Francouzský jazyk a literatura (jednooborové studium)

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika

Obor nabízí studentům získání jazykových kompetencí ve francouzském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce. Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky tohoto jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie), opírající se o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (dějiny románských zemí). Krom toho umožňuje obor studentům prohloubit si znalost kulturních a společenských reálií systematickým studiem románských literatur a studiem evropského a obchodního práva spolu s příslušnými odbornými jazykovými semináři.

Nedílnou součástí studijního oboru je povinná čtyřtýdenní praxe. Podle zvolené studijní orientace a s ohledem na druhý studovaný obor lze praxi absolvovat v knihovnách, v redakcích či nakladatelstvích, v kulturních institucích či neziskových organizacích, v tuzemských i zahraničních podnicích, v úřadech státní správy všech stupňů apod. Odbornou praxi lze též uskutečnit formou soustavné spolupráce na vědecko-výzkumných, grantových či publikačních projektech domovského ústavu.

 

  • Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Francouzský jazyk a literatura bude ovládat francouzský jazyk minimálně na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka. Bude obeznámen se základy metodologie jazykovědného výzkumu, osvojí si systémový přístup k používání i zkoumání současného jazyka a seznámí se s možnostmi, jak aplikovat výsledky jazykovědného výzkumu v praxi. Naučí se kriticky pracovat s informacemi a efektivně při práci využívat moderní informační prostředky (osvojí si např. práci s elektronickým textem v různých jazykových prostředích, práci s textovými korpusy, s elektronickými slovníky či veřejnými informačními databázemi apod.). Takto pojatý širší základ jazykového a společenskovědního studia umožní u absolventů zvýšit komunikativnost i flexibilitu, faktory nezbytné jak pro další vzdělávání, tak pro budoucí zaměstnavatele. 

Obor Francouzský jazyk a literatura představuje především nezbytný základ pro získání komplexního filologického vzdělání v budoucím navazujícím studiu. Bakalářský stupeň však svým zaměřením na celé spektrum jazykových rovin v synchronním pohledu představuje ucelenou filologickou kvalifikaci pro povolání, která vyžadují hlubší než uživatelskou znalost současného jazyka. Propojení romanistických disciplín do společného romanistického základu umožňuje zvýšit profesní adaptabilitu absolventů a usnadní jim případné rozšíření kvalifikace o další romanistický obor jak v průběhu studia, tak po jeho ukončení.

V rámci disciplin literárních získá odborné jazykové kompetence v oblasti literárního jazyka a základní odborné znalosti literární vědy. Mezioborové studium románských literatur se specializací na jednu konkrétní literaturu národní mu poskytne potřebný nadhled i zázemí pro komparativní zkoumání národních literatur. Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného francouzského jazyka např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Vedle přímého uplatnění získá absolvent oboru základ pro navazující filologické studium učitelského směru či směrů neučitelských, zaměřených na knižní kulturu a edici, výzkum starých tisků, apod.

Absolvováním předmětů administrativně-právního zaměření získá odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy a základní odborné znalosti práva, které mu umožní komunikovat na odpovídající úrovni v oblasti obchodu a práva ve francouzském jazyce, případně i v dalších románských jazycích. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na synchronní zkoumání odborného jazyka, a to zejména po lexikologické a lexikografické stránce.