Estetika

Bakalářský studijní obor estetika je určen zájemcům o studium estetiky, umění, kultury a také žurnalistiky. Jeho cílem je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné prakticky uplatnit znalosti a dovednosti v oboru estetika, v oblasti kulturních institucí, ve sdělovacích prostředcích či ve státní správě a samosprávě.

Studium probíhá výhradně prezenční formou. Jeho obsahem jsou především základní estetické a uměnovědné teorie, dějiny umění (literatury, výtvarného umění, fotografie, architektury, filmu, hudby), dějiny a teorie kultury, kulturní management a teorie a praxe v médiích.

Student by měl v průběhu studia zvládnout základní teorie oboru, měl by si osvojit znalost širšího kulturního kontextu, orientovat se ve struktuře a mechanismech fungování kulturního prostředí a v teoriích i praxi mediální komunikace. Absolvent by měl být schopen uplatnit získané vzdělání v institucích zabývajících se kulturou, jako jsou: státní úřady, nestátní organizace, nadace, kulturní neziskové organizace, divadla, muzea, galerie, knihovny, sdělovací prostředky (noviny, rozhlas, televize) atp. Absolventům se rovněž otevírá možnost dalšího studia v oboru estetika či kulturní studia.
 

Studijní plány (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2019/20 a dříve)

Studijní plány pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2020/21, ke stažení zde


Zahraniční studijní pobyty

Povinně volitelné předměty


Bakalářská praxe (UUK/EPR):

 

Bakalářské práce

SZZ (tematické okruhy):

 

   Sledujte Estetiku na FF JU na Facebooku!