Publikační činnost

Odborné monografie

 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a české země v letech 1914-1918, Brno 2020.
 • ŠMÍD, Marek - FORMÁNEK, Jakub (eds.), Pastýřské listy 2000-2020, Praha 2020.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945, Praha 2020.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a německý nacismus 1923-1945, Praha 2019.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a italský fašismus 1922-1945, Praha 2018.
 • FORMÁNEK, Jakub – ŠMÍD, Marek (edd.), Pastýřské listy 1918-1945, Praha 2017.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.
 • ŠMÍD, Marek a kol. (edd.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). Výběrová edice, Praha 2015.
 • ŠMÍD, Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015.
 • MAREK, Pavel – ŠMÍD, Marek, Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013.
 • ŠMÍD, Marek, Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, Brno 2012.
 • ŠMÍD, Marek, Masaryk a česká Katolická moderna, Brno 2007.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • ŠMÍD, Marek, Filozofové dělají revoluci, in: Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, ed. Václav Bůžek, Praha 2020, s. 66-72.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky mezi Rakouskem a Svatým stolcem ve druhé polovině 30. let 20. století, in: Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století, eds. Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek a Hildegard Schmoller, Praha 2019, s. 179-188.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikánská východní politika a Josef Beran, in: Katolická církev v Československu. Kardinál Beran a jeho doba, ed. Markéta Doležalová, Praha 2020, s. 395-405.
 • ŠMÍD, Marek, Die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, in: Miroslav Kunštát - Jaroslav Šebek - Hildegard Schmoller, Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, Wien 2019, s. 197-208.
 • ŠMÍD, Marek, Gustáv Husák a katolická církev, in: Bezčasí. Československo v letech 1972-1977, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2018, s. 270-281.
 • ŠMÍD, Marek, Nitra jako předmět diplomatických jednání mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Milan Belej - Peter Keresteš - Miroslav Palárik, Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja, Nitra 2018, s. 70-81.
 • ŠMÍD, Marek, Proměny zahraniční politiky Vatikánu v období první světové války, in: Marek Vařeka - Aleš Zářický, Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Ostrava 2018, s. 36-42.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Podlahy v době první Československé republiky, in: Ryantová, Marie – Uhlíková Kristina – Formánek Jakub – Císařová Jitka (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, s. 157-169.
 • ŠMÍD, Marek, Rakousko-italské vztahy v letech 1934-1938 ve zprávách československých vyslanců ve Vídni a v Římě, in: Kunštát Miroslav – Šebek Jaroslav – Schmoller Hildegard (edd.), Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948, Praha 2017, s. 73-85.
 • ŠMÍD, Marek, Die österreichisch-italienischen Beziehungen 1934-1938 in den Berichten der tschechoslowakischen Gesandten in Wien und Rom, in: Miroslav Kunštát - Jaroslav Šebek - Hildegard Schmoller (edd.), Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933-1948, Berlin 2017, s. 69-82.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, Praha 2016, s. 637-647.
 • ŠMÍD, Marek, Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Magdaléna Nespěšná Hamsíková - Jana Peroutková - Stefan Scholz (edd.), Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, Praha 2016, s. 439-451.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Švehly v době první Československé republiky, in: Jan Rychlík - Lukáš Holeček - Michal Pehr a kol. (edd.), Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 2015, s. 147-156.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci, in: Alena Jaklová - Anja Edith Ference (edd.), Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, Brno 2015, s. 209-226.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v roce 1958 a jejich reflexe v Československu, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (edd.), Československo v letech 1954-1962, České Budějovice 2015, s. 353-362.
 • ŠMÍD, Marek, Mons. prof. ThDr. František Cinek a jeho dílo K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, in: Pavel Marek (ed.), Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc 2015, s. 206-215.
 • ŠMÍD, Marek, Osobnost jihočeského rodáka, kněze a politika Františka Jana Kroihera. „Narodil se na jihu Čech a tomuto kraji zůstal věren podnes“, in: Helena Pavličíková a kol. (edd.), Aktuální otázky výchovy k občanství, České Budějovice 2014, s. 65-74.
 • ŠMÍDOVÁ, Zuzana – ŠMÍD, Marek, Odraz konzumerismu ve stravování současné české populace a proměny stravování po roce 1989, in: Pavel Hejtman a kol. (edd.), Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, České Budějovice 2014, s. 125-136.
 • ŠMÍD, Marek, Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938-1945), in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (edd.), Období nesvobody, Ostrava 2014, s. 225-235.
 • ŠMÍD, Marek, Papež Pius XII. a poválečné Československo, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (edd.), Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha 2014, s. 126-133.
 • ŠMÍD, Marek, Die Persönlichkeit von Edvard Beneš aus der Perspektive des Heiligen Stuhls und des tschechoslowakischen politischen Katholizismus in den Jahren 1918-1938, in: Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Collegium Carolinum, 2013, s. 59-69.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a Slováci. Proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989, in: Vratislav Doubek a kol. (edd.), T. G. Masaryk a Slované, Praha 2013, s. 221-233.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době první republiky, in: Pavel Marek a kol. (edd.), Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 218-228.
 • ŠMÍD, Marek, K příčinám politizace katolických intelektuálů v meziválečném Československu, in: Pavel Marek a kol. (edd.), Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 337-345.
 • ŠMÍD, Marek, Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii, in: Pavol Mačala - Pavel Marek - Jiří Hanuš (edd.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno 2010, s. 235-241.
 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát očima českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, in: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Brno 2008, s. 184-193.
 • ŠMÍD, Marek, Masarykův vztah ke Katolické moderně, in: Jiří Hanuš - Pavel Marek (edd.), Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno 2006, s. 79-91.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Czechoslovak-Vatican Diplomatic Relations on the Eve of World War II, Central Europe 18, 2020, č. 1, s. 16-29.
 • ŠMÍD, Marek, Redemptorists in České Budějovice in the 1920s, Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 68, 2020, č. 2, s. 341-360.
 • ŠMÍD, Marek, Святой Престол и приход к власти большевиков в России в 1917 г., Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія» 41, 2019, č. 2, s. 86-96.
 • ŠMÍD, Marek, ČERNÝ, Aleš, Cesta ke zřízení britského vyslanectví u Svatého stolce v roce 1914 a její církevně-politický kontext, Verbum historiae 8, 2020, č. 1, s. 7-20.
 • ŠMÍD, Marek, Le Vatican, la Tchécoslovaquie et le Printemps de Prague, Catholica 2, 2018, č. 140, s. 50-65.
 • ŠMÍD, Marek, Otázka finančního odškodnění nitranského biskupa Vilmose Batthyányho po jeho odchodu z ČSR v roce 1919, Studia Historica Nitriensia 22, 2018, č. 1, s. 225-238.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk. His spiritual life and his disputes with the Catholic Church, Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe 8, 2017, č. 1, s. 58-74.
 • ŠMÍD, Marek, Nuncjatura apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 9, 2015, č. 2, s. 168-184.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 63, 2015, č. 1, s. 137-150.
 • ŠMÍD, Marek, Giovanni Panico e il suo periodo cecoslovacco negli anni Trenta, Note di storia e cultura salentina. Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda“ 24, 2014, Lecce: Edizioni Grifo, s. 171-181.
 • ŠMÍD, Marek, Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období, Studia Historica Nitriensia 17, 2013, č. 2, s. 80-92.
 • ŠMÍD, Marek, Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918, Kultúrne dejiny 4, 2013, č. 2, s. 232-259.
 • ŠMÍD, Marek, Význam Nitry v československo-vatikánských vztazích v době první republiky, Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1-2, s. 92-108.
 • ŠMÍD, Marek, Andrej Hlinka a recepcia jeho osobnosti a diela v českom prostredí, Historický zborník 22, 2011, č. 2, s. 102-111.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk v slovenských a českých středoškolských učebnicích dějepisu, in: Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 272-298.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Postoj Svatého stolce k československému zahraničnímu odboji za první světové války, Český časopis historický 118, 2020, č. 2, s. 363-387.
 • DÁŇA, Roman - ŠMÍD, Marek, Rakousko-uherský diplomat Johann Schönburg-Hartenstein a jeho vatikánská mise v období první světové války, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 3-4, s. 77-87.
 • ŠMÍD, Marek - FORMÁNEK, Jakub, Konkláve roku 1914 a české země, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 1-2, s. 11-22.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické vztahy Sovětů a Svatého stolce ve 20. a 30. letech dvacátého století, Revue církevního práva 77, 2019, č. 4, s. 63-80.
 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát v Rakousku ve 30. letech 20. století. Jeho recepce mezi katolickými intelektuály a politickými katolíky v Československu, Paginae Historiae 27, 2019, č. 2, s. 93-105.
 • ŠMÍD, Marek, Vývoj diplomatických styků mezi Německem a Svatým stolcem v polovině třicátých let 20. století, Revue církevního práva 74, 2019, č. 1, s. 39-56.
 • ŠMÍD, Marek, Církev československá ve světle vatikánských pramenů, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 89, 2018, č. 2, s. 137-153.
 • ŠMÍD, Marek, Od encykliky Qui pluribus k encyklice Ad beatissimi apostolorum. Vztah Svatého stolce ke komunismu v období před bolševickou revolucí v roce 1917, Slovanský přehled 104, 2018, č. 3, s. 755-770.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na biskupských postech v českých zemích v období první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2018, č. 55, s. 219-239.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a revoluce v Rusku v letech 1917-1918, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 26, 2018, č. 2, s. 75-92.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na biskupských postech v českých zemích v období první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2018, č. 55, s. 219-239.
 • ŠMÍD, Marek, Čtvrtek 8. ledna 1920. Rubikon reformního katolicizmu?, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 88, 2017, č. 2, s. 137-153.
 • ŠMÍD, Marek, Národní svaz českých katolíků ve Spojených státech amerických a jeho podpora samostatnému Československu, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 43, 2017, č. 53, s. 351-366.
 • ŠMÍD, Marek, Il ruolo dei nunzi apostolici nell’ambiente cattolico ceco della Prima Repubblica cecoslovacca, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 119-132.
 • ŠMÍD, Marek, Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 223-243.
 • ŠMÍD, Marek, The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173.
 • ŠMÍD, Marek, Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.
 • ŠMÍD, Marek, Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 321-335.
 • ŠMÍD, Marek, Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938, Dvacáté století - The Twentieth Century 6, 2014, č. 1, s. 140-153.
 • ŠMÍD, Marek, Svatý stolec na počátku první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 47, 2014, č. 37, s. 147-159.
 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století, Paginae Historiae 22, 2014, č. 2, s. 401-408.
 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení Československé strany lidové v polovině třicátých let 20. století, Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 115-133.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v předvečer druhé světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 46, 2014, č. 35, s. 179-195.
 • ŠMÍD, Marek, Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová, Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 559-581.
 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Dostála-Lutinova na přelomu 19. a 20. století, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 2, s. 137-150.
 • ŠMÍD, Marek, Patriarcha Karel Farský. Příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924-1927, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 1, s. 28-47.
 • ŠMÍD, Marek, Pietro Ciriaci - neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2013, č. 32, s. 55-73.
 • ŠMÍD, Marek, Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21, 2013, č. 1, s. 10-37.
 • ŠMÍD, Marek, Římské mise Kamila Krofty ve dvacátých letech 20. století, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Supplementum 4, s. 93-107.
 • ŠMÍD, Marek, Osobnost Benita Mussoliniho a obraz italského fašismu v českém katolickém prostředí v kontextu první republiky, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 50, 2012, č. 4, s. 127-144.
 • ŠMÍD, Marek, Kardinál Pietro Gasparri - přední muž vatikánské diplomacie, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 42, 2012, č. 30, s. 101-114.
 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století, Časopis Matice moravské 131, 2012, č. 1, s. 65-88.
 • ŠMÍD, Marek, Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha, Právněhistorické studie 42, 2012, s. 107-111.
 • ŠMÍD, Marek, Všeobecný strach Vatikánu ze svobodných zednářů v ČSR, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 40, 2011, č. 28, s. 125-140.
 • ŠMÍD, Marek, Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 46, 2011, č. 4, s. 66-82.
 • ŠMÍD, Marek, Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3, 2011, č. 1, s. 60-76.
 • ŠMÍD, Marek, Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 12, 2001, č. 11-12, s. 265-270.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Monsignor Otakar Švec. Zapomenutý příběh spolupracovníka apoštolské nunciatury v Praze, Církevní dějiny 9, 2016, č. 20, s. 47-56.
 • ŠMÍD, Marek, Ciriaciho aféra v roce 1933. Konflikt, jenž opět hrozil přerušením diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem, Církevní dějiny 8, 2015, č. 18, s. 26-34.
 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, Církevní dějiny 7, 2014, č. 14, s. 40-49.
 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1929-1938, Církevní dějiny 5, 2012, č. 10, s. 107-116.
 • ŠMÍD, Marek, Učebnice občanské výchovy a nauky v době první republiky. Jejich pohled na dobový politický systém, Česko-slovenská historická ročenka 2011, Brno 2012, s. 159-163.
 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918-1929, Církevní dějiny 4, 2011, č. 7, s. 55-62.
 • ŠMÍD, Marek, Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských archivech v letech 1918-1929, Církevní dějiny 3, 2010, č. 5, s. 39-50.
 • ŠMÍD, Marek, Rozuměl T. G. Masaryk Katolické moderně? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 2, s. 33-37.
 • ŠMÍD, Marek, Rozuměla česká Katolická moderna T. G. Masarykovi? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 3, s. 19-22.

 

Články ve sbornících

 • ŠMÍD, Marek, Postava Jana Husa jako předmět sporu mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Tomáš Butta a kol. (edd.), Hus a Masaryk: Hledání národní tradice a identity. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 163. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších příspěvků, Praha 2013, s. 32-43.
 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k české Katolické moderně na přelomu 19. a 20. století, in: Masarykův sborník XIV., 2006-2008, Praha 2009, s. 267-282.  
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a čeští katolíci, in: Helena Pavlincová - Jan Zouhar (edd.), T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4. - 5. září 2007 v Brně, Praha 2008, s. 85-95.
 • ŠMÍD, Marek, Vzestup a pád Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století, in: Petr Kaleta (ed.), Na pozvání Masarykova ústavu 4, Praha 2007, s. 107-117.

 

Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

 • ŠMÍD, Marek, Československo ve 20. století. Na společné cestě 1914-1992, České Budějovice 2016.

 

Popularizační texty

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické sbližování. Vatikán a USA za druhé světové války, Dějiny a současnost 41, 2019, č. 8, s. 32-35.
 • ŠMÍD, Marek, Jídelníček diktátorů. „Čočka pro Hitlera, česnek pro Stalina“, Historie 100+1 2, 2017, č. 9, s. 18-19.
 • ŠMÍD, Marek, Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.
 • ŠMÍD, Marek, Jak pan prezident tlačíval kočárek. První republika optikou dobových učebnic občanské výchovy, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 18-20.
 • ŠMÍD, Marek, Od protektora ku kráľovi. Británia v rokoch medzivládia (1658-1660), História 10, 2010, č. 5-6, s. 21-30.
 • ŠMÍD, Marek, Pod vládou Olivera Cromwella. Britské ostrovy v rokoch 1649-1658, História 10, 2010, č. 3-4, s. 25-33.
 • ŠMÍD, Marek, Parlament verzus kráľ. Anglická občianska vojna v rokoch 1640-1649, História 10, 2010, č. 1-2, s. 20-26.
 • ŠMÍD, Marek, Cesta prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do Nitry, História 9, 2009, č. 3-4, s. 81-85.