Praha 2006.

Vlha, M., Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století, Brno 2015.

Vondrová, J. - Navrátil, J. a kol., Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970, Brno 1995.

Vondrová, J., Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha, Praha  2013.

Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.

Wachtel, A. B., Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě, Praha 2018.

Waisová, Š a kol., Regionální integrační procesy, Plzeň 2009.

Waisová, Š. a kol., Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války, Plzeň 2007.

Waisová, Š., Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Praha 2005.

Warner, P., První světová válka, Ostrava 1997.

Westad, Odd Arne, The Cold War. A World History, London 2017.

Whitlock, F., Buchenwald. Peklo na kopečku, Praha 2016.

Winter, J. M., První světová válka, Praha 1995.

Wwin, M. J., Slovanský Jeruzalém. Jak Češi založili Izrael, Praha 2018.

Zadoff, M., Tak napřesrok v Marienbadu, Praha 2018.

Zídek, P., Hana Benešová. Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974), Praha 2014.

Zpověď K. H. Franka, Praha 1946.

Zweig, S., Svět včerejška, Praha 1994.

Žantovský, M., Havel, Praha 2014.