Publikační činnost

Monografie

ŠEPTÁK, Miroslav. Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931–1934. Praha: Academia, 2018. ISBN  978-80-200-2806-8.

 

Kapitoly v odborných monografiích

ŠEPTÁK, Miroslav. Parlamentarismus a politická kultura v období přechodu Rakouska od demokracie k autoritativnímu režimu, in: KOLÁŘ, P., J. VALENTA, eds. Salus patriae suprema lex. Kapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Praha 2018: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, s. 145–162. ISBN 978-80-86296-57-9.

ŠEPTÁK, Miroslav. Od konce války po Státní smlouvu. Nástin československo-rakouských politických vztahů v letech 1945–1955. In: KUNŠTÁT, M., J. ŠEBEK a H. SCHMOLLER, eds. Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933–1948. Praha: Masarykův ústava a Archiv AV ČR, 2017, s. 213–230. ISBN 978-80-87782-80-4.

ŠEPTÁK, Miroslav. Vliv prvních poválečných voleb na vnitropolitickou situaci v Rakousku. In: FRIEDL, J., B. JEDLIČKOVÁ a J. ŠKERLOVÁ a kol., eds. Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 129–140. ISBN 978-80-7286-310-5.

ŠEPTÁK, Miroslav. Die Zweite Republik: Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Staatsvertrag. Ein Abriss der tschechoslowakisch-österreichischen politischen Beziehungen 1945–1955. In: KUNŠTÁT, M., J. ŠEBEK a H. SCHMOLLER, eds. Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948. Münster: LIT Verlag, 2017, s. 219–239. ISBN 978-3-643-50766-2 (Schriftenreihe der Ständischen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, Bd. 2).    

ŠEPTÁK, Miroslav. Von der Zollunion bis zu den Römischen Protokollen. In: Mitteleuropazentrum Andrássy Universität Budapest, eds. Jahrbuch für mitteleuropäische Studien 2014/2015. Budapest: New Academic Press, s. 245–264. ISBN 978-3-7003-1985-6.

ŠEPTÁK, Miroslav. Alternativa vůči Hradu? Zahraničně-politické představy českých a slovenských agrárníků v třicátých letech minulého století. In: RYCHLÍK, J., L. HOLEČEK a M. PEHR, eds. Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Praha 2015, s. 157–166. ISBN 978-80-87782-50-7.

ŠEPTÁK, Miroslav. Česko-rakouské vztahy. In: SCHELLE, K. a J. TAUCHEN, eds. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č. Plzeň: Aleš Čeněk – KEY Publishing, 2015, s. 782–787. ISBN 978-80-7418-239-6.

ŠEPTÁK, Miroslav. Parlament und politische Kultur in der Zeit des Überganges der Republik Österreich von der Demokratie zu einem autoritären Regime. In: ADLGASSER, F., J. MALÍNSKÁ, H. RUMPLER a L. VELEK, eds. Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, s. 241–258. ISBN 978-3-7001-7564-3, (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Bd. 35).

ŠEPTÁK, Miroslav. Edvard Beneš a jeho projekty konsolidace střední Evropy ve 20. a 30. letech minulého století. In: DOLEŽALOVÁ, A. a kol., eds. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha: CEVRO Institut – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 210–224. ISBN 978-80-87782-37-8.

ŠEPTÁK, Miroslav. The Austrian Welfare State in the Interwar Era with an Emphasis Put on the Period Following the Great Depression. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. a E. VORÁČEK, eds. Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. Prague: Historický ústav, 2014, s. 313–329.
ISBN 978-80-7286-216-0.

ŠEPTÁK, Miroslav. Sudetoněmecká strana a parlamentní volby v květnu 1935. In: TAUCHEN, J. a K. SCHELLE, eds. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013, s. 261–270. ISBN 978-80-7418-202-0.

ŠEPTÁK, Miroslav. Překvapující vzestup a očekávaný pád. Rakouští nacisté v letech 1932–1933. In: TAUCHEN, J. a K. SCHELLE, eds. Odraz národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: KEY Publishing – The European Society for History of Law, 2013, s. 199–210. ISBN 978-80-7418-181-8 (KEY Publishing); 978-80-87475-28-7 (The European Society for History of Law).

ŠEPTÁK, Miroslav. Das Bild von Edvard Beneš und seiner Politik im Licht der österreichischen diplomatischen Quellen der 1930er Jahre. In: KÜPPER, R. a O. KONRÁD, eds. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, mediale und historiographische Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, s. 43–58. ISBN 978-3-525-37302-6, (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 129, hrsg. vom Vorstand des Collegium Carolinum, Forschungsstelle für die böhmischen Länder).

ŠEPTÁK, Miroslav. Neúspěšné sblížení ve střední Evropě. Československo-rakouské vztahy v roce 1936 (leden–duben). In: SKLENÁŘOVÁ, S., ed. České, slovenské a československé dějiny VI. Politické dějiny, hospodářské, kulturní a sociální dějiny, dějiny a historiografie. Ústí nad Orlicí: Oftis 2012, s. 11–20. ISBN 978-80-7405-164-7. 

ŠEPTÁK, Miroslav. Volba Edvarda Beneše prezidentem republiky očima rakouského vyslance v Praze. In: ŠTEPÁN, J. a V. STŘEDOVÁ a kol., eds. České, slovenské a československé dějiny V. Politické dějiny, hospodářské, kulturní a sociální dějiny, dějiny a historiografie. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 61–72. ISBN 978-80-7405-103-6.

ŠEPTÁK, Miroslav. Edice dokumentů k československé meziválečné zahraniční politice. Současný stav a budoucí perspektivy. In: FERIANCOVÁ, A. a M. GLEJTEK, eds. Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 149–159. ISBN 978-80-8094-587-9.

ŠEPTÁK, Miroslav. Místo Rakouska v české (československé) zahraniční politice. In: KOŘAN, M. a kol., eds. Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 44–55. ISBN 978-80-86506-81-4.

 

Články v odborných periodikách

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské parlamentní volby 2017: Začátek éry Sebastiana Kurze, in: Středoevropské politické studie 2018, roč. 20, č. 8, s. 86–123. ISSN  ISSN: 1212-7817.

ŠEPTÁK, Miroslav. Svaz československých novinářů, in: Paginea Historiae. Sborník Národního archivu. Dobrovolné organizace 2018, roč. 26, č. 2, s. 217– 239. ISSN 1211-9768.

ŠEPTÁK, Miroslav. Novinářská organizace v počáteční fázi reformního procesu (leden – březen 1968), in: Moderní dějiny 2018, roč. 26, č. 1, s.  237–252. ISSN 1210-6860.

ŠEPTÁK, Miroslav. Zapomenuté zasedání novinářské organizace v období obrodného procesu (březen 1968). Paginae historiae 2017, roč. 25, č. 1, s. 65–82. ISSN 1211-9768.

ŠEPTÁK, Miroslav. Postup křesťansko-sociální strany při kolapsu parlamentní demokracie v Rakousku (1932–1933). Moderní dějiny 2016, roč. 24, č. 1, s. 135–158. ISSN 1210-6860.

ŠEPTÁK, Miroslav. K počátkům německo-rakouské roztržky (březen–červen 1933). Historica Olomucensia. Sborník prací historických 2015, č. 48, s. 141-153. ISSN: 1803-9561.

ŠEPTÁK, Miroslav. Československo-italské soupeření v letech 1929–1938 ve střední Evropě. Jihočeský sborník historický 2012, roč. 81, Supplementum 4, s. 109–125. ISSN 0323-004X.

ŠEPTÁK, Miroslav. Otázka personálního obsazení československého vyslanectví ve Vídni v letech 1932–1938. Moderní dějiny 2012, roč. 20, č. 1, s. 203–219. ISSN 1210-6860.

ŠEPTÁK, Miroslav. Příčiny přechodu Rakouska od liberální demokracie k autoritativnímu režimu (1918–1933). Právněhistorické studie 2012, roč. 42, s. 112–124. ISSN 0079-4929.

ŠEPTÁK, Miroslav. Hledání Benešova nástupce. Zákulisí jmenování československého ministra zahraničí. Moderní dějiny 2011, roč. 19, č. 1, s. 105–122. ISSN 1210-6860.

ŠEPTÁK, Miroslav. Panevropa, anebo anšlus? Zahraničně-politické pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931. Dvacáté století/The Twentieth Century 2010, roč. 2, č. 1, s. 39–56. ISSN 1803-750X.

ŠEPTÁK, Miroslav. Vybrané aspekty maďarské zahraniční politiky na počátku 30. let 20. století. Slovanský přehled 2010, roč. 96, č. 3–4, s. 263–282. ISSN 0037–6922.

ŠEPTÁK, Miroslav. Julius Curtius a německo-rakouská celní unie v roce 1931. Slovanský přehled 2008, roč. 94, č. 3, s. 357–371. ISSN 0037–6922.

ŠEPTÁK, Miroslav. Jednání československé diplomacie s Německem v letech 1936–1937. Historický obzor 2006, roč. 17, č. 1-2, s. 31–41. ISSN 1210-6097.

 

Články ve sbornících

ŠEPTÁK, Miroslav. Politické strany německé menšiny v Československu v meziválečné době. Současný stav bádání a možné perspektivy výzkumu. In: JAKLOVÁ, A., a A. E. Ference, eds. Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: EU Tribun, 2015, s. 155–170. ISBN 978-80-263-0931-4

 

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR

 

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

Die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei und die Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas im Jahr 1976. In: Ost-West-Konflikt im europäischen Kommunismus – internationaler Workshop anlässlich des 40. Jahrestags der letzten europäischen Kommunistenkonferenz in Ost-Berlin 1976, 23.-24. června 2016, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Centre Marc Bloch Berlin, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Zeithistorische Forschung Postdam.

Von der Zollunion bis zu den Römischen Protokollen. Österreichisch-ungarische Beziehungen in den Jahren 1931–1934. In: Von Desintegration zur Integration. Österreich und Ungarn von der Monarchie zur Europäischen Union 1914–2014, 11.-13. November 2014, Fakultät für Mitteleuropäische Studien der Andrássy Universität Budapest, Österreichisches Kulturforum Budapest, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Edice dokumentů k československé meziválečné zahraniční politice. Současný stav a budoucí perspektivy. In: Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 29. září 2009.

 

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

 

Československo a Rakousko ve stínu velmocenské politiky (1918–1992). In: Československo v proměnách Evropy ve 20. století, 26.-27. září 2018, Historický ústav Akademie věd České republiky, Historický ústav Slovenskej Akadémie vied, Senát Parlamentu České republiky.

Vliv prvních poválečných voleb na vnitropolitickou situaci v Rakousku. In: Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta a následky), 31. května-1. června 2016, Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita.

Politické strany německé menšiny v Československu v meziválečné době. Současný stav bádání a možné perspektivy výzkumu. In: Deutsch ohne Grenzen/Němčina bez hranic, 16.-18. září 2014, Institut für Tschechisch-Deutsche Areale Studien und Germanistik der Philosophischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice, Lehrstuhl für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice, Germanistenverband der Tschechischen Republik.

Politická kultura „československých“ a rakouských politických stran v meziválečné době. In: Politická kultura v českých zemích a Československu 1848–1948, 11.-12. listopadu 2013, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha.

Transfer německého obyvatelstva z Československa a jeho vliv na utváření vztahů s Rakouskem. In: Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století (Příčiny, formy, prostředky a důsledky), 23.-24. října 2013, Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenský inštitút v Praze.

Alternativa vůči Hradu? Zahraničně-politické představy českých a slovenských agrárníků v třicátých letech minulého století. In: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, 23.-24. října 2013, Centrum středoevropských studií /společné vědecké a výzkumné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, a vysoké školy CEVRO Institut/, Úřad vlády České republiky, Praha.

Sudetoněmecká strana a parlamentní volby v květnu 1935. In: Češi a Němci v meziválečném Československu, 23. října 2013, The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv v Brně, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Národní socialismus a Rakousko v letech 1930–1933. In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, 27. února 2013, The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv v Brně, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Československo-italské soupeření ve střední Evropě v letech 1929–1938. In: Věda, kultura, a politika v československo-italských vztazích 1918–1951, 19.-21. září 2012, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv České Budějovice.

Vom Kriegsende bis zum Staatsvertrag. Die tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen in den Jahren 1945–1955. Überblick der ausgewählten Aspekten, bisheriger Forschungstand und mögliche Forschungsperspektiven. In: Die Tschechoslowakei und Österreich 1933/38-1948/49, 26.-27. April 2012, Prag, Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe/ Stálá konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha.

Edvard Beneš a jeho projekty konsolidace střední Evropy ve 20. a 30. letech minulého století. In: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, 19.-20. ledna 2012, Centrum středoevropských studií, Praha /společné vědecké a výzkumné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky a vysoké školy CEVRO Institut/.

Sociální stát a Rakousko v letech 1918–1938. In: Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu, 14.-16. listopadu 2011, Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, CESES, Friedrich-Ebert Stiftung.

Das Bild von Edvard Beneš im Licht der österreichischen diplomatischen Quellen in der 1930er Jahren. In: Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts/Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Benešs in tschechischen und europäischen Kontexten, 13.-14. Oktober 2011, Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag, Collegium Carolinum e. V., Forschungsstelle für die böhmischen Länder, München, Goethe Institut, Prag.

Parlament a politická kultura v období přechodu Rakouska od demokracie k autoritativnímu režimu. In: 150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě, 7.-8.dubna 2011, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha, Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Kommission für die Geschichte der Habsburgermonachie der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum.

Neúspěšné sblížení ve střední Evropě. Československo-rakouské vztahy v roce 1936 (leden-duben). In: České, slovenské a československé dějiny VI., 22.-23. března 2011, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Současné česko-rakouské vztahy. Realita a mediální obraz. In: Česká zahraniční politika II., 3.-5. května 2010, Ústav mezinárodních vztahů, Praha.

Volba Edvarda Beneše prezidentem republiky očima rakouského vyslance v Praze. In: České, slovenské a československé dějiny V., 23.-24. března 2010, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Příčiny přechodu Rakouska od liberální demokracie k autoritativnímu režimu (1918-1933). In: Stavovský stát, idea a historie, 4. listopadu 2009, Centrum právně historického výzkumu Historického ústavu Akademie věd České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha.

Místo Rakouska v české (československé) zahraniční politice, in: Česká zahraniční politika a její výzkum, 10.-11. února 2008, Ústav mezinárodních vztahů, Praha.

 

Populární články, publicistika:

ŠEPTÁK, Miroslav. Bude mít Rakousko první kancléřku?, Demokratický střed 2018, roč. 7, č. 4, s. 5–6.

ŠEPTÁK, Miroslav. Další zápis do historie? V hlavní roli Sebastian Kurz. Demokratický střed 2018, roč. 7, č. 2, s. 7–8.

ŠEPTÁK, Miroslav. Povolební Rakousko ve znamení tyrkysovo-modré. Demokratický střed 2017, roč. 6, č. 4, s. 8.

ŠEPTÁK, Miroslav. Proč zvítězil Sebastian Kurz. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/proc-zvitezil-sebastian-kurz/

ŠEPTÁK, Miroslav. Odpovědí na vzestup AfD může být rakouská historie. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/odpovedi-na-vzestup-afd-muze-byt-rakouska-historie/

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakousko řeší kancléřský trojúhelník. Demokratický střed 2017, roč. 6, č. 3, s. 16–17.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské Zelené opouští jeden ze zakladatelů. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/rakouske-zelene-opousti-jeden-ze-zakladatelu/

ŠEPTÁK, Miroslav. Distingovaná dáma trumfem rakouských liberálů. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/distingovana-dama-trumfem-rakouskych-liberalu/

ŠEPTÁK, Miroslav. Zelení mají novou předsedkyni a touží po vládě. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/zeleni-maji-novou-predsedkyni-touzi-po-vlade/

ŠEPTÁK, Miroslav. Sebastian Kurz: korunní princ převzal žezlo. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/sebastian-kurz-korunni-princ-prevzal-zezlo/

ŠEPTÁK, Miroslav. V Rakousku míchají kartami nové tváře. Demokratický střed 2017, roč. 6, č. 1, s. 10–11.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské prezidentské volby mají tři vítěze. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/tri-vitezove-rakouskych-prezidentskych-voleb/

ŠEPTÁK, Miroslav. Souboj o Rakousko: Svobodní, nebo někdo jiný? Demokratický střed 2016, roč. 5, č. 3, s. 6–7.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské prezidentské volby. Nekonečný příběh. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/rakouske-prezidentske-volby-nekonecny-pribeh/

ŠEPTÁK, Miroslav. Politické zemětřesení v Rakousku. Demokratický střed.  Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/politicke-zemetreseni-v-rakousku/

ŠEPTÁK, Miroslav. Svobodní dál plují na vlně úspěchů. Demokratický střed 2015, roč. 4, č. 4, s. 27–28.

ŠEPTÁK, Miroslav. Strache si brousí zuby na Vídeň. Demokratický střed 2015, roč. 4, č. 3, s. 24.

ŠEPTÁK, Miroslav. Malé politické strany mohou rozhodnout duel o Vídeň. Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/male-politicke-strany-mohou-rozhodnout-duel-o-viden/

ŠEPTÁK, Miroslav. Alfa: nová štika německé politiky? Demokratický střed. Dostupné z: http://www.demokratickystred.cz/alfa-nova-stika-nemecke-politiky/

ŠEPTÁK, Miroslav. Otřese supervolební rok rakouskou politikou? Demokratický střed 2015, roč. 4, č. 2, s. 22–23.

ŠEPTÁK, Miroslav. Komplikovaná hra rakouských lidovců. Demokratický střed 2014, roč. 3, č. 4, s. 18–19.

ŠEPTÁK, Miroslav. Německo a Rakousko po eurovolbách. Demokratický střed 2014, roč. 3, č. 3, s. 11–12.

ŠEPTÁK, Miroslav. Sebastian Kurz: nový politik pro nová média. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/sebastian-kurz-novy-politik-pro-nova-media/

ŠEPTÁK, Miroslav. Eurovolby mohou dostat rakouské Svobodné na vítěznou vlnu. Mladá Fronta Dnes, roč. 25, č. 117, 21. května 2014, s. 11.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakousko před volbami do Evropského parlamentu. Demokratický střed 2014, roč. 3, č. 2, s. 20–21.

ŠEPTÁK, Miroslav. Bruno Kreisky. Charismatický kancléř Rakouska. Literární noviny 2014, roč. 25, č. 5, s. 23.

ŠEPTÁK, Miroslav. Němečtí euroskeptikové poutají zájem médií. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/nemecti-euroskeptikove-poutaji-zajem-medii/

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouská média: spojenec, nebo překážka na cestě do EP? Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/rakouska-media-spojenec-nebo-prekazka-na-ceste-do-ep/

ŠEPTÁK, Miroslav. Bulvár chce zasahovat do rakouské politiky. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/bulvar-chce-zasahovat-do-rakouske-politiky/

ŠEPTÁK, Miroslav. Eugen Freund: z televize do Bruselu? Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/eugen-freund-z-televize-do-bruselu/

ŠEPTÁK, Miroslav. Sonda do nedávného vývoje Rakouské lidové strany. Demokratický střed 2013, roč. 2, č. 3, s. 5-7.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské strany a sociální sítě. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/rakouske-strany-a-socialni-site/

ŠEPTÁK, Miroslav. Vliv televizních debat na rakouské volby. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/vliv-televiznich-debat-na-rakouske-volby/

ŠEPTÁK, Miroslav. Samostatné Rakousko? Po dlouhou dobu ne, děkuji, raději připojení k Německu. Demokratický střed 2013, roč. 2, č. 3, s. 11–12.

ŠEPTÁK, Miroslav. V Rakousku se chystá velký třesk. Hospodářské noviny, roč. 57, č. 178, 12. září 2013, s. 8.

ŠEPTÁK, Miroslav. Problematický vztah: Strache a rakouská média. Mediainfo. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/problematicky-vztah-strache-a-rakouska-media/

ŠEPTÁK, Miroslav. Heinz-Christian Strache. Zubní technik rakouským kancléřem? Demokratický střed 2013, roč. 2, č. 2, s. 6–7.

ŠEPTÁK, Miroslav. Volby v Tyrolsku a Salcbursku: Vládním stranám dochází dech. Mezinárodní politika. Dostupné z:

http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/volby-v-tyrolsku-a-salcbursku-vladnim-stranam-dochazi-dech

ŠEPTÁK, Miroslav. Volby v Korutanech: Šok pro Svobodné. Mezinárodní politika 2013, roč. 37, č. 3. Dostupné z:

http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/svobodni-volebni-katastrofa-v-korutanech

ŠEPTÁK, Miroslav. Heinz Fischer. „Čestný makléř“ jedním z nejmocnějších evropských prezidentů. Demokratický střed 2013, roč. 2, č. 1, s. 12–13.

ŠEPTÁK, Miroslav. Parlamentní volby ve Švýcarsku. Etablovaní političtí hráči ztratili na přitažlivosti. Mezinárodní politika 2011, roč. 35, č. 12, s. 24–26.

ŠEPTÁK, Miroslav. Nejdéle sloužící kancléř dal jméno své éře. Lidové noviny, roč. 24, č. 18, 22-23. ledna 2011, s. 12.

ŠEPTÁK, Miroslav. Volby ve Štýrsku a Vídni: Sociální demokracie vyhrála, ale příliš se neraduje. Mezinárodní politika 2010, roč. 34, č. 11, s. 24–27.

ŠEPTÁK, Miroslav. Heinz Fischer. Muž značných pravomocí a vzorové kariéry. Mezinárodní politika 2010, roč. 34, č. 8, s. 39–40.

ŠEPTÁK, Miroslav. Hornorakouské zemské volby. Lidovci na vítězné vlně. Mezinárodní politika 2009, roč. 33, č. 11–12, s. 67–70.

ŠEPTÁK, Miroslav. Co je nového v Lichtenštejnsku? Mezinárodní politika 2009, roč. 33, č. 5, s. 31–34.

ŠEPTÁK, Miroslav. Oranžová zůstává na politické mapě Rakouska. Zemské volby v Korutanech a Salcbursku. Mezinárodní politika 2009, roč. 33, č. 4, s. 35–38.

ŠEPTÁK, Miroslav. Co přinesly rakouské parlamentní volby? Mezinárodní politika 2008, roč. 32, č. 11, s. 21–23.

ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské tlusté čáry za minulostí. Mladá Fronta Dnes, roč. 19, č. 228, 27-28. září 2008, s. 26 (D6).

ŠEPTÁK, Miroslav. Proč Rakousko zmizelo z mapy Evropy. Mladá Fronta Dnes, roč. 19, č. 58, 8-9. března 2008, s. 26 (D6).

 

Recenze:

Das Burgenland als internationale Grenzregion im 20. und 21. Jahrhundert, hrsg. von Maximilian Graf, Alexander Lass a Karlo Ruzicic-Kessler, Wien 2012. Paginae Historiae. Sborník Národního archivu. Podkarpatská Rus 2015, roč. 23, č. 2, s. 365–366.

Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933–1938. Vermessung eines Forschungsfeldes, hrsg. von Florian Wenninger a Lucile Dreidemy, Wien 2013. Paginae Historiae. Sborník Národního archivu. Podkarpatská Rus 2015, roč. 23, č. 2, s. 362–364.

Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938, Bd. 9, Österreich im Banne des Faschismus. 24. Februar 1933 bis 6. August 1934, hrsg. von Walter Rauscher, Wien 2014; Bd. 10, Zwischen Mussolini und Hitler, 10. August 1934 bis 24. Juli 1936, hrsg. von Klaus Koch a Elisabeth Vyslonzil, Wien 2014. Paginae Historiae. Sborník Národního archivu. Podkarpatská Rus 2015, roč. 23, č. 2, s. 358–361

DEJMEK, Jindřich a kol. Diplomacie Československa, 2. díly, Praha 2012–2013. Paginae Historiae. Sborník Národního archivu. Podkarpatská Rus 2015, roč. 23, č. 2, s. 334–339

VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918–1938), Martin 2011. Paginae historiae. Sborník Národního archivu 2014, roč. 22, č. 1, s. 268–270.

KONRÁD, Ota. Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918–1933, Praha 2012. Paginae historiae. Sborník Národního archivu 2013, roč. 21, č. 1, s. 339–345.

HOUSKA, Ondřej. Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922–1929, Praha 2011. Soudobé dějiny 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 219–223.

FERIANCOVÁ, Alena. (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922–1926, Nitra 2010. Český časopis historický 2012, roč. 110, č. 2, s. 364–368.

RÖHRLICH, Elisabeth. Kreikys Außenpolitik: Zwischen österreichischer Identität und internationalem Programm. Mezinárodní vztahy 2010, roč. 45, č. 4, s.  88–91.

SCHAFRANEK, Hans. Sommerfest mit Preisschiessen. Die unbekannte Geschichte des NS-Putsches im Juli 1934, Wien 2006. Dvacáté století/The Twentieth Century 2009, roč. 1, č. 1, s. 208–210.

MÖLLER, Horst. Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokratie, München 2008, 9. Auflage. Dvacáté století/The Twentieth Century 2009, roč. 1, č. 1, s. 206–207.

SCHAFRANEK, Hans. Sommerfest mit Preisschiessen. Die unbekannte Geschichte des NS-Putsches im Juli 1934, Wien 2006. Český časopis historický 2009, roč. 107, č. 3, s. 685–687.

WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008. Mezinárodní vztahy 2009, roč. 44, č. 3, s. 172–175.

SCHWARZ, Hans-Peter. Anmerkungen zu Adenauer, München: 2007, 2. Auflage.  Český časopis historický 2009, roč. 107, č. 2, s. 479–480.  

KULHÁNEK, Ivan. Klopýtání přes budoucnost. Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005. Evropa 19. a 20. století v politických a sociálně-ekonomických souvislostech, Praha 2008. Mezinárodní vztahy 2009, roč. 44, č. 2, s. 89–91.

HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsenzus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860–2006, Brno 2008. Mezinárodní vztahy 2009, roč. 44, č. 1, s. 113–118.

DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš. Politická biografie českého de­mo­­krata. Část druhá: Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935–1948), Pra­ha 2008. Mezinárodní vztahy 2008, roč. 43, č. 4, s. 83–85.

STOURZH, Gerald. 1945 und 1955: Schlüsseljahre der Zweiten Republik. Gab es die Stunde Null? Wie kam es zu Staatsvertrag und Neutralität?, Innsbruck – Wien – Bozen 2005. Český časopis historický 2008, roč. 108, č. 3, s. 708–709.

WALTERSKIRCHEN, Gudula. Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, Wien 2004. Český časopis historický 2008, roč. 108, č. 2, s. 454–457.

MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika 1918–1932. Problémy demokracie v Německu, Praha 2006. Historický obzor 2007, roč. 18, č. 3–4, s. 94–95.

SCHEUCH, Manfred. Der Weg zum Heldenplatz. Eine Geschichte der österreichischen Diktatur 1933–1938, Wien 2005. „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, eds. Martin Kovář a Vladimír Nálevka 2006, roč. 3, s. 378–380.

 

 

Zprávy z vědeckých konferencí, kolokvií:

ŠEPTÁK, Miroslav a David HUBENÝ. Beneš spasitel i démon. Konference o obrazech Beneše v českém a evropském kontextu. Soudobé dějiny 2011, roč. 18, č. 4, s. 707–711.

ŠEPTÁK, Miroslav a David HUBENÝ. Konference k 150. výročí moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Soudobé dějiny 2011, roč. 18, č. 1, s. 257–260

ŠEPTÁK, Miroslav. Versailles, St. Germain, Trianon. Konference o zrodu meziválečné Evropy. Soudobé dějiny 2010, roč. 17, č. 3, s. 523–529.

ŠEPTÁK, Miroslav. Postavení hospodářských dějin na vysokých školách. Politická ekonomie 2010, roč. 58, č. 4, s. 566–567.

ŠEPTÁK, Miroslav. Česká zahraniční politika a její výzkum. Politologická revue 2009, roč. 17, č. 1, s. 115–118.

ŠEPTÁK, Miroslav. Stavovský stát, idea a historie. Soudobé dějiny 2009, roč. 16, č. 4, s. 749–751.

ŠEPTÁK, Miroslav. Postavení hospodářských dějin na vysokých školách. Český časopis historický 2009, roč. 109, č. 3, s. 707–708.

ŠEPTÁK, Miroslav a David HUBENÝ. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848–1918–1938–1948–1968. Český časopis historický 2009, roč. 109, č. 2, s. 506–508.

ŠEPTÁK, Miroslav. Americko-německé hospodářské vztahy v meziválečném období. Acta Oeconomica Pragensia 2009, roč. 17, č. 2, s. 95–96.

ŠEPTÁK, Miroslav. Hospodářské dějiny na počátku 21. století. Slovanský přehled 2008, roč. 92, č. 3, s. 309–312.

ŠEPTÁK, Miroslav. Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století. „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, eds. Martin Kovář a Vladimír Nálevka 2006, roč. 3, s. 382–383.