Italský jazyk

Daný obor není aktuálně nabízen. 

 

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika

Jedná se o jednooborové studium s posílenou složkou translatologie, ekonomie, kontrolované samostatné práce a zejména praktického jazyka. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny patří v současné době v ČR mezi málo rozšířené, u přijímacího řízení nebudou požadovány žádné vstupní znalosti italského jazyka.

Studijní obor Italský jazyk představuje nezbytný základ pro získání komplexního filologického vzdělání v budoucím navazujícím studiu. Bakalářský stupeň však svým zaměřením na celé spektrum jazykových rovin v synchronním pohledu představuje ucelenou filologickou kvalifikaci pro povolání, která vyžadují hlubší než uživatelskou znalost současného jazyka.
 

  • Profil absolventa

Absolvent literárního směru získá odborné jazykové kompetence v oblasti literárního jazyka a základní odborné znalosti literární vědy. Mezioborové studium románských literatur se specializací na jednu konkrétní literaturu národní mu poskytne potřebný nadhled i zázemí pro komparativní zkoumání národních literatur. Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka, např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Vedle přímého uplatnění získá absolvent oboru základ pro navazující filologické studium učitelského směru či směrů neučitelských, zaměřených na knižní kulturu a edici, výzkum starých tisků, apod.

Absolvent právního směru získá odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy a základní odborné znalosti práva, které mu umožní komunikovat na odpovídající úrovni v oblasti obchodu a práva v italském jazyce. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na synchronní zkoumání odborného jazyka, a to zejména po lexikologické a lexikografické stránce.