Historie (přijímací řízení 2021/2022)


Historie


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu dějepis nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 • Znalost základní faktografie českých a světových dějin v rozsahu výuky gymnázia.
 • Rozhovor o přečtené literatuře; soupis populárně naučné literatury s historickou, uměnovědnou a obdobnou tematikou předloží každý uchazeč zkušební komisi.
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů z českých a světových dějin v rozsahu výuky dějepisu gymnázia.

 

 Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost základní faktografie = max. 30 bodů
 • Rozhovor o přečtené literatuře = max. 30 bodů  
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů = max. 40 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru historie: ve vědeckých institucích zabývajících se základním historickým výzkumem a v institucích zaměřených na ochranu a prezentaci kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu) či v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.).
 • Orientaci v historiografii, současné metodologii historické vědy a schopnost prakticky aplikovat získané odborné poznatky
 • Přípravu ke studiu navazujícího studijního programu Historie či studijního programu obdobného zaměření.
 • Možnost strávit část studia na zahraničních univerzitách

   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Archeologie, Archivnictví, Kulturní studia, Bohemistika, Německý jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku. 


 Garantující pracoviště

 
Historický ústav FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE