Vedené kvalifikační práce

Doktorské práce - oponentský posudek

2018
Oponentský posudek disertační práce. Autor Daniel Petrík: Faktory určující lexikální význam ve španělštině. FF UK, Praha. Obhajoba 18. 9. 2018.
Oponentský posudek disertační práce. Autor Ariel Laurencio Tacoronte: Modulación ilocutiva del enunciado: El caso de ESTAR + GERUNDIO. FF UK, Praha. Obhajoba 26. března 2018.

2016
oponentský posudek disertační práce. Autor Federico SUÁREZ MORENAS: Estrategias de comunicación y aprendizaje en L2. Universidad de Cantabria. Obhajoba 9. února 2016. Předsedkyně komise.
oponentský posudek disertační práce. Autor Esther GONZÁLEZ LAVÍN: La efectividad de los manuales de español como L2 en un entorno lingüístico mixto. Universidad de Cantabria. Obhajoba 8. února 2016.

2015
oponentský posudek disertační práce v oboru romanistiky. Autor Mgr. Dana Kratochvílová: Španělská modalita z pohledu vztahů mezi modálními významy. Ústav románských studií FF UK, Praha. Obhajoba 26. března 2015.
oponentský posudek disertační práce. Autor Susana VERDE RUIZ: El desarrollo de la competencia pragmática: aproximación al estudio del procesamiento pragmático del lenguaje, Universidad de Salamanca, únor 2015.

2013
oponentský posudek disertační práce v oboru translatologie. Autorka Vanda OBDRŽÁLKOVÁ. Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů, Ústav translatologie, FF UK. Obhajoba 25.6.2013.

2010
oponentský posudek disertační práce v oboru romanistiky. Autor Lic. Andreu BAUÇA I SASTRE : Diateze v románských jazycích: struktury a typologie (La diátesis en las lenguas románicas: Estructuras y tipología), Ústav románských studií, FF UK v Praze. Obhajoba 24.9. 2010.

2005
oponentský posudek disertační práce v oboru translatologie. Autor Mgr. Radek EICHL: Příspěvek ke studiu překladatelské normy v oblasti antické a moderní biografie v druhé polovině XX. století, Ústav translatologie FF UK, Praha. Obhajoba 29. 6. 2005.

 

Diplomové práce - vedení

2019
KOVÁŘÍKOVÁ, Mirka: Využití překladu v hodinách cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu).
VILLÁN MIRÁS, Enara: El videojuego como herramienta didáctica para la enseñanza de ELE: una propuesta en torno a Hollywood Monsters 2.
TRAPPOVÁ, Karolína: Vyjadřování přípustky ve španělštině: kontrastivní studie na pozadí češtiny

2018
DUDOVÁ, Štěpánka: Antropomorfní metafory v češtině a španělštině: analýza neliterárních textů.
FEKETOVÁ, Petra: Bloomova taxonomie (RBT) a aktivizující metody ve výuce cizích jazyků se zaměřením na španělštinu.

PODROUŽKOVÁ, Andrea: Analýza restriktivních (vylučujících) aktualizátorů v češtině a španělštině.
TLAMSOVÁ, Marta: Bloomova taxonomie (RBT) ve výuce španělštiny.
VLACHOVÁ, Sabina: Analýza aditivních (zahrnujících) aktualizátorů v češtině a španělštině.
VONIČKOVÁ, Zuzana: Specifika komunikace na španělských sociálních sítích.

2017
OVEJAS MARTÍN, Vanesa: La interjección y su enseňanza en ELE. (Dvojí diplom, Universidad de Salamanca).
SERRANO SERRANO, Sergio: Propuesta de actividades para la preparación de los exámenes estatales de espaňol en Reino Unido. (Dvojí diplom, Universidad de Salamanca).

2016
DOUBKOVÁ, Kristýna: Výskyt a forma tzv. novinářského subjuntivu (subjuntivo periodístico) v současných španělských žurnalistických textech.
GRABMÜLLEROVÁ, Martina: Persvaze v politickém diskurzu: kontrastivní analýza.
FILIPOVSKÝ, Vít: Využití e-learningu ve výuce a testování španělštiny.
BROŽOVÁ, Kristýna: Postojové konektory/operátory: kontrastivní analýza vybraného vzorku textů.
KUKLÍNKOVÁ (ŽIVNÁ), Veronika: Určování jádra výpovědi v současné španělštině: analýza neliterárních textů.

2015
HAVLÍKOVÁ, Martina: Vyjadřování epistémické modality ve španělských žurnalistických textech v porovnání s českými.
DUŠKOVÁ, Pavlína: Hispanistická témata v Časopise pro moderní filologii.
KREJČOVÁ, Kateřina: Analýza španělštiny v internetových diskuzních fórech.
MLÁDKOVÁ, Eva: Výuka španělštiny v předškolním a mladším školním věku.

2014
JANUŠOVÁ, Adéla: Kategorie determinace: strategie překladu španělských administrativně-právních textů do češtiny.
DRAŠAROVÁ, Lenka: Epistémická modalita (subkategorie evidenciality) v odborných španělských a českých textech: komparativní analýza.
ČERMÁKOVÁ, Michaela: Přívlastek ve španělštině.
OLIVOVÁ, Klára: Strategie v používání lexikálních jednotek v mezinárodních časopisech o módě (srovnání verze španělské, české a anglické).
OLŠAN, Vojtěch: Superlearningové metody ve výuce cizích jazyků.
ŠMÍDOVÁ (VOSTŘÁKOVÁ), Markéta: Používání diskurzivního ukazatele 'che' v rioplatenské španělštině: sociolingvistické zaměření.
ZEWELLOVÁ, Andrea: Kategorie determinace: strategie překladu španělských literárních textů do češtiny.

2013
JEDLIČKOVÁ, Radka: Dopad ekonomické krize na cestovní ruch ve Španělsku optikou tisku (studie na pozadí novinových článků).
UNGERMANOVÁ, Tereza: Používání juxtaponovaných kompozit ve španělských žurnalistických textech.

2012
ČADOVÁ, Eva: Literární text v hodinách španělštiny jako prostředek rozvoje interkulturní kompetence.
HORTVÍKOVÁ, Eva: Lexikální neekvivalence jako negativní interference při osvojování španělštiny.
SMÉKALOVÁ, Jana: Kontrastivní analýza vyjadřování impersonality v češtině a španělštině.

2011
TLÁŠKOVÁ, Iva: Konverzační ukazatelé v kolokviální španělštině

2010
MALÍKOVÁ, Kristýna : Klíčové kompetence ve výuce španělštiny.
STRUPKOVÁ, Milena : Interference češtiny do španělštiny: identifikace chyb a strategie jejich odstraňování.
ŠTROUGALOVÁ, Martina :  Ústní interakce v hodinách francouzského jazyka.
 
2009
FILIPOVÁ, Věra : Bilingvismus ve Španělsku: španělština (kastilština) a baskičtina.
KRAJNAKOVA, Radka : Neosobní konstrukce moderní španělštiny.
KUKRALOVA, Jindřiška : Projektové vyučování v hodinách francouzského jazyka.
 
2008
MALENICKÁ, Jana : Výuka španělského jazyka a průřezová témata RVP ZV.
ZELINKOVÁ, Šárka : Ústní interakce v hodinách cizího jazyka (na pozadí španělštiny)
 
2007
KADLECOVÁ Alena, Současná situace výuky francouzštiny v ČR. Srovnávací studie klasických a alternativních metod. PF JU České Budějovice
KLOUDA Jiří: El español en los "sms". PF JU České Budějovice
 
2005
KVAPILOVÁ Žaneta: Užití zájmena ve funkci podmětu ve španělské větě. PF JU České Budějovice
LOUDOVÁ Martina: Español en los Estados Unidos - spanglish. PF JU České Budějovice.
RACHOVÁ Jaroslava: Interogativní věty ve španělštině. PF JU České Budějovice.
 
2004
VAŇOUSOVÁ Petra: Peculiaridades de la lengua española en la obra del novelista salvadoreño Salarrué. PF JU České Budějovice.
 
2003
FRÝBORTOVÁ Marie: Valores temporales de los tiempos pretéritos españoles. PF JU České Budějovice
PŘIBÁŇOVÁ Lenka: Aspectos didácticos del uso del vídeo en la enseñanza del español. PF JU České Budějovice
VAŇKOVÁ Zuzana: Peculiaridades del español de México. PF JU České Budějovice.
 

 
Bakalářské práce - vedení

2019
ROZSNYOVÁ, Sandra: Dativ etický ve španělštině a čeština: srovnávací analýzy
HRUŠKOVÁ, Veronika: Výslovnostní charakteristiky španělštiny českých studentů

2018
ADAMOVÁ, Veronika: Přípustkové věty ve španělštině: analýza překladu do češtiny
BAŠTOVÁ, Kristýna: Historie české hispanistiky: vývoj po roce 1989.
LEPEŠKOVÁ, Klára: Diachronní lexikografická analýza sémantického pole charakterových vlastností.
LESHTANSKÁ, Martina: Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu (CREA).

2017
HOJEK, Martin: Používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách ve španělštině (po spojce aunque).
RYBÁKOVÁ, Lenka: Národní stereotypy: vztah Čechů a Španělů.
ŠINDELÁŘOVÁ, Kateřina: Apreciativní sufixace ve španělštině a strategie jejího překladu.
TANZEROVÁ, Jaroslava: Jazyková analýza názvů bylin v češtině a španělštině.
WITZOVÁ, Heidi: Jazyková analýza novinových titulků ve španělském tisku.

2016
MILLEROVÁ, Štěpánka:     Výslovnost cizích slov ve španělštině: analýza mluveného projevu.
SAIKOVÁ, Michaela: Španělská slovní zásoba v oblasti sportu: pozemní hokej.
TLAMSOVÁ, Marta: Žena ve španělských příslovích.
TRAPPOVÁ, Karolína: Chemické názvosloví: srovnání češtiny a španělštiny z hlediska jazykových postupů.
VONIČKOVÁ, Zuzana: Španělská slovní zásoba v oblasti sociálních sítí.

2015
KOVÁČ, Jakub: Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus).
NEJEDLÁ, Pavla: Dativní konstrukce ve španělštině: analýza na základě korpusu CREA.
PODROUŽKOVÁ, Andrea: Souslednost časová ve španělských obsahových větách po minulém prostém čase (dijo que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (neliterární texty - časopisy).
VÁŇOVÁ, Kateřina: Personální deixe ve španělštině a češtině: srovnání webových stránek cestovních společností.

2014
KŘENKOVÁ, Anna: Cizí slova ve španělštině: analýza žurnalistických textů.
LUDVÍKOVÁ, Michaela: Elipsa v jazyce španělských reklam.
ŽIVNÁ, Veronika: Španělská slovní zásoba ze sémantické oblasti "finanční krize": analýza zpráv denního tisku

2013
DOUBKOVÁ,  Kristýna: Alterace indikativu/subjuntivu po výrazu después de que.
GRABMÜLLEROVÁ, Martina: Výskyt apozice ve španělských žurnalistických textech.
OULEHLOVÁ, Jana: Nedeterminované plurálové podměty ve španělských neliterárních textech.
KLIMEŠOVÁ, Tereza: Používání juxtaponovaných kompozit ve španělských žurnalistických textech.

2012
HAJDUKOVÁ, Lucie: Rematizované a tematizované struktury ve španělských žurnalistických textech.
HAVLÍKOVÁ, Martina: Používání subjuntivu/indikativu po operátorech pravděpodobnostní modality (quizás v neiniciální pozici) v evropské španělštině.
KUNZ, David: Používání subjuntivu/indikativu po operátorech pravděpodobnostní modality (quizás) v jihomaerické španělštině (oblast andská, chilská a Río de la Plata)
PAPEŽOVÁ, Michaela: Používání subjuntivu/indikativu po operátorech pravděpodobnostní modality (quizás v iniciální pozici) v evropské španělštině.
VOSTŘÁKOVÁ, Markéta: Konverzační ukazatelé v rioplatenské španělštině.

2011
DRAŠAROVÁ, Lenka: Používání subjuntivu/indikativu po operátorech pravděpodob-nostní modality v jihoamerické španělštině (oblast centrální, mexická a karibská).
KARPETOVÁ, Andrea: Poměr verbální a nominální složky sdělení v administrativně / právních textech ve španělštině a češtině: legislativní texty.
VRABCOVÁ, Kateřina: Španělská přísloví (klíčové slovo  lidské tělo) a jejich české ekvivalenty.
 
2010
BARTOKOVÁ, Zuzana : Španělský jazyk v tištěné reklamě: stylistické figury.
JEDLICOVA, Radka : Španělský jazyk v tištěné reklamě: výpůjčky a kalkování.
REIFOVÁ, Sabina : Profesní etiketa v obchodním styku.
 
2009
PAVLÍKOVÁ, Lucie : Analýza kulturního cestovního ruchu Andalusie.
 
2008
CÍFKOVÁ, Zuzana : Výuka odborné španělštiny na českých VŠ od roku 1989.
KOLÁŘOVÁ Matina : Učebnice španělského jazyka s odborným zaměřením ELE a standardy Společného evropského referenčního rámce.
KRATOCHVÍLOVÁ, Vendula : Agroturistika a zážitková turistika v oblasti Rías Baixas.
NOVÁKOVÁ, Lenka : Turistická reklamní kampaň ve vztahu k cílovým skupinám.
ŠTOUDOVÁ, Linda: Jazyková politika Galicie.