Nové a nejnovější dějiny I - seminář

Seminář (ZS AR 2020/2021)

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

 

5.10. - 1. Co je devatenácté století? Úvodní seminář. Vstupní test.

12. 10. - 2. Devatenácté století v historiografii

Základní problémy studia. Seznámení s badatelskými tématy českých historiků 19. století – Otto Urban, Miroslav Hroch, Jiří Kořalka, Milena Lenderová, Milan Myška, Milan Hlavačka, Robert Sak, Jiří Malíř.

 

Bayly, C. A., The Birth of the Modern World 1780–1914. Global Connections and Comparisons, Oxford 2004.

Čechurová, J.-Randák, J., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

Hlavačka, M., České země v 19. století I a II, Praha 2014.

Osterhammel, J., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009.

 

19. 10. - 3. Industrializace a urbanizace

Rozvoj průmyslu a dopravy v českých zemích. Podnikatelé jako nová elita. Dělnictvo a sociální otázka. Proměna tváře měst. Měšťanský životní styl.

 

Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Praha 2008.

Hlavačka, M. a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje, legislativa, instituce, Praha 2015.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Jakubec, I.–Jindra, Z., Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.

Jindra, Z. - Jakubec, I., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992.

Myška, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003.

Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978.

Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

 

26. 10. - 4. Vznik moderního národa. Národní obrození -  mýtus nebo skutečnost?

Josef Jungmann, František Palacký, Karel Havlíček, Božena Němcová

 

Anderson, B., Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.

Gellner, E., Nacionalismus, Praha 2003.

Gellner, E., Národy a nacionalismus, Praha 1993.

Hobsbawm, E. J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000.

Hroch, M., Na prahu národní existence, Praha 1999.

Hroch, M., Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.

Hroch, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.

Hroch, M. (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2004.

Kazbunda, K., Karel Havlíček Borovský I-III, Praha 2013.

Kořalka, J., František Palacký, Praha 1998.

Macura, V., Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1995.

Macura, V., Český sen, Praha 1998.

Morava, J., C.k. disident Karel Havlíček, Praha 1991.

Rak, J., Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1995.

Řezník, M., Formování moderního národa. Evropské „dlouhé“ 19. století, Praha 2003.

Sak, R., Josef Jungmann. Život obrozence, Praha 2007

Štaif, J., František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

Thiessová, A.-M., Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007.

 

2. 11. - 5. Habsburkové a česká společnost

František I., Ferdinand I., František Josef I., František Ferdinand d´Este, arcivévoda Rudolf, Karel I.

 

Cerman, I., Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.

Galandauer, J., František Ferdinand d´Este. Následník trůnu, Praha 2000.

Galandauer, J., Karel I. Poslední český král, Praha 1998.

Hamannová, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

Rak, J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013.

Rak, J.–Vlnas, V., Habsburské století 1791-1914, Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii, Praha 2004.

Sked, A., Úpadek a pád habsburské monarchie, Praha 1995.

Taylor, A. J. P., Poslední století habsburské monarchie, Brno 1998.

Urban, O., František Josef I., Praha 1991.

Winkelhoferová, M., Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa, Praha 2011.

 

9. 11. - 6. Japonsko a Čína v 19. století

Reformy Meidži. Japonská expanze. Střet Číny se Západem Konec císařství v Číně.

 

Connaughton, R., Vycházející slunce a skolený medvěd, Praha 2004.

Fairbank, J. K., Dějiny Číny, Praha 1998.

Liščák, V., Čína, Praha 2002;

Mason, R. - Caiger, J. G., Dějiny Japonska, Praha 2007.

Pchu-i, byl jsem posled-ním čínským císařem. Praha 1998.

Reischauer, E. - Craig, A. M., Dějiny Japonska, Praha 2000.

 

16. 11. - 7. Afrika a Evropa v 19. století

Cestovatelé a objevitelé: Emil Holub, David Livingstone. Kolonizace Afriky - Velká Británie, Francie, Německo, Belgie, Portugalsko, Itálie.

 

Bláhová, K. (ed.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008.

Budil, I., Válka Zuluů. Britsko-zulská válka v roce 1879, Praha 2006; F. Nerad, Búrská válka, Praha 2004.

Ferguson, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007.

Hulec, O., Dějiny jižní Afriky, Praha 1997.

Judd, D., Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha 1999.

Klíma, J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Praha 2012.

Martínek, J.- Martínek, M., Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, Praha 1998.

Martínek, J.- Martínek, M., Kdo byl kdo: světoví cestovatelé a mořeplavci, Praha 2003.

Oliver, R. A., Africa since 1800, Cambrige 1995.

Skřivan, A., Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991.

Reid, R. J., Dějiny moderní Afriky. Od roku 1800 po současnost, Praha 2011.

Skřivan, A., Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991.

Šámal, M., Emil Holub: Cestovatel – etnograf – spisovatel, Praha 2013.

 

23. 11. – 8. Zápočtový test (témata dosavadních přenášek a seminářů; minimální úspěšnost 60 %)

 

30. 11. – 9. Historismus v umění 19. století

Zámek Hluboká. Dostavba chrámu sv. Víta. Národní divadlo. Národní muzeum.

 

Benešová, Z. a kol., Národní divadlo - historie a současnost budovy. Praha 1999.

Dějiny českého výtvarného umění III, Praha 2001.

Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1990.

Kuthan, J. - Royt, J., Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 2011.

Sklenář, K., Obraz vlasti, příběh Národního muzea, Praha 2001.

Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.

Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.

Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002.

 

7. 12.  a 14. 12. - 10. a 11. Na cestě k modernímu umění

William Turner, Claude Monet, Vincent van Gogh, August Rodin, Edvard Munch, Alfons Mucha, František Kupka

 

Dějiny českého výtvarného umění IV, Praha 1998.

Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1990.

Muchová, S. (ed.), Alfons Mucha, Praha 2013.

Musilová, H. (ed.), František Kupka: cesta k Amorfě. Kupkovy salony 1899-1913, Praha 2013.

Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017.

Pijoan, J., Dějiny umění 8, Praha 2000.

Pijoan, J., Dějiny umění 9, Praha 2000.

Roman Prahl, Edouard Manet, Praha 1991.

Wittlich, P., Česká secese, Praha1982.

Wittlich, P., Edvard Munch, Praha 1985.

Wittlich, P., Umění a život – doba secese, Praha 1987.

 

4. 1. – 12. Závěrečný seminář Zápočtový test (témata dosavadních přednášek a seminářů; minimální úspěšnost 60 %)

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v semináři (diskuse, kvalitní písemné a PPT přípravy).

2. Dva zápočtové testy (minimální úspěšnost 60%). Student má možnost napsat opravný test (=pokud neuspěje v jednom z testů v řádném termínu), případně 2 testy (= pokud neuspěje v obou testech v řádném termínu).

3. Odevzdání excerpt k 10 titulům prostudované odborné literatury (stanoví doc. J. Grulich). Excerpta je nutné zaslat e-mailem minimálně 3 dny před udělením zápočtu.