Latina pro historiky (a romanisty) I

Akademický rok 2019/2020 – zimní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: pondělí 11.30-13.00 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů (povoleny jsou jen dvě absence za semestr).
Úspěšné napsání dvou zápočtových testů (úspěšnost každého testu minimálně 75%).

 

Rozvržení látky:

Latinské gramatické názvosloví, výslovnost, přízvuk.
Lekce 1: I. a  II. deklinace, přivlastňovací zájmena.
Lekce 2: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 1. a 2. konjugace – aktivní tvary.
Lekce 3: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 3. a 4. konjugace – aktivní tvary.
Lekce 4: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 1.-4. konjugace – pasívní tvary, deponentní slovesa, sloveso esse, skloňování osobních zájmen.
Lekce 5: Substantiva III. deklinace.
Lekce 6: Adjektiva III. deklinace, participium prézenta.
Lekce 7: Participium prézenta ve vazbě ablativu absolutního. Zájmena is, ille, ipse, iste, idem. Překladová cvičení I.
Lekce 8: Substantiva IV. a V. deklinace. Vazba akuzativu s infinitivem.
Lekce 9: Číslovky, vazba místních jmen, zájmeno hic.
Lekce 10: Opakování.
Lekce 10: Opakování – překladová cvičení II.
Závěrečný test.
Zápočet.

 

Seznam základní literatury:

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.