Grant Agency of the Czech Republic


PROJECT EXECUTOR


PROJECT TITLE


PROJECT TIME

STANDARD PROJECTS
 


PROJECT EXECUTOR


PROJECT TITLE


PROJECT TIME

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho pořážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem

2019-2021

 
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice)

2019-2021

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.


Proměny literární a jevištní postavy "chlubivého vojáka" ve Francii, Itálii a ve Španělsku 16. a 17. století

2019-2021

prof. PaedD. Vladimír Papoušek, CSc. 


Jazyk a řečové strategie české literární vědy

2018-2020

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 


Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti...? Nový pohled narituály v životě sídliště doby bronzové

2018-2020

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině

2017-2019

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.


Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století

2017-2019

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.


Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních souvisejícíh prvků

2017-2019

PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


Svatý stolec a české země v letech 1914-1918

2017-2019

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899)

2017-2018

doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.


Barokní výbava schwarzenberských patronátních okstelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789

2016 - 2018

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.


Jehan de Nostradame a jeho fabulace v Životech slavných a starých provensálských básníků

2016 - 2018

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
spoluřešitel, řešeno s FF UK)


Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada 

2016 - 2018

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.


Neopragmatické myšlení a literární věda

2015 - 2017

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století

2015 - 2017

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.


Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789-1850

2014 - 2016

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.


Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině: aspekty textové strukturace v překladech latinských naučných spisů

2014 - 2016

PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.


Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700)

2014 - 2016

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích

2014-2016

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku

2013 - 2015

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva (České Budějovice 1750-1830)

2013 - 2016

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině

2013 - 2015

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951

2012 - 2014

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.


Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu

2012 - 2016

PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.


Neolitické domky z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu

2012 - 2014

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku

2012 -2014

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.


Enzyklopädie hraběte Thuna. Věda a mystika v pozdním osvícenství

2011 - 2014

PhDr. Pavel Marek, Ph.D.


Komunikace šlechty mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století

2010 - 2013

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.


Re-prezentace a literární historie

2009 - 2011

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.


Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století

2009 - 2011

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.


Středověké cihlářství (rukopis a tisk publikace)

2008

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.


Kodifikace a variace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století

2008 - 2011

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Jaroslav Charvát a česká marxistická historiografie

2008 - 2010

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Jazyk a styl v době barokní

2007 - 2009

doc. Dagmar Blümlová, CSc.


Evropanství v životě a díle literárního vědce Václava Tilleho (1867 - 1937)

2007 - 2009

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.


Proměny, posun či stabilita v poetice Viktora Fischla (v závislosti na proměně kulturních a literárních diskursů)

2007 - 2009

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.


Jazyková dynamika současné publicistiky

2007 - 2009

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.


Francouzská literatura v zrcadle českých překladů v období 60. let 20. století

2007 - 2009

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


Čechoamerická periodika

2005 - 2007


DOCORAL PROJECTS

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.


Identita české literatury a její mezinárodní kontext

2009 - 2012

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku

2008 - 2011

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Společnost raného novověku v 16 - 18. století (Teorie, metodologie, prameny)

2003 - 2007

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.


Nadnárodní dimenze české národní kultury

2005 - 2008


PROJECT EXECUTOR


PROJECT TITLE


PROJECT TIME


POSTDOCTORAL PROJECTS

Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.


Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780-1850)

2014 - 2016

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.


Myšlení Jindřicha Chalupeckého v kontextu 30. a 40. let 20. století

2014 - 2016

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.


Mezi vědou a beletrií: periodika Krok a Časopis českého muzea ve středoevropském kontextu

2010 - 2012

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.


Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové

2009 - 2011

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


Divadlo a kulturní politika KSČ 1945 - 1956. Proměny uměleckého směřování a adaptační strategie

2009 - 2011

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


Deník Ferdinanda ze Schwarzenbergu z let 1686 - 1688 a 1696 - 1697 (Kritická edice)

2009 - 2011

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.


Šlechtická kultura v Čechách 18. století

2008 - 2010

Mgr. Ondřej Pešek, Ph.D.


Kontrastivní analýza textových organizátorů v současné francouzštině a češtině

2008 - 2010

Mgr. Pavel Marek, Ph.D.


Kariéry a myšlení českých katolických šlechticů bělohorské doby na příkladě biografie Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic

2006 - 2008

Mgr. Petr Justin, Ph.D.


Jihočeští Němci 1945 - 1953

2006 - 2008