Tváře komunity: Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700)

 • Sedmičlenný mezioborový tým (dějiny umění, historie, z toho tři studenti dějin umění) filozofické fakulty Jihočeské univerzity zkoumá urbánní vizuální komunikaci na příkladech vybraných měst v širším okruhu jihočeského regionu (České Budějovice, Tábor, Písek, Soběslav, Jindřichův Hradec, Slavonice, Dačice, Freistadt a Weitra) a Prahy v období 1420 až 1729. Zaměřuje se na vizuální projevy (obrazy, symboly, festivity) a fundace různých subjektů v rámci městského prostoru, mezi nimi zejména obrazovou reprezentaci městských elit, konfesních komunit, řádů, vrchnosti i jednotlivců. Sleduje, jak obrazy, symboly a ceremonie pomáhaly definovat společenské vztahy a uchovávat (určitou) paměť města. 
   
 • Projekt vychází z myšlenky, že různí aktéři aktivně vstupují do městského prostoru a mění jej pomocí symbolické komunikace ve smyslu vyjádření společenkých vztahů a komunitních identit.  Individuální, rodinný a komunitní patronát městských staveb, kostelních interiérů, památníků, obrazů a symbolů na fasádách a městských festivit je jednou z viditelných forem intervence v organismu města, která představuje jednak obraz komunity v její ideální podobě a jednak její vztah k vrchnosti. V rámci projektu nás zajímá, jak jedinci i komunity (městské elity, měšťanské i šlechtické rodiny, farnosti, korporace, cechy, náboženské skupiny) utvářejí městský prostor, jaké prostředky k tomu využívají a z jakých motivací vycházejí. Klíčovým se v tomto smyslu jeví zlomová období vývoje měst, ať už vycházející z vnitřních či vnějších podmínek, kdy se mění ideová náplň soudržnosti městských komunit (konflikty, konfesionalizace, protireformace).
   
 • Projekt uplatňuje nové podněty z oblasti sociologie, kulturní antropologie a vizuální kultury, nahlíží vizuální zkušenost jako důležitou součást pozdně středověké a raně novověké komunikace v městském prostoru a překračuje oborové limity rovnocenným zkoumáním jak obrazových, tak písemných pramenů.
   
 • Projekt má mezinárodní přesah, spolupracuje s námi např. Dr. Elisabeth Gruber z Univerzity v Salzburku. Pro studenty je projekt významnou možností se přímo podílet na výzkumu v oblasti humanitních věd.
   
 • V roce 2015 se v rámci projektu uskutečnila mezinárodní konference Faces of Community: Agency and Meaning in Urban Visual Communication, Central Europe 1400-1700. Zúčastnily se jí téměř dvě desítky odborníků na městskou kulturu 15. až 18. století ze střední Evropy. V současnosti se ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Lexington Books připravuje monografie na téma středoevropské městské symbolické komunikace v urbánním prostoru. V rámci projektu již vyšlo několik dílčích studií a další jsou připraveny do tisku.

Řešitelka tříletého projektu GAČR č. 14-25417S : PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.

Spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, PhD., Mgr. Petr Adámek, Bc. Jana Doktorová, Bc. Veronika Polnická


Kontakt:   Dr. Kateřina Horníčková

Faces of Community Project

Institute of Aesthetics and Art History

Faculty of Arts

University of South Bohemia in České Budějovice

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Phone: +420 389034878,  +420 734335967