Dějiny novověku I - seminář

Zimní semestr akademického roku 2019/2020

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Seminář: úterý 15.00 – 16.30 hod. (S 12)

Konzultační hodiny: pondělí 15.00 – 15.30 a úterý 8.30 – 9.30 hod.

 

Program seminářů, témata referátů, literatura:

 

České země a habsburská monarchie

Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice

Habsburská monarchie

Panovnický dvůr, zemská správa, nové instituce centrální správy monarchie

 

Sociální struktura českých zemí (panovník, šlechta, města, venkovské obyvatelstvo)

Panovníci, šlechta, města, venkovské obyvatelstvo

 

Mezníky politických dějiny zemí Koruny české

Kutnohorský náboženský mír (1485)

Svatováclavská smlouva (1517)

Volební kapitulace Ferdinanda I. (1526)

Stavovský odboj roku 1547 a Přátelské snešení stavů českých

Česká konfese (1575)

Majestát (1609)

Konfederace (1619)

Obnovené zřízení zemské (1627/1628)

Stavovství

Absolutismus

 

Dějiny evropských mocností

(Středo)evropský kontext (Svatá říše římská, Francie, Španělsko, Uhry, Polsko-litevský stát, Itálie, Rusko)

 

Zámořský svět

Zámořské objevy, moře jako prostor k ovládnutí (budování loďstva, námořní bitvy, obchod)

Reflexe a obrazy „těch druhých“

Zpravodajství o cizím světě

Cesty a cestování

 

Utváření, proměny a střety konfesí. Reformace a protireformace

Soužití konfesí, náboženská tolerance

Katolíci, utrakvisté, Jednota bratrská, luteráni

Konfesionalizace

Nástup a prosazování protireformace

 

Střety civilizací (Osmanská expanze)

Osmanská říše, expanze do střední Evropy (klíčové mezníky), obrana českých zemí, vnímání tureckého nebezpečí

 

Třicetiletá válka

České stavovské povstání

Válka v Evropě, v Čechách a na Moravě (souvislosti, fáze, bitvy, osobnosti)

Konec války v Čechách a na Moravě, mírová jednání

 

Hospodářství

Mincovní systém

Bernictví

 

Umění a kultura

Pozdní gotika, renesance, rané baroko (památky, architektura, výtvarné umění, literatura)

 

Podmínky k udělení zápočtu:

Aktivní a pravidelná účast v semináři

Vypracování zadaných referátů

Znalost povinné literatury. Student předloží při závěrečném ústním pohovoru 10 jím vypracovaných konspektů, kterými doloží znalost knih, které si vybral z doporučeného seznamu a které prostudoval. 

Splnění dvou písemných zápočtových testů

Esej