Překladatelství francouzského / španělského jazyka

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

Překladatelství francouzského a anglického jazyka

Překladatelství španělského a anglického jazyka

(dvouoborové navazující magisterské studium)

 

Absolvent bude ovládat francouzský nebo španělský a anglický jazyk na úrovni C2. Bude vybaven znalostmi z dějin a teorie překladu, bude se rovněž dobře orientovat v moderních technikách komputační a korpusové lingvistiky, včetně práce s nástroji CAT (počítačem podporovaný překlad). Seznámí se s moderními metodami jazykovědné analýzy (syntax, textová lingvistika), které bude umět uplatnit v kontrastivní perspektivě. Bude si vědom systémových rozdílů mezi profilovými cizími jazyky a češtinou, přičemž bude na základě fundované jazykové analýzy schopen volit adekvátní překladatelská řešení. Bude ovládat rozmanité překladatelské postupy, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Získá i důležité kompetence v oblasti stylistiky češtiny, zejména pokud jde o volbu prostředků typických pro jednotlivé funkční styly.

Obor reaguje na poptávku ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k dvouoborové specializaci naleznou absolventi velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi se uplatní nejen jako překladatelé v soukromé sféře i v rámci národních či evropských státních (veřejných) institucí. Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení.

 

podmínky pro přijetí ke studiu si můžete prostudovat ZDE

 

skladba předmětů:

Společný translatologický základ – aj, fj, šj

ročník

předmět

rozsah výuky

(v hodinách týdně)

1.

Teorie překladu

1+1

1.

Dějiny překladu

1+1

1.

Čeština pro překladatele

0+2

2.

Korpusová a komputační lingvistika pro překladatele

1+1

 

Oborové předměty – angličtina

ročník

předmět

rozsah výuky

(v hodinách týdně)

 

povinné předměty:

 

1.

Analýza diskurzu pro překladatele

0+2

1.

Lexikologie I

0+2

1.

Vybrané kapitoly ze starší anglické literatury I

2+0

1.

Vývoj anglického jazyka

1+2

1.

Lexikologie II

0+2

1.

Vybrané kapitoly z novější anglické literatury I

2+0

1.

Překladatelský seminář - poezie, drama, esej

0+2

1.

Překladatelský seminář - obchodní a administrativní angličtina

0+2

2.

Překladatelský seminář - moderní próza

0+2

2.

Vybrané kapitoly z novější americké literatury

2+0

 

povinně volitelné předměty:

 

1.

Postmodernismus v americké literatuře

0+2

1.

Naratologie: teorie a praxe

0+2

1.

Zrození románu z ducha historie

0+2

1.

Praktický jazyk a anglické idiomy

0+2

1.

Historický román

0+2

2.

Anglická poezie

0+2

2.

Viktoriánská literatura

0+2

2.

Americká poezie

0+2

2.

Současná americká literatura

0+2

2.

Zakladatelé americké literatury

0+2

2.

Jazykové rejstříky současné prózy

0+2

2.

Román: teorie a kritika

0+2

2.

Britská literatura 2. pol. 20. století

0+2

2.

Postmodernismus v britské literatuře

0+2

2.

Středověká literatura Anglie a Irska

0+2

2.

Vývoj anglického dramatu

0+2

 

Oborové předměty – francouzština

ročník

předmět

rozsah výuky

(v hodinách týdně)

 

povinné předměty:

 

1.

Překladatelská cvičení I – odborný překlad

0+2

1.

Syntax I

1+1

1.

Francouzská literatura I

1+1

1.

Translatologická analýza odborného jazyka

1+1

1.

Překladatelská cvičení II – právní překlad

0+2

1.

Syntax II

1+1

1.

Francouzská literatura II

1+1

1.

Kontrastivní lingvistika češtiny a francouzštiny

0+2

2.

Překladatelská cvičení III – umělecký překlad

0+2

2.

Lingvistická analýza textu pro překladatele

1+1

 

povinně volitelné předměty:

 

1.

Francouzský jazyk I

0+2

1.

Francouzský jazyk II

0+2

2.

Francouzský jazyk III

0+2

1.

Vývoj a historie francouzského jazyka

1+1

1.

Frankofonní literatura  

1+1

1.

Současný frankofonní svět I

2+0

1.

Současný frankofonní svět II

2+0

1.

Současné lingvistické směry

2+0

1.

Teorie Pražské školy

2+0

1.

Francouzské inspirace v české literatuře

0+2

1.

Četba a interpretace literárních textů a kritika jejich překladů I

0+2

2.

Četba a interpretace literárních textů a kritika jejich překladů II

0+2

 

Oborové předměty – španělština

ročník

předmět

rozsah výuky

(v hodinách týdně)

 

povinné předměty:

 

1.

Překladatelská cvičení I – odborný překlad

0+2

1.

Syntax I

1+1

1.

Španělská literatura I

1+1

1.

Translatologická analýza odborného jazyka

1+1

1.

Překladatelská cvičení II – právní překlad

0+2

1.

Syntax II

1+1

1.

Španělská literatura II

1+1

1.

Kontrastivní lingvistika češtiny a španělštiny

0+2

2.

Překladatelská cvičení III – umělecký překlad

0+2

2.

Lingvistická analýza textu pro překladatele

1+1

 

povinně volitelné předměty:

 

1.

Španělský jazyk I

0+2

1.

Španělský jazyk II

0+2

2.

Španělský jazyk III

0+2

1.

Vývoj a historie španělského jazyka

1+1

1.

Hispanoamerická literatura  

1+1

1.

Současné problémy hispanofonního světa I

2+0

1.

Současné problémy hispanofonního světa II

2+0

1.

Současné lingvistické směry

2+0

1.

Teorie Pražské školy

2+0

1.

Četba a interpretace literárních textů a kritika jejich překladů I

0+2

2.

Četba a interpretace literárních textů a kritika jejich překladů II

0+2