Specializační seminář k dějinám raného novověku (16. a 17. století) I a II

Šlechta v raném novověku

Prameny k dějinám šlechty v raném novověku

 

Korespondence

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef (edd.), Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (Opera historica 6), s. 145–271.

Marek, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/1).

Mareš, Petr (ed.), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/6). 

Valenta, Aleš (ed.), Z korespondence české šlechty v 18. století. Listy Štěpána Kinského bratru Františku Ferdinandovi z let 1719–1720, Sborník archivních prací 56, 2006, s. 508–546.

Vorel, Petr (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, Pardubice 1997.

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1610, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/7–1).

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621, České Budějovice 2016 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/7–2).

 

Narativní prameny

Pánek, Jaroslav (ed.), Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985.

Kubíková, Anna (ed.), Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, České Budějovice 2005.

 

Normativní prameny

Kubeš, Jiří (ed.), Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii. Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723–1725, Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 37–63.

 

Trestně-právní prameny

Janišová, Jana (ed.), Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556. Historická studie a edice, Brno 2007.

 

Testamenty 

Král, Pavel (ed.), Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2).

 

Cestování

Binková, Simona – Polišenský, Josef (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.

Bok, Václav – Kubíková, Anna (edd.), Bericht über die Reise Johann Christian sund Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660–1663, České Budějovice 2012 (Prameny k českým dějinám 16. – 18. století, řada B/3).

Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva – Hajná, Milena – Tesaříková, Alexandra (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014; II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, Praha 2014.

Kubeš, Jiří, (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha–Dolní Břežany 2004.

 

Deníky, paměti, autobiografie

Brňovják, Jiří a kol. (edd.), Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice, Ostrava–Opava–Český Těšín 2010. 

Durajová, Miroslava – Smíšek, Rostislav (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick. Das Tagebuch. Eine Selbsdarstellung aus den Jahren 1580–1582, České Budějovice 2008 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/2). 

Keller, Katrin – Catalano, Alessandro (edd.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667) I–VII, Wien 2010. 

Koldinská, Marie – Maťa, Petr (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997.

Koreš, František, Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 100–148.

Koreš, František (ed.), Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/9).

Pánek, Jaroslav (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata, Praha–Dolní Břežany 2007.

Prchal, Vítězslav (ed.), Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011.

Smíšek, Rostislav (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696-1697. Eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/5).

Žitný, Miroslav (ed.), Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (Opera historica 13), s. 187–262.

Vybíral, Zdeněk (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/4). 

 

Dvorští a vrchnostenští úředníci

Hrdlička, Josef (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (Monographia historica 3).

Kilián, Jan (ed.), Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614 (1616), Praha 2007.

Kopička, Petr (ed.), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611–1625, Praha 2003.

Vorel, Petr (ed.), Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 7–36.

 

Ženské prameny

Čapská, Veronika – Marková, Veronika (edd.), Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens–Booden. Deníkové rodinné záznamy (1785–1808), Praha 2010.

Ratajová, Jana (ed.), Rodinné paměti. Alžběta Lidmila z Lisova, Praha–Dolní Břežany 2002.

 

Výběrová edice

Kubeš, Jiří (ed.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007.