Dodatek k Opatření děkana č12/2018

Dodatek upravuje postup při zpracování a odevzdání diplomových a bakalářských prací.

DODATEK č. 01
K OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2018,

jímž se upravuje

postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových

a bakalářských prací na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

čj.: DFF/08/20

 

Vzhledem k doporučeným opatřením týkajícím se tzv. „epidemie koronaviru“ upravuji Opatření děkana č. 12/2020, odst. 8 a 9, které stanovují a upravují postup při odevzdávání diplomových a bakalářských prací na FF JU.
 

Zrušuje se povinnost odevzdat diplomové a bakalářské práce na sekretariátu ústavu, na němž byla vedena, ve 2 identických výtiscích svázaných do tvrdých desek. Student pouze vloží práci ve formátu pdf na příslušné místo v IS STAG, a to dle pokynů obsažených v příslušném opatření rektora, kterým se upravuje zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU.
 
Poté, co řádným způsobem vloží kvalifikační práci do databáze IS STAG, oznámí to student e-mailem sekretářce ústavu, která datum odeslání e-mailu vyznačí jako datum odevzdání práce a současně zablokuje v IS STAG další manipulaci, čímž spustí automatickou kontrolu podobnosti s jinými pracemi.  
 
Veškeré ostatní povinnosti upravující postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na FF JU, stanovené Opatřením děkana č. 12/2018, zůstávají v platnosti.
 
Tento dodatek platí pouze pro letní termín SZZ akademického roku 2019/2020.

 

V Českých Budějovicích dne 03. 04. 2020

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v r.

děkan