Historický proseminář II

Letní semestr Akademického roku 2020/2021

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Termín: pondělí 14.05–15.35 hod.

Konzultační hodiny: pondělí 10.30–11.30 hod. a 16.00–17.00 hod. a dále dle dohody

 

Program seminářů:

Teorie historického pramene, klasifikace historických pramenů

Prameny pojišťovací (desky zemské, listiny, privilegia, městské knihy, pozemkové knihy)

Prameny evidenční (katastry, urbáře, účty, inventáře, soupisy, matriky)

Prameny normativní (zemská zřízení, zákony, městská práva, vrchnostenské instrukce, selské řády)

Trestněprávní prameny

Pamětní prameny (pamětní knihy)

Korespondence (úřední, soukromá, rodinná)

Prameny osobní povahy (deníky, paměti, autobiografie, osobní účty)

Kroniky, legendy, anály

Literární prameny

Písemné záznamy ústní tradice a ústní lidové slovesnosti

Publicistika

Prameny nepsané

 

Doporučená literatura

Bůžek, Václav, a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Šebánek, Jiří – Fiala, Zdeněk – Hledíková, Zdeňka, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984.

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Pravidelná a aktivní účast v semináři

2. Vypracování referátů na zadané téma

3. Zápočtový test