Bohemistika (přijímací řízení 2021/2022)


Bohemistika


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Bohemistika spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie.

U přijímacího pohovoru uchazeč/ka předloží strukturovaný seznam přečtené umělecké literatury, publikací literárně-vědných a výběr z odborné literatury lingvistické. Na základě předloženého seznamu literatury uchazeč/ka také prokáže schopnost interpretace uměleckého, případně odborného textu.
 

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • lingvistika = max. 45 bodů
 • dějiny české a světové literatury; interpretace umělecké i odborné literatury = max. 45 bodů
 • seznam literatury = max. 10 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Ucelené vzdělání v oblasti literární historie, synchronní a diachronní lingvistiky
 • Dobrá orientace v metodologických aspektech lingvistických či literárně teoretických
 • Pokročilá schopnost teoreticky rozvažovat o jazyce a literatuře
 • Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury
 • Možnost podílet se na vědeckých aktivitách ústavu v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky
 • Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě (např. studentský časopis, studentské rádio)
 • Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)
 • Možnost pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu Teorie a dějiny novější české literatury
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Anglický jazyk a literatura, Románská filologie, Česko-německá areálová studia, Historie, Archivnictví, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj.


 Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE