Akademický senát (AS FF JU)


Vážení a milí,

Vítejte na informačním portálu AS FF JU. Zde Vám představíme Akademický senát FF JU, co je smyslem jeho práce, jakým způsobem postupuje a jak se na něj i Vy můžete obrátit s Vašimi návrhy.

Co je AS FF JU

Akademický senát Filozofické fakulty JU je samosprávným akademickým orgánem. Má 11 členů, z toho 7 je z řad akademických pracovníků a 4 z řad studentů. Členové se volí na základě nominace, kterou může podat jakýkoli člen akademické obce FF JU. Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu FF je dvouleté.

Pravomoci AS FF JU

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty

Podání podnětu

Akademická obec FF volí z řad studentů 4 senátory. Studentská komora senátu se podílí na diskusi a rozhodování stejně jako komora skládající se z akademických pracovníků.

Všichni studenti i akademičtí pracovníci FF JU se mohou obracet se svými připomínkami, návrhy, stížnostmi a dotazy na kteréhokoliv člena AS FF (e-mailové adresy jednotlivých senátorů naleznete níže v tabulce). Případné podněty pak mohou zaznít na zasedání AS FF JU.

Jelikož se studenti mohou z nejrůznějších důvodů zdráhat oslovit se svými návrhy a připomínkami senátory z řad akademických pracovníků, studentští senátoři se spojili a vytvořili skupinu na MS Teams, aby mohli se studenty lépe komunikovat a naopak aby studenti mohli snáze vznášet své podněty. Neváhejte se proto na studentské senátory (či na další členy AS FF JU) obrátit se svými podněty (kód potřebný pro přihlášení: xtxcqag).

 

 


VNITŘNÍ PŘEDPISY

 
 


ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FF JU

 
 


SLOŽENÍ AS FF JU (2020–2022)               

 


Předsedkyně AS FF JU:

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

aurova@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad akademických pracovníků:

Mgr. Alena PROŠKOVÁ, Ph.D.

aproskova@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad studentů:

Mgr. Ing. Kateřina HODKOVÁ

hodkok01@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Členové AS FF JU z řad akademických pracovníků:

Mgr. Veronika FAKTOROVÁ, Ph.D.

faktorova@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky


Mgr. et Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Mgr. Martina HALAMOVÁ, Ph.D.

halamova@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky


doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

hrdlicka@ff.jcu.cz

Historický ústav


doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D.

lnagy@ff.jcu.cz

Ústav anglistikyČlenové AS FF JU z řad studentů:

Mgr. Helena DVOŘÁKOVÁ

hulesh00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky 


Bc. Jan LASSNER

lassnj00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky – Ústav věd o umění a kultuře


Jan ZÁMEČNÍK

zamecj04@ff.jcu.cz

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
 

 


VOLBY DO AS FF JU PRO OBDOBÍ 2020–2022


VOLBY DO AS JU PRO OBDOBÍ 2020–2023