Historie (přijímací řízení 2021/2022)


Historie


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Historie spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč prokáže tvůrčí schopnost interpretace českých a obecných dějin v širším kontextu.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • znalost faktografie českých a obecných dějin od raného středověku do současnosti = max. 30 bodů
 • schopnost interpretace historických faktů v rozsahu teoretických a metodologických znalostí bakalářského studia = max. 40 bodů
 • předložený soupis literatury = max. 30 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Vzdělání v oblasti historiografie a teorie a metodologie dějin (zvláště v oblasti historické antropologie a genderu, metod hospodářských a sociálních dějin, metod moderních dějin)
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o historických souvislostech pestré škály dějinných procesů od starověku do současnosti
 • Přípravu pro práci ve vědeckých institucích zabývajících se základním historickým výzkumem, v institucích zaměřených na ochranu a prezentaci kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu), v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.).
 • Vytvoření předpokladu pro další vzdělávání v oboru historie
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit
   


 S čím lze tento program kombinovat?


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Archivnictví, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura, Románská filologie, Česko-německá areálová studia, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj.


 Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE