Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (přijímací řízení 2021/2022)


Učitelství pro střední školy se specializací dějepis


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se specializací dějepis spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč prokáže tvůrčí schopnost interpretace českých a obecných dějin v širším kontextu. Součástí přijímací zkoušky je rovněž pohovor z pedagogiky a psychologie.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

 • znalost faktografie českých a obecných dějin od raného středověku do současnosti = max. 40 bodů
 • schopnost interpretace historických faktů v rozsahu teoretických a metodologických znalostí bakalářského studia = max. 40 bodů
 • pohovor z pedagogiky a psychologie = max. 20 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Vzdělání v oblasti didaktiky dějepisu, historiografie, teorie a metodologie dějin, dějin každodenní kultury
 • Schopnost umět vytvářet učební materiály a kurikula pro svůj obor s ohledem na specifika výuky dějepisu na českých středních školách
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o historických souvislostech pestré škály dějinných procesů od starověku do současnosti
 • Vytvoření předpokladu pro další vzdělávání v oboru historie i v didaktice a metodice dějepisu
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit
   


 S čím je možné tento program kombinovat?


Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy: Dějepis je koncipován jako dvouoborový program se specializacemi, a proto je realizován vždy v kombinaci s dalším programem učitelství pro střední školy z následující nabídky:


 Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU

 
 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE