Románské jazyky

 
Název programu


 Románské jazyky


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Studium v doktorském studijním oboru Románské jazyky předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti francouzského, italského nebo španělského jazyka. Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

Doktorská disertační práce, jejíž obhajobou je studium zakončeno, má přinášet původní vědecké výsledky a je tak chápána jako relevantní monografický příspěvek k aktuální problematice oboru.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

 • Absolutorium magisterského studia francouzského, italského nebo španělského jazyka, resp. oboru příbuzného
 • Absolvování přijímacího pohovoru, který sleduje zejména dva cíle:
 • ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného oboru a předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci; uchazeč mj. prokáže výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
 • diskutovat uchazečovy představy o tématu doktorské práce na základě předem zpracovaného písemného projektu (přikládá se k přihlášce)
 • Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům konzultovat téma a zaměření dizertační práce s předpokládaným školitelem.

 

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 • Anglický jazyk (úroveň B2)
 • Metodologie lingvistického výzkumu
 • Románská lingvistika
 • Obecná lingvistika

 

Konzultace disertační práce se konají individuálně a pravidelně v dohodnutých intervalech v každém semestru v 1. – 4. roce studia. Výstupem je referát na doktorském semináři v 1.-4. roce studia.


Požadavky na odbornou činnost

 

 • Publikace minimálně 2 studií, skic či rozsáhlých odborných recenzí v minimálním rozsahu 10 normostran v odborném časopise či sborníku nebo kolektivní monografii.
 • Přednesení referátu na mezinárodní konferenci či workshopu: účast na minimálně 3 konferencích či workshopech za 4 roky studia.
   


Akademická výuka


Student po dohodě se školitelem zajišťuje výuku minimálně jednoho semináře ročně. Tato povinnost se nevztahuje na studenty kombinované formy.


Charakteristika oborových předmětů


ZDE


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

Členové:

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

doc. PhDr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU)

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

 

Školitelé:

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE

 

 
Název programu


 Románské jazyky 

(dobíhající obor)


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Studium v doktorském studijním oboru Románské jazyky předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti francouzského, italského nebo španělského jazyka. Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

Doktorská disertační práce, jejíž obhajobou je studium zakončeno, má přinášet původní vědecké výsledky a je tak chápána jako relevantní monografický příspěvek k aktuální problematice oboru.

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 • Anglický jazyk (úroveň B2)
 • Metodologie lingvistického výzkumu
 • Románská lingvistika
 • Obecná lingvistika

 

Konzultace disertační práce se konají individuálně a pravidelně v dohodnutých intervalech v každém semestru v 1. – 4. roce studia. Výstupem je referát na doktorském semináři v 1.-4. roce studia.


Požadavky na odbornou činnost

 

 • Publikace minimálně 2 studií, skic či rozsáhlých odborných recenzí v minimálním rozsahu 10 normostran v odborném časopise či sborníku nebo kolektivní monografii.
 • Přednesení referátu na mezinárodní konferenci či workshopu: účast na minimálně 3 konferencích či workshopech za 4 roky studia.
   


Akademická výuka


Student po dohodě se školitelem zajišťuje výuku minimálně jednoho semináře ročně. Tato povinnost se nevztahuje na studenty kombinované formy.


Charakteristika oborových předmětů


ZDE


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 

Interní členové:

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Externí členové:

prof. Guy Achard-Bayle (Université de Lorraine, Nancy-Metz, Francie)

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (FF UK Praha)

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (FF UK Praha)

prof. Colette Feuillard (Université Paris-Descartes, Francie)

prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. (FF UK Praha)

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc (FF MU Brno)

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (FF UK Praha)

prof. Savina Raynaud (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Itálie)


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán

 

 • Studium předpokládá složení zkoušek z následujících předmětů:
 • Obecná lingvistika
 • Románská lingvistika
 • Specializace
 • Metodologie lingvistického výzkumu
 • Doktorský seminář  I-V
 • Odborná a vědecká činnost I-V
 • Filozofie
 • Anglický jazyk (úroveň B2)