Španělský jazyk a literatura

dvouoborové studium

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika

Dvouoborové magisterské studium poskytne absolventovi praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Výuka tzv. praktických jazykových disciplín je na ÚRO vedena podle inovované koncepce (výstup z grantu OPVK, viz tab. F) a odráží specifika cizojazyčných filologií univerzitního typu.

Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si absolvent rozšíří systémové znalosti o španělském jazyce. Synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent znalosti ze syntaxe současné španělštiny, z  textové lingvistiky a pragmalingvistiky. Jayzkovědná průprava nemá charakter praktických cvičení, ale je pojata v obecnější teoretické rovině.

V rámci literárních disciplin si absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem, získané v průběhu bakalářského studia, rozšíří  a prohloubí své znalosti, především pokud jde o starší vývojové fáze španělské literatury a literaturu hispanofonní. Studium směřuje ke komplexnímu pohledu na literaturu daného jazyka a její začlenění mezi ostatní románské literatury.
 

  • Profil absolventa

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s hispanofonním prostředím, public relations apod. Díky dvouoborové skladbě studia je uplatnitelnost absolventa na trhu práce univerzálnější.

Důkladnější jazykovědná či literárněvědná teoretická průprava pak vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu v doktorských programech.