Specializační seminář k dějinám 20. století II

PhDr. Jitka Rauchová, Ph. D.; doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy seminářů:

 1. Uvedení do problematiky kulturních a politických dějin 20. století.
 2. Nastínění tematických okruhů kvalifikačních prací. Diskuse nad dosaženými badatelskými výsledky studentů s důrazem na rozbor bakalářských prací (představení interpretačních možností pramenné základny, hlavní badatelské otázky).
 3. Archivy ČR, knihovny, muzea – obecná charakteristika fondů, elektronické pomůcky, vyhledávače.
 4. Bibliografie, rešerše a internet – možnosti využití, způsoby citace, digitalizované databáze jednotlivých archivů a pracovišť.
 5. Struktura kvalifikačních prací a formální požadavky na jejich podobu. Vědecký jazyk.
 6. Film, divadlo, rozhlasový záznam – možnosti využití a historické interpretace. Interpretace konkrétního materiálu (fotografie, film, mapa atd.).
 7. Práce s ikonografickým pramenem v soudobých dějinách.
 8. Jak se píše recenze. Recenzovaný časopis a recenzní řízení. Anotace a resumé.
 9. Oral history. Geneze metody, právní rámec (smlouva o poskytnutí práv), způsoby sestavení dotazníku, vedení rozhovorů, přepisů (úkol – sestavení dotazníku, jehož předmětem je životní úroveň občanů ČSSR v 80. letech, práce s narátory).
 10. Emblematika a symbolika 20. století.
 11. Interpretace vybraných pramenů – vlastní text, zhodnocení schopnosti interpretace.
 12. Výpovědní hodnota deníků a korespondence, možnosti interpretace.
 13. Závěrečný seminář.

 

 

Pro získání zápočtu je nutná 1. aktivní účast studentů na seminářích a 2. odevzdaná část kvalifikační práce (ZS – 1 kapitola + předběžná struktura práce X LS – 3 kapitoly)

V hodinách se budou interpretovat konkrétní prameny, jež budou zveřejněny s dvoutýdenním předstihem, jejich znalost bude v semináři předpokládána.

 

 

Základní literatura k tématu:

Bartlová, M. (ed.), Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003.

Bílek, P. A. – Činátlová, B. (eds.), Tesilová kavalerie. Popkulturní obrazy normalizace, Příbram 2010.

Borovský, T.– Hanuš, J. – Řepa, M., Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

Bloch, M., Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Činátl, K., Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Horský, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.

Macura, V., Šťastný věk a jiné eseje, Praha 2008.

Ryantová, M., Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, F. –  Poláček, J., Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005 .

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě, Praha 2000.

Vaněk, M., Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2004.

Vaněk, M. – Urbášek, P., Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl 1 – Disent v období tzv. normalizace. Díl 2 – Politické elity v období tzv. normalizace, Praha 2005.

Vaněk, M. (ed.), Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interwiev, Praha 2006.

White, H., Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje, Praha 2010.