Opera historica 18, 2017, č. 2

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v březnu 2018

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 10

 

OPERA HISTORICA 18, č. 2 (celé číslo v pdf)

OBSAH

/VĚDECKÉ STUDIE/

Luther und die Freiheit. Religionsfreiheit und religiöse Toleranz im Zeitalter der Reformation

Anton Schindling (Abstracts)

 

Konflikte zwischen lutherischen und katholischen Reichsfürsten  in der Berichterstattung der böhmischen Adeligen (1542-1545)

 Kateřina Pražáková (Abstracts)

 

Die Rezeption von Luthers Werken in den böhmischen und österreichischen Adelsbibliotheken der Frühen Neuzeit (1550–1620)

Lenka Veselá (Abstracts)

 

Die Ungnads von Sonnegg – der lutherische Adel in der Habsburgermonarchie um die Mitte des 16. Jahr­hunderts

Václav Bůžek (Abstracts)

 

Der Adel und die Reformation. Mährische Herrschaften der Herren von Boskowitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

Josef Hrdlička (Abstracts)

 

Das Luthertum in Böhmen und seine (Nicht)Reflexion bei den Nuntien am Kaiserhof

Tomáš Černušák (Abstracts)

 

Bildungsmäzenatentum und lutherisches Schulwesen in den böhmischen Ländern des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts

Martin Holý (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/ 

Zbyněk Vydra – Michal Řoutil – Jitka Komendová – Kateřina Hloušková – Michal Téra, Dějiny Ruska (Kateřina Pražáková)

Martin Elbel, Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci (Josef Hrdlička)

Ondřej Jakubec, Kde jest, o smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku (Kateřina Horníčková)

Lenka Veselá, Rytíř a intelektuál. Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna (Václav Bok)

Karel Kratochvíl – Pavel Holub a kol. (edd.), Kniha o koupi pelhřimovského statku. Edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století (Josef Hrdlička)

Alena Pazderová (ed.), Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628. Tomus I. Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592-1598. Pars I. Mai 1592 – Dezember 1592. Pars II. Januar 1593 – Dezember 1593. Pars III. Januar 1594 – Dezember 1594 (Václav Bůžek)

Gerhard Ammerer – Ingonda Hannesschläger – Milan Hlavačka – Martin Holý (Hg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit (Rostislav Smíšek)

Sixtus Bolom-Kotari, Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství (Michal Morawetz)

Nicoleta Roman (ed.), Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries (Josef Grulich)

Šárka Nekvapil Jirásková (ed.), Historik bez hranic. Z díla profesora Eduarda Maura (Markéta Skořepová)

Pavla Jirková – Jiří Hrbek – Jan Zdichynec – Jan Kahuda (edd.), Země – paměť – lidé. Eduard Maur (Markéta Skořepová)

 

/CO je NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/