Publikační činnost

Odborné monografie           

 • JAKLOVÁ, Alena. Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických. Interpretace analýz čechoamerického periodického tisku 19. a 20. století. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 123 s. ISBN 978-80-86729-96-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Nakladatelství Academia, 2010, 640 s. ISBN 978-80-200-1810-6.
 • JAKLOVÁ, Alena. Persuasion through Words and Images. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007, 263 s. ISBN 978-7368-256-6. (spoluautoři H. SRPOVÁ, J. BARTOŠEK, S. ČMEJRKOVÁ, P. PÁCL)
 • JAKLOVÁ, Alena. Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007, 268 s. ISBN 978-80-7368-265-1. (spoluautoři H. SRPOVÁ, J. BARTOŠEK, S. ČMEJRKOVÁ, P. PÁCL)
 • JAKLOVÁ, Alena. Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006, 175 s. ISBN 80-86729-30-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 333 s. ISBN 80-7204-427-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Interdisciplinární výzkum řečové činnosti mládeže. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1986, 63 s.
 • JAKLOVÁ, Alena. Mluva mládeže v jižních Čechách. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1984, 84 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • JAKLOVÁ, A. Area-linguistic aspects of the language situation in the South-Bohemian borderland after the forced transfer of the German population. In: HAWRYSZ, M., UŹDZICKA, M. (eds.): Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 75-87. ISBN 978-83-7842-261-7
 • JAKLOVÁ, Alena. K jazykové interpretaci proměn etnické identity. In: ORGOŇOVÁ, O., K. MUZIKOVÁ a Z. POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, eds. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 312-321. ISBN 978-80-223-3695-6
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk v emigraci. Germanismy v jazyce čechoamerických periodik. In: KNÁPEK, Pavel a Bianca BENÍŠKOVÁ, eds. Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Pardubice: Univerzita Pardubice 2014, s. 299-311. ISBN 978-80-7395-752-0.
 • JAKLOVÁ, Alena a Marie JANEČKOVÁ. Jazykové zvláštnosti. Odlišnosti od spisovného jazyka v Českých Budějovicích. In: Encyklopedie Českých Budějovic [on-line]. Statutární město České Budějovice. České Budějovice: NEBE s.r.o. © 1998—2014 [cit. 2014-10-02]. Dostupné z: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk jako vlast. Jazyk - kultura – identita. In: FALTÝNEK, Dan a Vít GVOŽDIAK, eds. Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Praha: Dokořán, 2013, s. 279-290. ISBN 978-80-7363-544-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Interkultureller Wandel der tschechischen Immigrantenpresse in den Vereinigten Staaten von Amerika. In: HAHN, Martin a Gerhard WAZEL,  eds. Theorie und Praxis des DaF- und DAZ-Unterrichts heute. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles - New York – Oxford - Wien: Peter Lang, 2011, s. 129-145. ISBN 978-3631617212.
 • JAKLOVÁ, Alena. Mediální komunikace jako prostředek verbální sebereflexe českých imigrantů v USA. In: AFELTOWICZ, B., J. IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA a P. WOJDAK, eds. In silva verborum. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011, s. 161-170. ISBN 978-83-62905-29-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. Komunikace, interkulturní. In: MALINA, Jaroslav et al. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 1956-1959 (kniha s CD). ISBN 978-80-7204-560-0.
 • JAKLOVÁ, Alena. Projevy interkulturality a formy interkulturní komunikace v čechoamerickém periodickém tisku. In: ŠINK, Radim, ed. Čeština – jazyk slovanský 3.   Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 59-68. ISBN 978-80-7368-662-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Interkulturalita na stránkách čechoamerických periodik v období od 60. let 19. století do 20. let 20. století. In: DOHNALOVÁ, Marie et al. Czechkid: teoretické texty – audionahrávky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 37-41. ISBN 978-80-7204-551-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Interkulturalita a interkulturní komunikace. In: DOHNALOVÁ, Marie et al. Czechkid: teoretické texty – audionahrávky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 41-45. ISBN 978-80-7204-551-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. K základním pojmům interkulturní komunikace.  In: DOHNALOVÁ, Marie et al. Czechkid: teoretické texty – audionahrávky. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 53-57. ISBN 978-80-7204-551-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Emoce v české reklamě. In: MICHALEWSKI, Kazimierz, ed. Wyrażanie emocji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 494-501. ISBN 978-83-7525-025-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Germanismen in den südböhmischen Slangs. In: EICHLER, Ernst, ed. Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Band 6. Münster - Hamburg – London: LIT Verlag, 2003, s. 83-92.  ISBN 3-8258-6635-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Germanismen als Flurnamen in Südböhmen. In: EICHLER, Ernst, ed.  Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Band 6. Münster - Hamburg – London: LIT Verlag, 2003, s. 75-82.  ISBN 3-8258-6635-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Persvaze v žánrech současných čechoamerických periodik. In: MICHALEWSKI, Kazimierz, ed. Tekst w mediach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 259-268. ISBN 83-7171-506-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. První čechoamerická periodika z hlediska pragmatického. In: WITOSZ, Bożena, ed. Stylistyka a pragmatyka. Katovice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 278-286. ISBN 978-83-2261-104-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Lexikum čechoamerických periodik v polovině 19. století a na konci 20. století. In: BALOWSKI, Mieczysław a Jiří SVOBODA, eds. Język i literatura czeska u schyłku XX. wieku. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001, s. 113-122. ISBN 83-88425-50-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Lingvistická analýza básnického textu Milady Součkové. In: BAUER, Michal, ed. Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 118-128. ISBN 80-85778-32-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk a styl českých kázání Alberta (Vojtěcha) Chanovského. In: DAVID, Milan, ed. K jazyku a stylu českých barokních textů II. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 2000, s. 47-61. ISBN 80-7040-393-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. K jazyku a stylu českých kázání Ondřeje Františka de Waldta. In: DAVID, Milan, ed. K jazyku a stylu českých barokních textů I. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1998, s. 7-41. ISBN 80-86266-02-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazykové zvláštnosti. In: KOPÁČEK, Jiří, ed. Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice, 1998, s. 167-168. ISBN 80-238-3392-8. (spoluautorka Marie Janečková)
 • JAKLOVÁ, Alena. Rybníkářství a rybářský slang v jižních Čechách. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1995, s. 48-66.
 • JAKLOVÁ, Alena. Das Lébn ist lajdr keine Wuršt nicht, es hat núr ajn Ende. Jazyková charakteristika jihočeského regionu. In: KOMLOSYOVÁ, A., V. BŮŽEK a F. SVÁTEK,  eds.  Kulturen an der Grenze. Wien: Promedia Druck- und Verlaggesellschaft, 1995, s. 223-228. ISBN 3-900478-93-7. (spoluautorka Marie Janečková)
 • JAKLOVÁ, Alena. Voroplavba a vorařský slang. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1994, s. 49-70.
 • JAKLOVÁ, Alena. Pivovarský slang v jižních Čechách. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1993, s. 50-68.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jihočeské slangy. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1992, s. 60-72.
 • JAKLOVÁ, Alena. Cirkusácký slang. In: CUŘÍN, František et al. Jihočeská vlastivěda. Jazyk. Nářečí. Místní jména. Slangy. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986, s. 119-126.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • JAKLOVÁ, Alena. Specific features of the language situation in the South-Bohemian borderland. Informatologia, 2017, Vol. 50, No. 3-4, s. 134-140. ISSN 1330-0067.
 • JAKLOVÁ, Alena. Tendencies in the Development of the Language used in the Czech Daily Newspapers. Informatologia, 2016, Vol. 49, No. 3-4, s. 120-128. ISSN 1330-0067.
 • JAKLOVÁ, Alena. Czech Printed Immigrant Press in the United States of America. Comenius. Journal of Euro-American Civilization, 2015, Vol. 1, No. 1, s. 63-70. ISSN 2333-4142.
 • JAKLOVÁ, Alena. The functions of Czech immigrant press in the USA in a diachronic perspective. Anglistik, 2014, Vol. 25, No. 2, s. 125 - 135. ISSN 0947-0034. (SRN)
 • JAKLOVÁ, Alena. Emigration – Interkulturalität – Sprache. Informatologia, 2013, Vol. 46, No. 4, s. 302 - 311. ISSN 1330-0067.
 • JAKLOVÁ, Alena. Communication and Identity of Czech Immigrants in the United States of America. Informatologia, 2012, Vol. 45, No. 2, s. 115-120. ISSN 1330-0067.
 • JAKLOVÁ, Alena. Česky tištěná periodika vydávaná českými imigranty v USA v 19. a 20. století. STIL (Style) IX. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2010, s. 349-355. ISSN 1451-3145.
 • JAKLOVÁ, Alena. První generace českých imigrantů v Americe a jejich periodický tisk. STIL (Style) VII. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2008, s. 323-330. ISSN 1451-3145.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čeština krajanských periodik v USA a její vývojové proměny. STIL (Style) V. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Beograd: Meždunarodno udruženje „Stil“, 2006, s. 279-285. ISSN 1451-3145.
 • JAKLOVÁ, Alena. The style of Czech-American Periodicals and its Transformation in the Multicultural American Environment of the Second Half of the 19th Century. Stylistyka XV (Style and Culture). Ed. Stanisław GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 249-258. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. The Czech Republic as Reflected in Texts by Czechs Living in the USA. Stylistyka XIII (Style and Gender). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 2004, s. 303-314. ISSN 1230-2287. (spoluautorka Bohumila Junková) 
 • JAKLOVÁ, Alena. Czech-American Periodicals. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, 2004, roč. 17, č. 2, s. 33-42. ISSN: 1056-005X.
 • JAKLOVÁ, Alena. Humor v komentářích českých novin na počátku tisíciletí. STIL (Style) III. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2004, s. 423-428. ISSN 1451-3145. (spoluautorka Bohumila Junková)  
 • JAKLOVÁ, Alena. Pomístní jména německého původu v jihočeském regionu. STIL (Style) II. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2003, s. 339-344. ISSN 1451-3145.
 • JAKLOVÁ, Alena. Czech Periodical Press in the USA and its Language. Stylistyka XII (Multilingualism and Style). Ed. Stanisław GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003, s. 327-340. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. Poetika ve službách persvaze. STIL (Style) I. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka – Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2002, s. 265-272. ISSN 1451-3145.
 • JAKLOVÁ, Alena. Comicality in Contemporary Czech American Periodicals. Stylistyka X (Style and Humore). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolsk, 2001, s. 151-164. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. Razvitije ponjatija argo v češskoj lingvistike. Slavjanovedenije, 2001, N. 1, s. 58-62. ISSN 0132-1366.
 • JAKLOVÁ, Alena. Razvitije ponjatija sleng v češskoj lingvistike. Slavjanovedenije, 2000, N. 5, s. 86-92. ISSN 0132-1366.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk a styl českých barokních textů A. Chanovského a O. F. de Waldta. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Band 46. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, s. 257-270. ISBN 978-3-7001-2999-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Humor v české žurnalistice. Stylistyka IX (Czech Stylistics). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 167-179. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, A. K jazykové stránce českých barokních textů, zejména kázání. Stylistyka VIII (Styl i gatunek). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 1999, s. 291-305. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. Starý, Z.: Ve jménu funkce a intervence. Praha 1995. Zeitschrift für slavische Philologie, 1997, 61, Heft 1, S. 240-245. ISSN 0044-3492.
 • JAKLOVÁ, Alena. K jazykové komice v lexikální rovině uměleckého textu. Stylistyka VI (Stylistika rosyjska). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 1997, s. 443-455. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. Pojem slang v současné české lingvistice. Rozprawy Komisji Językowej WTN XXII. Ed. Bogdan SICIŃSKI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1996, s. 103-114. ISSN 0084-2990.
 • JAKLOVÁ, Alena. K některým rysům pedagogické komunikace na českých školách. Stylistyka V (Applied Stylistics). Ed. Stanisław  GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 1996, s. 7-18. ISSN 1230-2287.
 • JAKLOVÁ, Alena. Výrazové prostředky současného publicistického textu. In Stylistyka IV (Text and Style). Ed. Stanisław  GAJDA. Warsawa – Krakow – Opole: Uniwersytet Opolski, 1995, s. 164-176. ISSN 1230-2287.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • JAKLOVÁ, Alena. Interkulturalita a její vliv na proměny žurnalistické češtiny ve Spojených státech amerických. Usta ad Albim Bohemica. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, roč. XI, č. 1, s. 130-138. ISSN 1802-825X.
 • JAKLOVÁ, Alena. Slangy a interkulturní komunikace. Slovanské studie XIII - Studia Slavica XIII, č. 245/2009. Eds. Jana RACLAVSKA a Aleksandra WIECZOREK. Ostrava: FF OU, 2009, s. 77-79.  ISBN 978-80-7368-742-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Šatava Leoš o jazykovém chování a etnické identitě Lužických Srbů. Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 5, s. 260-261. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Interkulturalita na stránkách čechoamerických periodik v období od 60. let 19. století do 20. let 20. století. [online] Praha, 2007. Czechkid: Teoretické texty. [cit. 2017-11-25] Dostupné na: https://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-42-version1-interkulturalita_a_interkultur.doc
 • JAKLOVÁ, Alena. Onomaziologické funkce pojmenování barev ve Stifterově povídce Bergkristall. Naše řeč, 2005, roč. 88, č. 5, s. 238-242. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Proměny vojenského slangu. Jazykověda. Linguistica. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis 214, č. 4. Ed. Irena BOGOCZOVÁ. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2004, s. 185-195. ISBN 80-7042-664-0. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Text a obraz v „billboardové“ reklamě. Naše řeč, 2004, roč. 87, č. 2, s. 93-99. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Diachronie žurnalistické češtiny v USA. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Series scientiae linguarum (D) 3. Ed. Martin TICHÝ. Opava: Slezská univerzita, 2003, s. 87-102. ISSN 1213-5690.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika ze začátku 20. století. Estetika, 2002, roč. 38, č. 2-4, s. 190-206. ISSN 0014-1291.
 • JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. Naše řeč, 2002, roč. 85, č. 4, s. 169-176. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. První čechoamerická periodika, jejich jazyk a styl II. Naše řeč, 2002, roč. 85, č. 1, s. 1-10. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. První čechoamerická periodika, jejich jazyk a styl I. Naše řeč, 2001, roč. 84, č. 5, s. 245-252. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Slangy v jižních Čechách. Čeština doma i ve světě, 2000, roč. 8, č. 3, s. 142-145. ISSN 1210-9339.
 • JAKLOVÁ, Alena. Budeme argot nově definovat? Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4, s. 293-300. ISSN 0037-7031.
 • JAKLOVÁ, Alena. K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického II. Naše řeč, 1997, roč. 80, č. 3, s. 1-7. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického I. Naše řeč, 1997, roč. 80, č. 2, s. 1-9. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Několik poznámek k rybářskému slangu a k rybářské terminologii. Naše řeč, 1996, roč. 79, č. 1, s. 15-20. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Mění se studentský slang? Český jazyk a literatura, 1993/94, roč. 44, č. 3-4, s. 120-124. ISSN 0009-0786.
 • JAKLOVÁ, Alena. Existuje mluva mládeže? Český jazyk a literatura, 1993/94, roč. 44, č. 3-4, s. 54-57. ISSN 0009-0786.
 • JAKLOVÁ, Alena. K programu jazykového vzdělávání. Naše řeč, 1987, roč. 70, č. 4, s. 197-200. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Návrh všestranného rozboru řečové činnosti mládeže. Naše řeč, 1986, roč. 69, č. 5, s. 233-241. ISSN 0027-8203. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Zur Analyse der sprachlichen Tätigkeit Jugendlicher. Linguistica XII. Linguistische und sozialpsychologische Analyse der mündlichen Kommunikation. Eds. Jana HOFFMANNOVÁ a Dieter VIEHWEGER. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1985, s. 121-131. 

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • JAKLOVÁ, Alena. Tři kázání Ondřeje Františka de Waldta. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1999, roč. 36, č. 1, s. 8-16. ISSN 1212-0596.
 • JAKLOVÁ, Alena. Zvláštnosti v jazyce města České Budějovice a jeho okolí z hlediska historického. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1997, roč. 34, č. 4, s. 258 - 263. ISSN 1212-0596. (spoluautorka Marie Janečková) 
 • JAKLOVÁ, Alena. K historii rybářství a rybářského slangu v jižních Čechách. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1997, roč. 34, č. 1, s. 41-46. ISSN 1212-0596. 
 • JAKLOVÁ, Alena. Vorařský slang v jižních Čechách. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1995, roč. 32, č. 1, s. 30-34. ISSN 1212-0596.
 • JAKLOVÁ, Alena. Pivovarnictví a pivovarský slang v jižních Čechách. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1994, roč. 31, č. 2, s. 107-112. ISSN 1212-0596.
 • JAKLOVÁ, Alena. Šumavští „světáci“ a jejich řeč. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1983, roč. 20, č. 4, s. 276-280.

 

Články ve sbornících

 • JAKLOVÁ, Alena. Ustanovme funkční styl reklamní. In: ORGOŇOVÁ, Oĺga, BOHUNICKÁ, Alena, MÚCSKAVÁ, Gabriela, MUZIKOVÁ, Katarína, POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana (eds.). Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2017, s. 137-144. ISBN: 978-80-223-4422-7
 • JAKLOVÁ, Alena. Adalbert Stifter und seine farbige Sprache. In: STEGER, Christa, ed.  Tagungsband zum 2. Literatursymposium „Große Kulturträger und Dichter des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes“. Grafenau: Ohetaler - Verlag Grafenau, 2017, S. 25-28. ISBN 978-3955110673.
 • JAKLOVÁ, Alena. Areálová lingvistika a německá příjmení na Prachaticku v době po druhé světové válce. In: JAKLOVÁ, Alena a Anja Edith FERENCE, eds. Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU, 2015, s. 227-244. ISBN 978-80-263-0931-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk a identita. In: BOHUNICKÁ, Alena, ed. Jazykoveda v pohybe. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 103-108. ISBN: 978-80-223-3276-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Interkulturalita a interkulturní komunikace. In: JAKLOVÁ, Alena, ed.  Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Filozofická fakulta JU, 2008, s. 61-64. ISBN 978-80-739-4075-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. K základním pojmům interkulturní komunikace. In: ORGOŇOVÁ, Olga, ed. Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 295-301. ISBN 80-223-2023-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně? In: ODALOŠ, Pavol, ed. Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 238-243. ISBN 978-80-8083-456-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Reklamní komunikát a jeho prostor. In: KOTEN, Jiří a Patrik MITTER, eds. Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2007, s. 131-134. ISBN 978-80-74-044-863-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Proměny identity českých imigrantů na pozadí čechoamerického žurnalistického diskurzu 19. století. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 99 - 103. ISBN 80-7040-819-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Metody analýzy textů čechoamerických periodik. In: ČULENOVÁ, Eva a Ingrid NOSKOVÁ, eds. Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2006, s. 158-161. ISBN 80-8083-184-X.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čeština v angloamerickém kontextu dříve a nyní. In: ČECHOVÁ, M., D. MOLDANOVÁ a Z. MILLEROVÁ, eds. Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005, s. 125-129. ISBN 8070447168.
 • JAKLOVÁ, Alena. Česká „billboardová“ reklama. In: ЗУБОВ,  Александр Васильевич, ed. Национально-культурный компонент в тексте и в языке. Материалы III Международной научной  конференции  7-9  aпреля  2005 г. Часть I. Минск: Белорусский государственный университет и Минский лингвистический университет, 2005, c. 87-89. ISBN 985-460-051-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Neverbální prvky tištěné reklamy. In: SRPOVÁ, Hana, ed. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2005, s. 93-98. ISBN 80-7368-101-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. De Waldtova česká kázání, jejich jazyk a styl. In: LUNGA, Radek, ed. Ondřej František Jakub de Waldt (1683 – 1752) a jeho doba. Praha – Dobrš: Římskokatolická farnost Dobrš, 2005, s. 29-38. ISBN 80-239-3075-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Historie vojenského slangu. In: CHÝLOVÁ, Helena, ed. Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24. - 25. září 2003. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 2005, s. 83-86. ISBN 80-7043-359-0.
 • JAKLOVÁ, Alena. Současná žurnalistická čeština v USA. In: MICHALEWSKI, Kazimierz, ed. Współczesne odmiany języka narodowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 176-183. ISBN 83-7171-798-9.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004, s. 129-168. ISBN 80-7040-734-4.
 • JAKLOVÁ, Alena. Nejčastější prostředky vyjádření funkce apelové v současné české reklamě. In: BALOWSKI, Mieczysław a Jiří SVOBODA, eds. Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Wałbrzych – Ostrava: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 115-122. ISBN 83-911312-6-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Specifika současných čechoamerických žurnalistických textů. In: STANISLAVOVÁ, Zuzana, ed. Komunikácia a text. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, nakl. Náuka, 2003, s. 323-331. ISBN 80-8903-821-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk současných čechoamerických žurnalistických textů. In: ČECHOVÁ, Marie a  Dobrava MOLDANOVÁ, eds. Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2003, s. 182-192. ISBN 80-7044-479-7. (spoluautor Vladislav Smolka)
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyk češskich periodičeskich izdanij v SŠA. In: ČUMAK, Ljudmila Nikolaevna, ed. Jazyk i socium. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet, Filologičeskij fakultet, 2003, s. 248-253. ISBN 9789856741381.
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika z hlediska pragmaticko-lingvistického. In: BUDIL, I., I. ŠANDEROVÁ a J. JANTSCHOVÁ, eds. Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002, s. 259-270. ISBN 80-86473-39-2.
 • JAKLOVÁ, Alena. Albert (Vojtěch) Chanovský a jeho Správa křesťanská. In: VIKTORA, Viktor, ed. Balbínovská miscellanea. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002, s. 83-91. ISBN 80-238-9957-0.
 • JAKLOVÁ, Alena. Lexikum čechoamerických periodik v polovině 19. století a na konci 20. století. In: BALOWSKI, Mieczysław a Jiří SVOBODA, eds. Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Eds. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001, s. 113-122. ISBN 80-7042-587-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Ke vztahu terminologického a slangového názvosloví některých profesí. In: HOUDEK, Lubomír, ed. Termina 2000. Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Praha: Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta v Liberci, ÚJČ AV ČR Praha, Český normalizační institut, 2001, s. 277-280. ISBN 80-7262-105-X.
 • JAKLOVÁ, A. Začátek a konec barokních kázání jako textová struktura. In: MOLDANOVÁ, Dobrava a Marie ČECHOVÁ, eds. Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Acta universitatis Purkynianae 71, Studia litteraria et linguistica. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2001, s. 94-98. ISBN 80-7044-370-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Komunikace prostřednictvím básnického textu. In: KLINCKOVÁ, Jana, ed. Jazyková komunikácia v 21. storočí. J. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 205-213. ISBN 80-8055-464-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. České homiletické texty ze začátku a konce barokní epochy. In: RUŠČÁK, František, ed. Text a kontext v náboženskej komunikácii. Acta Facultatis studiorum humanitatis et Naturae universitatis Presoviensis, Studia philologica VIII. Prešov: Prešovská univerzita, 2001, s. 100-109. ISBN 80-8068-035-3.
 • JAKLOVÁ, Alena. Řečnická výstavba kázání Ondřeje Františka de Waldta. In: MICHALEWSKI, Kazimierz, ed. Regulacyjna funkcja tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, s. 301-309. ISBN 83-7171-371-1.
 • JAKLOVÁ, Alena. Jazyková komika a její prostředky v pohádkách Karla Čapka. In: GAJDA, Stanisław a Dorota BRZOZOWSKA, eds. Świat humoru. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 2000, s. 461-468. ISBN 83-86881-27-5.
 • JAKLOVÁ, Alena. Vyučovací dialog mezi učitelem a žákem jako součást pedagogické komunikace. In: ODALOŠ, Pavol, ed. Retrospektívne a perspektívne pohlady na jazykovú komunikáciu. 1. díl. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 137-142. ISBN 80-8055-287-8.
 • JAKLOVÁ, Alena. Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích. In: ČECHOVÁ, Marie a  Dobrava MOLDANOVÁ, eds. Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1999, s. 216-220. ISBN 80-7044-240-9.
 • JAKLOVÁ, Alena. Slangové výrazy v odborné komunikaci. In: GAJDA, Stanisław, ed. Dyskurs naukovy - tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1999, s. 197-202. ISBN 83-86881-24-0.
 • JAKLOVÁ, Alena. Argot na začátku století a dnes. In: KLIMEŠ, Lumír, ed. Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1998, s. 114-121. ISBN 80-7043-230-0.
 • JAKLOVÁ, Alena. K výzkumu slangů. In: JANČÁKOVÁ, J., M. KOMÁREK a O. ULIČNÝ, eds.  Sborník z olomoucké konference Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: Filozofická fakulta UK, 1995, s. 132-135. ISBN 80-85899-02-7.
 • JAKLOVÁ, Alena. Možnosti analýzy mluvy mládeže. In: KLIMEŠ, Lumír, ed. Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu. Plzeň: Pedagogická fakulta, 1989, s. 15-32. 
 • JAKLOVÁ, Alena. K výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole. In: JAKLOVÁ Alena, ed. Jednotná škola, její vznik, úkoly a problémy. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1989, s. 73-76.
 • JAKLOVÁ, Alena. Příprava učitelů českého jazyka a literatury. In: SOMR, Miroslav, ed. K novému pojetí výchovy a vzdělávání učitelů. Sborník Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 77-80.
 • JAKLOVÁ, Alena. Český jazyk a literatura. In: HLADÍLEK, Jiří, ed. Výchova a vzdělávání učitelů. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1987, s. 105-107.
 • JAKLOVÁ, Alena. Komplexní rozbory řečové činnosti a jazykové vyučování. In: UHER, František, ed. Komunikativní zřetel ve vyučování mateřskému jazyku. Brno: Pedagogická fakulta UJEP, 1986, s. 39-44.
 • JAKLOVÁ, Alena. Řečník Zdeněk Nejedlý. In: PLÁNSKÁ, Božena, ed. Studie z jazyka a literatury. Sborník Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Vědy společenské. Filologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 5-20.

 

Učební texty

 • KOŘENSKÝ, J., J. HOFFMANNOVÁ, O. MÜLLEROVÁ a A. JAKLOVÁ Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7040-363-2.
 • JAKLOVÁ Alena. Úvod do textové lingvistiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7040-554-6.
 • JAKLOVÁ Alena. Čeština pro cizince I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 1998.
 • JAKLOVÁ A., M. JANEČKOVÁ a B. JUNKOVÁ. Praktická mluvnice češtiny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Pedagogická fakulta, 1997. ISBN 80-7040-224-5.
 • JAKLOVÁ Alena. Čeština pro cizince III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 1997.
 • JAKLOVÁ Alena et al. Základy češtiny pro cizince II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 1993.
 • KOŘENSKÝ, J., J. HOFFMANNOVÁ, A. JAKLOVÁ a O. MÜLLEROVÁ. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. 2. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1991. ISBN 80-7040-013-7.
 • KOŘENSKÝ, J., J. HOFFMANNOVÁ, A. JAKLOVÁ a O. MÜLLEROVÁ. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1987.

 

Popularizační texty

 • JAKLOVÁ, A., R. HARNISCH a S. GRASSL. Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens im Fokus der Universitäten. In: RABENSTEIN, E., ed. Passauer Almanach 13. Chronik des Jahres 2017 über Gesellschaft, Geschichte, Kunst, Kirche, Natur, Sport, Universität und Wirtschaft. Passau: Verlag Friedrich Pustet, 2017, s. 115-117. ISBN 978-3-7917-2933-6
 • JAKLOVÁ, Alena. Víte, jak se vaří pivo? (Pivovarský slang) In: NIKRMAJER, Leoš a Jiří PETRÁŠ, eds. Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1999, s. 43-59.  ISBN 80-86260-03-8.

 

Recenze

JAKLOVÁ, Alena. K významnému životnímu jubileu Jana Kořenského. Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 4, s. 218-220. ISSN 0027-8203.

JAKLOVÁ, Alena. LEOŠ ŠATAVA, Sprachverhalten und ethnische Identität. Bautzen 2005: Domowina-Verlag, 288 s. In: Stylistyka XVI (Style and Time). Ed. Stanisław GAJDA. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s. 664-666. ISSN 1230-2287. (angl.)

JAKLOVÁ, Alena. Hubáček, Jaroslav: Výběrový slovník českých slangů. Ostrava, Ostravská univerzita 2003, 250 s. In: STIL (Style) 3. Ed. Milosav Ž. ČARKIČ. Banjaluka-Beograd: Udruženje književnika Srbije, 2004, s. 451-452. ISSN 1451-3145. (angl.)            

JAKLOVÁ, Alena. Nový slovník českých slangů. Naše řeč, 2004, roč. 87, č. 3, s. 152-153. ISSN 0027-8203.

JAKLOVÁ, Alena. Slovenská publikace o jazyce, komunikaci a společnosti. Naše řeč, 1999, roč. 82, č. 3, s. 147-150. ISSN 0027-8203.

JAKLOVÁ, Alena. Nový Úvod do vědecké práce v jazykovědné bohemistice. Český jazyk a literatura, 1998-99, roč. 49, č. 7-8, s. 211. ISSN 0009-0786.

JAKLOVÁ, Alena. Jazyk a řeč Jihočeského regionu I. Češtinář, 1993, roč. 3, č. 3, s. 67-69. ISSN 1211-6874.

JAKLOVÁ, Alena. Mluva mládeže na plzeňských konferencích o slangu a argotu. Jazykovědné aktuality, 1991, roč. 28, č. 3 a 4, s. 108-114. ISSN 1212-5326.

 

Edice

JAKLOVÁ, Alena a Anja Edith FERENCE, eds. Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU, 2015, 390 s. ISBN 978-80-263-0931-4.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Filozofická fakulta JU, 2008, 380 s. ISBN 978-80-739-4075-1.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Komunikace – styl – text. České Budějovice: Filozofická fakulta JU, 2006, 258 s. ISBN 80-7040-819-7.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1995, 114 s.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1994, 118 s.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1993, 112 s.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 1992, 112 s.

JAKLOVÁ, Alena, ed. Jednotná škola, její vznik, úkoly a problémy. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1989, 221 s.

 

Vědecké granty

 

2016 – 2019

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Cíl EÚS 2014 – 2020. Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Univerzita Pa-sov.

Vedoucí projektu

 

2012 - 2014
"Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických“

Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze
Odpovědná řešitelka

 

2009 – 2011

„MIG-KOMM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“

Vědeckovýzkumný projekt Evropské unie EU 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP, garant a hlavní řešitel: Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Ansbach - Berlin - Jena

Spoluřešitelka

 

2005 - 2007
"Čechoamerická periodika"

Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/05/2402, řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Odpovědná řešitelka

 

2005 - 2006
"Národnostní, sociální a ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století"
Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze
Odpovědná řešitelka

 

2004 - 2006
"Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu"
Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/04/1034, řešitelské pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Spoluřešitelka

 

1986 – 1989

„Jazyk jako prostředek společenské komunikace, jeho úloha ve struktuře řízení společenských procesů a při formování společenského vědomí“

Státní výzkumný úkol IX - 8 – 7, řešitelské pracoviště: ÚJČ ČSAV Praha

Spoluřešitelka