08_19 podmínky a výše prospěchového stipendia


 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 08/2019,

jímž se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia v akademickém roce 2019/2020

na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

č. j.: DFF/18/19

 

V souladu s čl. 3 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích může být prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v uplynulém akademickém roce, tj. 2018/2019, splnili podmínky předmětů v celkové výši alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 1,60.

O prospěchové stipendium student/ka nežádá, prospěchové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě tiskové sestavy „Průměry“, kterou připravuje referentka pro stipendia na FF JU, p. Mgr. Hosnedlová (tel.: 38 903 4803, e-mail: hosnedlova@ff.jcu.cz). Prospěchové stipendium se přiznává po standardní dobu studia.

Stipendium se přiznává na dobu od 1. září 2019 do 30. června 2020 (10 měsíců). V souladu s odst. 3 čl. 3 Stipendijního řádu JU přiznává děkan FF JU prospěchové stipendium na toto období studentům s váženým studijním průměrem do 1,60, viz níže uvedená tabulka:

VSP
Výše stipendia
(Kč/měsíc)

 
1.00 1400,-
do 1,10 1200,-
do 1,20 1000,-
do 1,30 600,-
do 1,40 500,-
do 1,50 400,-
do 1,60 200,-

 

Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo má student za tímto účelem uvedeno ve své osobní evidenci v IS STAG. Každý student je povinen zajistit uvedení správného, úplného a aktuálního čísla svého bankovního účtu ve své osobní evidenci v IS STAG. Nesplní-li student tuto povinnost ani na základě výzvy učiněné referentkou pro stipendia na FF JU ve stanovené lhůtě, výplata stipendia mu bude pozastavena až do splnění této povinnosti. V odůvodněných případech může děkan na žádost studenta na žádost studenta povolit výplatu stipendia v hotovosti na pokladně fakulty (viz odst. 2 a 3 čl. 14 Stipendijního řádu JU).


Výplata stipendia proběhne v jednom výplatním termínu bankovním převodem na účet studenta/studentky, tj. k datu 13. 12. 2019.

 

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2019