Dějiny každodenní kultury 19. století I (přednášky)

Přednášející: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Základní tematické okruhy

Zimní semestr

1. Metodická východiska dějin každodenní kultury

2. Literatura a prameny k dějinám každodennosti v Čechách během 19. století

3. Zrod občanské společnosti

4. Demografický přechod

5. Porod, křestní rituál a péče o kojence

6. Dětství, dítě a rodina

7. Hračky a oblečení; neradostné dětství

8. Vzdělání – od jeslí k měšťance

9. Život v armádě

10. Podmínky uzavření sňatku

11. Charakteristika snoubenců

12. Venkovská svatba

13. Stáří a smrt

 

Letní semestr

1. Církevní i světské svátky a festivity.

2. Společenský život – salony a spolky

3. Volnočasové aktivity – četba a sport

4. Cestování – dopravní cesty a prostředky

5. Lidé na okraji společnosti

6. Židé a cikáni

7. Prostituce

8. Kriminalita

9. Stravování

10. Čistota – osobní a komunální hygiena, ideál krásy, péče o tělo.

11. Zdraví a nemoci; zdravotní a lékařská péče.

12. Oblékání a móda.

13. Trhy, krámy, obchody, nákupy a reklama.

 

Podmínky udělení zápočtu:

a) odevzdání excerpt (6 knih s textem v rozsahu nad 100 stran / semestr)

b) 2 zápočtové testy / semestr

 

Vydané prameny:

Beneš, A., Pražský Galanthomme. Neocenitelné poučení o způsobném chování, Praha 1865.

Beer, A., Lituji, že nejsem básník, Praha 1970.

Beer, A., Alois Beer na vandru, Praha 1973.

Beer, A., Památnosti mého podomování, Hradec Králové 1978.

Bílý, F. (ed.), Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského I-IV,

Praha 1907-1939.

Brod, M., Život plný bojů, Praha 1966.

Cirkl, J. (ed.), Zneuznaní Edisoni, Praha 1979.

Čapková, H., Moji milí bratři (ed. E. Martin), Praha 1986.

Čelakovský, J., (ed. L. Velek), Moje zápisky 1871-1914, Praha 2004.

Čenský, F. (ed.), Z dob našeho probuzení. Sbírka přátelských některých spisovatelů

a vlastenců našich..., Praha 1875.

Černý, J. (edd.), Novostrašecká kronika Václava Preinheltera z let 1801-1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu. Edice vyprávěcích pramenů, Rakovník 2008.

Červinková-Riegrová, M., Vzpomínky z mladých let dra Františka Ladislava Riegra.

Osvěta 33, 1903, s. 481-497, 575-585, 765-781.

Červinková-Riegrová, M. (edd. M. Vojáček a kol.), Zápisky I. (1880-1884), Praha 2009.

Eisenmenger, V., Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda: Nejtěžší roky následníka trůnu, Praha 2019.

Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.

Firt, J., Knihy a osudy (ed. L. Veselý), Praha 1991.

Frejka, J., Outěchovice. Vyprávění o rodu dědičných svobodných myslivců Frejků v Outěchovicích a o světě kolem nich, České Budějovice 1970.

Frič, J. J. – Zielecká, O. (edd.), Paměti babičky Kavalírové, Praha 1940.

Frič, J. V., Paměti I (ed. K. Cvejn), Praha 1957.

Guth-Jarkovský, J. S., Paměti I-III, Praha 1929.

Guth-Jarkovský, J. S., Společenský katechismus I-III, Praha 1914.

Hančová, B., Palacký v domácnosti, in: Památník na oslavu stých narozenin Fr. Palackého,

Praha 1898, s. 130-136.

Havel, V. M., Mé vzpomínky, Praha 1993.

Heller, S., Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického I-V, Praha 1916-1923.

Hellmuth-Brauner, V., Paměti rodu, Praha 2000.

Herrmann, I., Před padesáti lety I-IV, Praha 1926-1938.

Hoffmeister, A. (ed.), Kavárna Union. Sborník vzpomínek pamětníků, Praha 1953.

Holeček, J., Pero. Román-paměti (výbor), Praha 1976.

Kramář, K., Paměti (ed. K. Hoch), Praha b.d.

Kratochvíl, M. V., Čechy krásné, Čechy mé. O dvou podřipských rodech, Praha 1981.

Lauermannová-Mikschová, A., Lidé minulých dob. Kniha lidských a básnických osudů (ed. M. Rutte), Praha 1941.

Mácha, K. H., Literární zápisníky, deníky, dopisy (ed. M. Pohorský), Praha 1972.

Masaryková, A., Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky, Praha 1994.

Metelka, V., Ze života zapadlého vlastence (ed. J. Jech), Praha 1982.

Němcová, B., Listy I-IV (ed. M. Novotný), Praha 1951-1962.

Nováček, V. J. (ed.), Františka Palackého korespondence a zápisky I-III, Praha 1898-1911.

Novotný, M. (ed.), Život Boženy Němcové I-VI, Praha 1959.

Palacký, F., Popis Království českého čili Podrobné poznamenání všech dosavadních krajův, panství, statkův, měst, městeček a vesnic, někdejších hradův a tvrzí, též samot a zpustlých osad, Praha 1848.

Pechová-Krásnohorská, E., Co přinesla léta I-II, Praha 1928.

Pechová-Krásnohorská, E., Z mého mládí. Vzpomínky životopisné I-III, Praha 1920.

Pichl, J. B., Vlastenecké vzpomínky (ed. M. Hýsek), Praha 1936.

Podlipská, S. (ed.), Paměti a korespondence Bohuslavy Rajské z let 1839-1844, Praha 1872.

Pokorná-Purkyňová, R., Život tří generací. Vzpomínky na velké Purkyně. Listy a články Karla Purkyně, Praha 1944.

Quis, L., Kniha vzpomínek I-II, Praha 1902.

Rada, F., Když se psalo c. k. Ze života Českých Budějovic na počátku století, České Budějovice 1966.

Rada, F., Když se psalo T. G. M. České Budějovice v prvním desetiletí republiky, České Budějovice 1992.

Raková, S. – Lequesne, Ch. (edd.), Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Praha 2006.

Rettigová, M. D., Domácí kuchařka (ed. F. Wünschová), Praha 1986.

Rettigová, M. D., Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla, Praha 1940.

Sealsfield, Ch., Rakousko, jaké je, Praha 1992.

Secká, M., Jen Náprstková, prosím…: Neobyčejný život v dobových pramenech, Praha 2016.

Sedlák, J., Z lavice za katedru, Praha 1960.

Skořepová, M., Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, Pelhřimov 2016.

Schůtová, J a kol., Manželka, matka, tchyně: dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové, Praha 2018.

Stašek A., Vzpomínky, Praha 1925.

Stloukal, K. (ed.), Františka Palackého rodinné listy dceři Marii a zeti F. L. Riegrovi, Praha 1930.

Stloukal, K. (ed.), Milostné dopisy F. L. Riegra a Marie Palacké, Praha 1932.

Strettiová, M., O starých časech a dobrých lidech, Praha 1940.

Světlá, K., Z literárního soukromí, Praha 1959.

Šubert, F. A. (ed.), Čechy I-XIV, Praha 1883-1908.

Šusta, J., Léta dětství a jinošství. Vzpomínky I, Praha 1947.

Tomek, V. V., Paměti z mého života I-II, Praha 1904.

Trachtová, M., Domácí hospodářství, Praha 1909.

Tyršová, R. – Jindřich Fügner. Paměti a vzpomínky na mého otce I-II, Praha 1927.

Velde, T. H. van de, Dokonalé manželství. Studie o jeho fysiologii a technice, Moravská Ostrava 1933.

Vondráček, V., Lékař vzpomíná (1895-1920); Lékař dále vzpomíná (1920-1938); Konec vzpomínání (1938-1945), Praha 1976-1978.

Vrchlická, E., Dětství a mládí s Vrchlickým, Praha 1988.

Wels, Š., U Bernátů, Praha 1993.

Zweig, S., Svět včerejška, Praha 1994.

Žižka L. K., Praha před osmdesáti lety, Praha 1960.

 

Literatura:

Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005.

Aries, P., Geschichte des Kindheit, 1978.

Aries, P., Dějiny smrti, Praha 2000.

Aries, P. – Duby, G. (edd.), Geschichte des privaten Lebens IV. Von der Revolution zum Großen Krieg, Frankfurt am Main 1994.

Aries, Ph. – Duby, G. (edd.), Geschichte des privaten Lebens V. Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1993.

Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2005.

Bahenská, M. – Musilová, D. – Heczková, L. (edd.), Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století, Praha 2011.

Bahenská, M. a kol., Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci, České Budějovice 2017.

Bendová, E., Pražské kavárny a jejich svět, Praha 2008.

Benešová, M., Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Praha 1984.

Beranová, M. – Kubačák, A., Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.

Bláhová, K. – Petrbok, V. (edd.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008.

Bobková, L. – Neudertová, M. (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí n. Labem 1995.

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.

Bologne, J. C., Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha 1997.

Cohen G. B., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

Corbin, A., Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha 2004.

Corbin, A., Na stopě neznámému. Znovuzrození L. F. Pinagota, Praha 2007.

Corbin, A., Vesnice "kanibalů", Praha 2011.

Darbyshire, L., Encyklopedie sběratele. Hračky a panenky, Praha 1999.

Drápala, D., Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socioekonomické sondy, Brno 2014.

Dyková, V. – Dörfelová, Y., Kam se v Praze chodilo za múzami. Literární salony, kavárny, hospody a stolní společnosti, Praha 2009.

Ehm, J. – Poche, E., Pražské interiéry, Praha 1973.

Efmertová, M., České země v letech 1848-1918, Praha 1998.

Fahr-Beckerová, G., Secese, Praha 2007.

Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Brno 2010.

Fasora L. (ed.), Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914, Brno 2007.

Foucault M., Dějiny šílenství, Praha 1994.

Foucault M., Dohlížet a trestat, Praha 2000.

Foucault, M., Vůle k vědění. Dějiny sexuality I, Praha 1999.

Foucault, M., Zrození kliniky, Praha 2010.

Frankl, M., „Emancipace od židů.“ Český antisemitismus na konci 19. století, Praha-Litomyšl 2008.

Furet, F., Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2007.

Grulich, J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.

Hádek, K., Čtení o staré Praze, Praha 1940.

Hamannová, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

Hanuš, J. – Fasora, L. – Malíř, J., Člověk na Moravě v 19. století, Brno 2004.

Havránek, J., Předpoklady působení české kultury v Čechách v 19. století, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 108-122.

Heere, F., Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok, Praha 1999.

Heyden-Rynschová, V., Evropské salony. Vrcholy zaniklé ženské kultury, Praha 2005.

Hlavačka, M., Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hlavačka, M., Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách, Praha 1996.

Hlavačka, M. – Bek, P. a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlavačka, M. a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939.

Ideje, legislativa, instituce, Praha 2015.

Hlaváčková, L. – Svobodný, P., Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999.

Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Vetché stáří, aneb zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století, Praha 2009.

Hojda, Z. – Pokorný, J., Pomníky a zapomníky, Praha 1997.

Hojda, Z. – Prahl, R. (edd.), Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2003.

Holubová, M. (ed.), Obraz ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

Horská, P., Naše prababičky feministky, Praha 1999.

Horská, P., Sladká Francie, Praha 1996.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Hospody a pivo v české společnosti, Praha 1997.

Houdková, Z., Všední život Františka Ladislava Riegra a jeho rodiny na letním bytě v Malči v letech 1862-1903. Opera historica 4, 1995, s. 253-263.

Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.

Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století, Praha 2019.

Hroch, M., Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.

Hroch, P. – Lukeš, Z., Praha na prahu moderny. Velký průvodce po architektuře 1850-1900, Praha 2017.

Hutečka, J. – Kohoutová, J. – Pavlíčková, R., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti, Praha 2012.

Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, Praha 2016.

Janák, P., Sto let obytného domu nájemního v Praze, Praha 1933.

Janata, M. - Brix, M., Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické strategie v komparativní perspektivě, Zlín 2016.

Jedlička, J., České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Praha 1992.

Jirát, V., Uprostřed století. Podobizny lidí devatenáctého věku, Praha 1948.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.

Karpaš, R., Pohlednice. Historie Lístků, které zmenšily svět, Praha 2005.

Klabouch, J., Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962.

Kladiwa, P. – Zářický, A. (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009.

Kecanda, J., Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní I-II, Praha 1904.

Klímová D. (ed.), Stará dělnická Praha, Praha 1981.

Knob, S. – Rucki, S. (edd.), Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava 2011.

Kodrová, J., Rodina Braunerova. Příspěvek ke studiu každodenního života měšťanské společnosti Prahy ve druhé polovině 19. století. Opera historica 4, 1995, s. 267-279.

Kodym, S., Dům U Halánků. Vzpomínky na Vojtu Náprstka, Praha 1955.

Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Kol., Město v české kultuře 19. století, Praha 1983.

Kol., Oznamuje se láskám našim... aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007.

Koliš, J. – Niger, M., Český sport 1862-1914, Praha 2004.

Kořalka, J., Kulturně aktivní vrstvy české maloměstské společnosti v druhé polovině 19. století. (Na příkladu Tábora), in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 337-341.

Kovář, D., Budějovice před sto lety, České Budějovice 2000.

Kovář, D., Zmizelé České Budějovice 1-2, Praha 2006.

Kroutvor, J., Potíže s dějinami. Eseje, Praha 1990.

Křížová, M., Šlechtické interiéry 19. století, Praha 1993.

Kukla, K. L., Pražské bahno, Praha 1992.

Kybalová, L., Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004.

Kybalová, L., Doba turnýry a secese, Praha 2006.

Ledvinka, V. – Mráz, B. – Vlnas, V., Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled, Praha 1995.

Lenderová, M., A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století, Praha 2008.

Lenderová, M., Chytila patrola... aneb prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.

Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 20172.

Lenderová, M., Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha – Litomyšl 2004.

Lenderová, M., Zdenka Braunerová, Praha 2000.

Lenderová, M. a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.

Lenderová, M. – Jiránek, T. – Doušová, H., Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století I, Pardubice 2001.

Lenderová, M. – Macková, M. – Bezecný, Z. – Jiránek, T., Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století II, Pardubice 2005.

Lenderová, M. – Jiránek, T. – Macková, M., Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha 2009.

Lenderová, M. – Halířová, M. – Jiránek, T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha 2015.

Lenderová, M. – Rýdl, K., Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006.

Lenderová, M. – Tinková, D. – Hanulík, V., Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.

Lněničková, J., České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Salony v české kultuře 19. století. Sborník z příspěvků

z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 1999.

Lunáček, J., Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek, Olomouc 2018.

Macura, V., Český sen, Praha 1998.

Macura, V., Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1995.

Macura, V., Znamení rodu a české sny, Praha 2015.

Machačová, J. – Matějček, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.

Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1938, Praha 2005.

Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.

McLeod, H., Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), Brno 2007.

McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Brno 2008.

Melnikovová-Papoušková, N., Praha před sto lety, Praha 1935.

Merhoul, C. a kol., Zmizelá Praha. Starý obraz města a jeho památek zničených v druhé polovici 19. a ve 20. století, Praha 1945.

Míka, Z., Zábava a slavnosti staré Prahy, Praha 2008.

Mlynaříková, B., Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740-1830, Praha 2001.

Myška, M. (ed.), Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. Století, Ostrava 2003.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce: šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích, Šenov u Ostravy 1997.

Myška, M. – Zářický, A. (ed.), Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1-2, Ostrava 2008-2010.

Neudorflová, M. L., České ženy v 19. století, Praha 1999.

Nešpor, Z. R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí n. L. 2006.

Novák, P. (ed.), Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století, Praha 2007.

Novotný, A., Naposledy v Praze F. L. Věka, Praha 1948.

Novotný, A., Toulky nenávratnem, Praha 1946.

Pijoan, J., Dějiny umění 8-9, Praha 1990, 2000.

Pavelková Čevelová, Z., Každodennost a manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, České Budějovice 2015.

Pešková, J. (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002.

Petrasová, T. – Michalíková, P. (edd.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2010.

Petrbok, V. (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.

Poche, E. (ed.), Praha národního probuzení, Praha 1980.

Pokludová, A., Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století, in: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno, Matice moravská 2009, s. 337-343.

Pokorná, M., Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2009.

Pokorný, J., Český svět, I., Praha 1997.

Pokorný, J., Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003.

Pražák, F., Paměti českých spisovatelů z dětství, Praha 1946.

Rak, J., Bývali Čechové, Praha 1995.

Randák, J. Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2008.

Rémond, R., Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003.

Rozhoň, V., Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti, Praha 2005.

Řepa, M. (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008.

Řezníčková, K., Študáci a kantoři za starého Rakouska, Praha 2007.

Sak, R., Josef Jungmann. Život obrozence, Praha 2007.

Sak, R., „...ona nikdy nezraňuje, vždycky blaží.“ Milostný vztah Františka Ladislava Riegra a Marie Palacké ve vzájemné korespondenci. Opera historica 4, 1995, s. 237-250.

Sak, R., Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha 2003.

Scull, A., Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně, Praha 2019.

Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Berlin 1995.

Sekera, V., Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754-1918, I-II, Praha 1978.

Sekyrková, M., K sebereflexi pracujících žen na přelomu 19. a 20. století, Historická Demografie 34, 2010, s. 30-44.

Scheufler, P., Fotografické album Čech 1839-1914, Praha 1989.

Scheufler, P., Praha 1848-1914. Čtení nad dobovými fotografiemi, Praha 1984.

Scheufler, P., Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha 2000.

Schorske, C. E., Vídeň na přelomu století, Brno 2000.

Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, Praha 2012.

Sklenář, K., Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Skopec, R., Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob do dnešku. Praha 1963.

Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Smithová, V., Dějiny čistoty a osobní hygieny, Praha 2011.

Soukupová, B., Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus, Praha 2000.

Stekl, H., Österreichs Aristokratie im Vormärz. Herrschaftsstill und Lebensformen der Fürstenhäuser Liechtenstein und Schwarzenberg, Wien 1973.

Stekl, H. – Urbanitsch, P. – Bruckmüller, E. – Heiss, H. (edd.), Bürgertum in der Habsburgermonarchie I-VI, Wien-Köln-Graz 1990-2000.

Stoklasová, H., Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, Pardubice 2017.

Stoklásková, Z., Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867, Brno 2007.

Stompfe, A., Devadesát let Besedy měšťanské v Praze. 1845-1936, Praha 1936.

Stráníková, J., Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti.

Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774–1868, Pardubice 2013.

Svoboda, J. E. (ed.), Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997.

Svobodný, P. – Hlaváčková, L., Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999.

Svobodný, P. – Hlaváčková, L., Dějiny lékařství v českých zemích. Praha 2004.

Šafránek, J., Školy české, I-II, Praha 1918.

Šantora, R. – Nosek, V. – Janov, S. – Dostál, V., Skautské století, Praha 2012.

Šárecká-Radoňová, M., Ozářené krby. Vlastenecké rodiny české, Praha 1945.

Šárecká-Radoňová, M., Salony, Praha 1920.

Šárecká-Radoňová, M., Z kulturních dějin lidstva IV. Obrazy společenského života XIX. století, Praha 1938.

Šedivý, I., Češi, české země a velká válka 1914-1918, Praha 2001

Šimůnková, A., Status, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH 95,1997, s. 55-107.

Švaříčková-Slabáková, R., Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století, Praha 2007.

Tinková, D., Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Tyllner, L. (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura, Praha-Litomyšl 2014.

Úchalová, E., Česká móda 1780-1870. Pro salon i promenádu, Praha 1999.

Úchalová, E., Česká móda 1870-1918. Od valčíku po tango, Praha 1997.

Úchalová, E., Česká móda 1918-1938. Elegance první republiky, Praha 1996.

Úchalová, E., Pražské módní salony / Prague Fashion Houses. 1900-1948, Praha 2012.

Úlehlová-Tilschová, M., Česká strava lidová, Praha 1945.

Ulmanová, K., Cestování před sto lety aneb všude dobře, doma nejlépe, Praha 2011.

Umění a byt 1800-1850. Katalog výstavy, Praha 1941/42.

Urban, O., K některým aspektům životního stylu českého měšťanstva v polovině 19. století, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 34-42.

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978.

Velek, L., "Takový život nestojí za zlámanou grešli!" Obrázky ze života českých poslanců 19. století, Kuděj 1, 1999, č. 2, s. 49-63.

Veselý, M. – Kaiserová, K., Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007.

Vojáček, M. (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, Praha 2007.

Vondráček, R., Biedermeier – Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2012.

Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

Vošahlíková, Pavla, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016.

Vošahlíková, P., Zlaté časy české reklamy, Praha 1999.

Vošahlíková, P., Z moci úřední. Úřady a úředníci za vlády Františka Josefa I., ČČH 92, 1994, s. 460-476.

Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.

Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.

Vydrová, J., Žena doby secese, Praha 1976.

Wittlich, P., Česká secese, Praha 1982.

Wittlich, P., Umění a život - doba secese, Praha 1987.

Wittlich, P. - Škrabánek, V., Praha secesní, Praha 2017.

Zatloukal, P., Architektura 19. století, Praha 2001.

Zíbrt, Č., Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec, Praha 1895.