Dějiny umění a vizuální studia

Návazující magisterský studijní program

Magisterský studijní obor Dějiny umění a vizuální studia je orientován na studium rozmanitých druhů vizuálních médií a kultury s důrazem na jejich dějiny a teorii. Je určen zejména absolventům bakalářského studia dějin umění a estetiky, ale je otevřen i zájemcům z jiných oborů historických a humanitních věd. Výuka se věnuje několika tematickým okruhům: učí studenty porozumět různým funkcím vizuálních médií ve společenském, politickém a náboženském kontextu, kdy fungují jako nástroje reprezentace, náboženské polemiky a ideologického střetu v široké kvalitativní škále mezi vysokým, populárním a nízkým, v prostředí regionálním i globálním, v časovém rozponu od středověku do 20. století. Pozornost je věnována také prohlubování filozofického a metodologického obzoru posluchačů, tak i vhledu do širšího spektra vizuálních médií (fotografie, divadlo), případně zpracování obrazu a památky digitálními metodami. Pozornost je věnována také teorii vidění, estetice přírody a prostředí. Interdisciplinarita opírající se o uměleckohistorické, estetické a kulturologické přístupy, vyváženost mezi teoretickými a historicky postavenými disciplínami, dává tomuto studijnímu programu mimořádnost a v nabídce vysokých škol v České republice také originalitu a jedinečnost. Cílem programu je vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky širokého rozhledu, kteří jsou schopni kritického myšlení, teoretického uvažování i praktického uplatnění.

 

Profil absolventa studijního programu

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Dějiny umění a vizuální studia bude připraven k samostatné vědecké práci s uměleckým a vizuálním materiálem a současně vybaven k tomu, aby prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích (muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp.), ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě i v uměleckém obchodě.

 

Studijní plány (od AR 2020/21):

 

Přijímací řízení:


Povinně volitelné předměty (pro studenty)