Publikační činnost

Kapitoly v odborných monografiích

1) HAVRDA, Michal. Latinské, řecké a románské stopy v lexiku de Waldtovy Chválořeči. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol.: Růže prší krásná… Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: ARSCI, 2016, s. 115–155. ISBN 978-80-7420-047-2.

Články v odborných periodikách

Články v domácích recenzovaných časopisech

2) HAVRDA, Michal a MATUROVÁ, Markéta. Jména po chalupě v obcích Láz a Čenkov. Acta onomastica. 2017, LVIII, s. 165–171. ISBN 978-80-88211-04-4. ISSN 1211-4413.

1) HAVRDA, Michal. Obraz anoikonymie v katastru obce Tchořovice a jeho historické proměny. Acta onomastica. 2016, LVI, s. 235–248. ISBN 978-80-86496-96-2. ISSN 1211-4413.

Články ve sbornících

3) HAVRDA, Michal. K některým českým exonymům v Nerudových Obrazech z ciziny. In: FEDOSZOV, Oleg, JANIEC-NYITRAI, Agnieszka a MUCHOVÁ, Zuzana, ed. „Od počátků k současnosti (1955−2015).“: 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť: Univerzita Loránda Eötvöse, Ústav slavistiky a baltistiky, 2016, s. 73–79. ISBN 978-963-409-088-5.

2) HAVRDA, Michal. Vlastní jména v Českých amazonkách Prokopa Šedivého. In: VIKTORA, Viktor, ed. Vojtěch Nejedlý a souputníci. Jeden jazyk naše heslo buď VIII. Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2015, s. 69–81. ISBN 978-8086944-61-6.

1) HAVRDA, Michal. Metodicko-metodologická východiska českého hydronymického výzkumu. In: XX. slovenská onomastická konference – sborník příspěvků. 26. 6. – 28. 6. 2017. Banská Bystrica. (v tisku)

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2) Metodicko-metodologická východiska českého hydronymického výzkumu. XX. slovenská onomastická konferencia. FF UMB, Banská Bystrica, 26. 6. – 28. 6. 2017.

1) K některým českým exonymům v Nerudových Obrazech z ciziny. "Od počátků k současnosti (1955 – 2015)": 60 let bohemistiky na ELTE. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapešť, 15. 10. – 17. 10. 2015.

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

2) K vybraným barokním lexikálním přejímkám de Waldtova kázání Na den svatého Prokopa opata. 100 let Naší řeči. ÚJČ AV ČR, Praha, 9. 1. – 11. 1. 2017.

1) Vlastní jména v Českých amazonkách Prokopa Šedivého. Vojtěch Nejedlý a souputníci. Jeden jazyk naše heslo buď VIII. Biskoupky / Radnice, 25. 9. – 26. 9. 2014.

Ediční činnost

1) JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: ARSCI, 2016. 316 s. Jazykověda, sv. 6. ISBN 978-80-7420-047-2.

Ostatní

Disertační práce

1) HAVRDA, Michal. Hydronymie povodí horního toku Lužnice. České Budějovice, 2018. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Školitelka Marie JANEČKOVÁ.

 Odborné a popularizační přednášky

5) Onomastika ve školní praxi. Nové trendy v současné češtině. Přednáška v kurzu Další vzdělávání pedagogických pracovníků. FF JU, České Budějovice, 27. 4. 2018.

4) Hydronymická mapa povodí Lužnice. Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka. FF UK, Praha, 5. 4. 2017.

3) Krajem kolem Zlaté Koruny. Popularizační onomastická přednáška pro občany Zlaté Koruny. OÚ Zlatá Koruna, 6. 12. 2016.

2) Hydronymická mapa povodí Lužnice. Prezentuj hodně. Dobře. Prezentace výzkumných projektů doktorandů ze všech fakult JU v rámci projektu CRP 13+. Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod JU, České Budějovice, 31. 10. 2016.

1) Růže prší krásná… Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Prezentace monografie autorského kolektivu. FF JU, České Budějovice, 17. 10. 2016.