Česko-německá areálová studia (přijímací řízení 2021/2022)


Česko-německá areálová studia


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Do magisterského studijního programu pro sdružené studium Česko-německá areálová studia mohou být přijati ke studiu absolventi bakalářského studia na vysokých školách v České republice nebo na srovnatelných zahraničních vysokých školách ve studijních programech Evropská teritoriální studia, Česko-německá areálová studia, Německý jazyk a literatura či v programech příbuzných.

Přijímací zkouška do magisterského studijního programu pro sdružené studium Česko-německá areálová studia spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti německého jazyka a základní teoretické vědomosti odpovídající standardům bakalářské bohemistické a germanistické filologie.  

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru je hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • praktická znalost německého jazyka = max. 40 bodů
 • orientace v germanistické filologii  = max. 30 bodů
 • orientace v bohemistické filologii  = max. 30 bodů
   

Všechna kritéria jsou nastavena vzhledem k profilu absolventa a berou ohled na analýzu studijní neúspěšnosti. 
 

Poznámka: Absolventům bakalářských studijních oborů, jež neobsahují složku bohemistickou, doporučujeme k přijímacímu řízení prostudovat tyto materiály:

→ Pravidla českého pravopisu. Praha: Knižní klub, 2014.

→ Havránek, Bohumil a Alois Jedlička. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988.

→ Novák, Arne a Jan Novák. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno: Atlantis, 1995.

 


 Co tento program nabízí?

 

 • Znalosti politického, sociálního, národnostního a kulturního vývoje středoevropského areálu uplatnitelné v česko-německém areálu.
 • Rozšíření systémových znalostí německé a české lingvistiky obsažené v předmětech o české stylistice a německém odborném jazyce.
 • Poznání historie a vývoje českého a německého jazyka ve vzájemné konfrontaci, kontrastivní lingvistika češtiny a němčiny zaměřená na typologii obou jazyků a na rozdíly ve flexi slovních druhů. V němčině zvýšení překladatelské a tlumočnické kompetence, zejména v oblasti veřejné správy.
 • Znalosti o evropském regionalismu, poznání názvosloví politické geografie v kontextu střední Evropy s důrazem na ČR a německy mluvící země, orientace v principech regionální politiky EU.
 • Zvýšení jazykových a komunikačních dovednosti, potvrzení interkulturní kompetence, aplikování dalších teoretických poznatků získaných během studia, prohloubení navázaných osobních přeshraničních kontaktů.
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Bohemistika, Historie, Anglický jazyk a literatura, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj.


 Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE