BOHEMISTIKA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ (a studenti s č. A13 a nizší)

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

z literární historie, teorie a lingvistiky

 

→ ke stažení zde: pdf


Literární historie a teorie

 1. Od literárních počátků do 70. let 15. století.
 2. Od 70. let 15. století do 20. let 17. století. Literatura humanismu, renesance a reformace.
 3. Od 20. let 17. století do 70. let 18. století. Domácí a exulantská literatura doby baroka.
 4. Povaha obrozenské kultury a její proměny, jednotlivé modely národní literatury.
 5. Český literární romantismus a biedermeier.
 6. Česká próza 19. století.
 7. Proměny české poezie ve druhé polovině 19. století.
 8. České divadlo a drama od konce 18. století po Českou modernu.
 9. Česká moderna, symbolismus a dekadence.
 10. Předválečná moderna, česká literatura v souvislostech nastupujících uměleckých směrů - futurismus, kubismus, dada.
 11. Expresionistická poezie a próza.
 12. Avantgarda 20. - 40. let 20. století, poetismus a surrealismus.
 13. Česká próza 20. - 40. let 20. století, proměny poetik a žánrů.
 14. Česká poezie 20. - 40. let 20. století, proměny poetik a žánrů.
 15. Česká literatura 50. let 20. století.
 16. Česká poezie 60. let 20. století.
 17. Česká próza 60. let 20. století, drama a film.
 18. Česká poezie v 70. a 80. letech 20. století v domácí produkci a v exilu.
 19. Česká próza v 70. a 80. letech 20. století v domácí produkci a v exilu.
 20. Česká literatura po roce 1989.
   

Lingvistika

 1. Národní jazyk a jeho útvary
 2. Klasifikace jazyků, jazyky západoslovanské, nářeční diferenciace češtiny
 3. Soustava českých hlásek, jejich vývoj ve staré češtině
 4. Morfologická a slovotvorná stavba slova
 5. Typy skloňování a jejich vývoj
 6. Soustava jmenných a slovesných gramatických kategorií
 7. Substantiva, jejich skloňování, syntaktické funkce
 8. Adjektiva, jejich klasifikace, skloňování, syntaktické funkce
 9. Zájmena, jejich klasifikace a skloňování
 10. Číslovky, jejich tvoření, klasifikace a skloňování
 11. Slovesa, tvary jednoduché a složené, slovesné třídy a vzory
 12. Neohebné slovní druhy, jejich klasifikace, tvoření a funkce
 13. Věta a výpověď jako základní syntaktické pojmy
 14. Větné vztahy dominační a koordinační, prostředky jejich vyjadřování
 15. Nadvětné syntaktické jednotky: věta složená a souvětí
 16. Tvoření podstatných jmen
 17. Tvoření přídavných jmen a příslovcí
 18. Tvoření sloves
 19. Geneze jazykového projevu, slohotvorní činitelé, slohové útvary a postupy
 20. Funkční styly, jejich klasifikace a charakteristika