Úvod do studia mezinárodních vztahů 20. století

přednáška 2 hod. + seminář 1 hod./ týdně

počet kreditů: 5

způsob zakončení: zkouška

 

Cíl předmětu

Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky mezinárodní politiky a seznámit je se současnými teoriemi mezinárodních vztahů. Předmět je věnován prohloubení převážně metodologických znalostí studentů, představení českého i světového bádání v oblasti mezinárodních vztahů a usnadnění pochopení tendencí, idejí, konfliktů
a dílčích událostí nových a nejnovějších dějin v jejich komplexnosti. 

 

Požadavky na studenta

Aktivní účast studenta na semináři a úspěšné závěrečné kolokvium.

 

Zkouška

Student si vylosuje jeden z níže uvedených okruhů, na nějž ústně v průběhu 10-15 min odpoví. Ke zkoušce nastuduje ze seznamu literatury tučně uvedenou knihu a další dva netučné tituly.

 

Obsah kurzu

1. Úvodní hodina. Požadavky k zápočtu. Prameny, edice, literatura.
2. Co jsou to mezinárodní vztahy?
3. Stručný nástin historiografie mezinárodních vztahů 19. a 20. století. Prameny a literatura k mezinárodním vztahům nových a nejnovějších dějin
4. Institucionalizace a tradice bádání o mezinárodní politice v českém prostředí
5. Vývoj a proměny systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe
6. Základní přístupy k povaze mezinárodního řádu: idealizmus vs realizmus
7. Tradicionalizmus vs behavioralizmus - teorie mezinárodních vztahů
8. Kritické teorie mezinárodních vztahů (feminizmus, postmodernizmus, neomarxizmus a konstruktivizmus)
9. Současný politologický diskurs: (post)pozitivisté, neorealisté a neoliberalisté 
10. Světové konflikty 20. století (první světová válka) jako učebnicový příklad mezinárodního řádu?!
11. Světové konflikty 20. století (druhá světová válka) jako učebnicový příklad mezinárodního řádu?!
12. Světové konflikty 20. století (studená válka) jako učebnicový příklad mezinárodního řádu?!
13. Fenomén evropské integrace - přehled integračních teorií
14. Závěrečné shrnutí 

 

Základní literatura

DRULÁK, Petr, Teorie mezinárodních vztahů, Praha 2010.

DRULÁKOVÁ, Radka a kol., Mezinárodní vztahy. Úvod do studia, I., Praha 2010.

KREJČÍ, Oskar, Mezinárodní politika, Praha 2001.

SMOLÍK, Josef, Úvod do studia mezinárodních vztahů, Praha 2014.

WAISOVÁ, Šárka, Úvod do studia mezinárodních vztahů, Plzeň 2009.