Opera historica 17, 2016, č. 2

   

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v březnu 2017

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Dykova 15, 101 00 Praha 10

 

OPERA HISTORICA 17, č. 2 (celé číslo v pdf)

OBSAH

/VĚDECKÉ STUDIE/

Fürstbischof – Putschist – Landesherr

Erzherzog Leopold von Österreich (1586-1632) in dynastischen und militärischen Gemeinschaften

Carolin Pecho (Abstracts)

 

Čest  a reputace tohoto státu

Nizozemská politika na fóru evropské dvorské veřejnosti v polovině 17. století

Irena Kozmanová (Abstracts)

 

A Church and a Castle

Centre and Periphery of the Empire in duke Ottavio Piccolomini’s self-representation

Alessandra Becucci (Abstracts)

 

The Question of Welfare State in Natural Law Theories                                  

Yuki Haruyama (Abstracts)

 

/SOUČASNÁ  HISTORIOGRAFIE A  METODOLOGIE/

Illusions and Realism in the History of Human Rights

Ivo Cerman (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/  

Eva Chodějovská – Eva Sematonavá – Robert Šimůnek, Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha (Josef Grulich)

Anna Kubíková, Eggenberkové. Z bankéřské stolice na knížecí stolec (Rostislav Smíšek)

John Broad – Anton Schuurman (edd.), Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Sixteenth to Nineteenth Century (Miroslav Žitný)

Petr Mareš (ed.), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570–1596 (Zdeněk Hojda)

Miroslav Žitný (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1611, České Budějovice 2015; Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621 (Ivana Ebelová)

Jana Janišová (ed.), Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604 (Josef Hrdlička)

Pavel Matlas (ed.), Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737) (Markéta Skořepová)

Radek Fukala, Konec zimního království a poslední ohniska odporu (František Koreš)

Lothar Höbelt, Ferdinand III. (1608-1657) (Miroslav Žitný)

Jiří Kubeš, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) (Pavel Král)

Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741) (Markéta Křížová)

Alena Bočková, Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu (Jan Šimánek)

 

/CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/

Laudatio prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., ku příležitosti udělení Pamětní medaile

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity panu prof. Dr. Antonu Schindlingovi