Specializační seminář k dějinám raného novověku (16. a 17. století) I

téma: Třicetiletá válka

 

1.

Literatura

Čornejová, Ivana – Kaše, Jiří – Mikulec, Jiří – Vlnas, Vít, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (1618–1683), Praha 2008.

Fukala, Radek, Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? Otázky, úvahy a problémy, České Budějovice 2012.

Gindely, Antonín, Dějiny českého povstání léta 1618 I-IV, Praha 1870–1880.

Gindely, Antonín, Geschichte des Dreiβigjährichen Krieges in drei Abteilungen I-III, Leipzig 1882.

Höbelt, Lothar, Ferdinand III. (1608-1657). Mírový císař proti vůli, České Budějovice 2015.

Matějek, František, Morava za třicetileté války, Praha 1992.

Petráň, Josef, Staroměstská exekuce, Praha 1971.

Polišenský, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, Praha 1970.

 

2.

Prameny

epistolografické

Dvorský, František (ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna I-II, Praha 1895.

Hrubý, František (ed.), Moravské korespondence a akta z let 1620–1636 I-II, Brno 1934–1937.

Líva, Václav (ed.), Regesta fondu Militare. Prameny k dějinám třicetileté války III-VIII, Praha 1951–1957.

Polišenský, Josef a kol. (edd.), Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia I-VII, Praha 1971–1981.

Urbánková–Hrubá, Libuše (ed.), Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů, Praha 1979.

 

normativní

Bergerhausen, Heinrich W., Die „Verneuerte Landesordnung“ in Böhmen 1627. Ein grunddokument des habsburgischen Absolutismus, Historische Zeitschrift 272, 2001, s. 327–351.

Jireček, Hermenegild (ed.), Obnovené zřízení zemské dědičného markhrabství moravského 1628, Brno 1890.

Jireček, Hermenegild (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království českého, Praha 1888.

Kameníček, František, Zemské sněmy a sjezdy moravské II, Brno 1902.

Malý, Karel, Změny státního zřízení v českém stavovském povstání, Folia historica bohemica 8, 1985, s. 43–62.

Mendelová, Jaroslava (ed.), Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627– 1629, Praha 2009.

Podlaha, Antonín (ed.), Dopisy reformační komise v Čechách z let 1627–1629, Praha 1908.

Válka, Josef, Konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a náboženské struktury České koruny, in: Karel Malý – Jaroslav Pánek (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001, s. 193–206.

 

narativní

Dostál, František (ed.), Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války, Ostrava 1962.

Fialová, Vlasta (ed.), Kronika Holešovská (1615–1645), Holešov 1967.

Janáček, Josef (ed.), Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, Praha 1984.

Polišenský, Josef (ed.), Historie o válce české 1618 – 1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Haberfeldu a Pavla Skály z Zhoře, Praha 1963.

Polišenský, Josef (ed.), Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století, Praha 1948.

Tieftrunk, Karel (ed.), Pavel Skáza ze Zhoře. Historie česká od r. 1602 do r. 1623 I-V, Praha 1870.

Tichá, Zdeňka (ed.), Kroniky válečných dob. Lamentací země moravské, Praha 1975.

 

evidenční

berní rula

lánové rejstříky

soupis poddaných podle víry

 

osobní

Keller, Katrin – Catalano, Alessandro (Hgg.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667) I-VII, Wien-Köln-Weimar 2010.

Kilián, Jan (ed.), Paměti krupského měšťana Michela Stüelere (1629–1649), Teplice–Dolní Břežany 2013.

Maťa, Petr – Koldinská, Marie (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997.

Marek, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

 

publicistika

Hubková, Jana, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632, Praha 2010.

Čížek, Josef, Komunikativní obraz vojenských střetů za českého stavovského povstání, České Budějovice 2017 (diplomová práce).

 

hmotné prameny

Matoušek, Václav, Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války, České Budějovice 2018.

Matoušek, Václav, Třebel. Obraz krajiny s bitvou, Praha 2006.

Matoušek, Václav – Sýkora, Milan (edd.), Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy, Praha 2018.

 

ikonografické prameny

Altová, Blanka – Alt, Jaroslav – Matoušek, Václav – Šimek, Jan, Krajinná panoramata bitvy u Jankova v Theatru Europaeu, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, s. 589-633.

Blažková, Tereza – Matoušek, Václav, Česká, moravská a slezská města v ikonografických pramenech ke třicetileté válce, Historická geografie 37, 2011, s. 69-85.

 

3.

Bílá hora – událost a mýtus

Chaline, Olivier, Bílá hora, Praha 2013.

Kavka, František, Bílá hora a české dějiny, Praha 20032.

Kučera, Jan P., 8.11.1620. Bílá hora, O potracení starobylé slávy české, Praha 2003.

Pekař, Josef, Bílá hora, Její příčiny a následky, Praha 1921.

Petráň, Josef, Bitva na Bílé hoře podle současného stavu znalostí, Folia historica bohemica 8, 1985, s. 109–134.

Petráň, Josef, Na téma mýtu Bílé hory, in: Zdeňka Hledíková (ed.), Traditio et cultus, Praha 1993, s. 141–162.

Polišenský, Josef, Anglie a Bílá hora, Praha 1949.

Polišenský, Josef, Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958.

 

4.

Proměny společenských struktur

Bůžek, Václav a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identiry, konflikty, Praha 2010.

Čornej, Petr, Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudální třídy, in: Josef Petráň (ed.), Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním feudalismu, Praha 1976, s. 165–194.

Ďurčanský, Marek, Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext, Praha 2013.

Maťa, Petr, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004.

Matějek, František, Osídlení Moravy a třicetiletá válka (Příspěvek k vývoji rozvrstvení poddaného lidu), Sborník historický 24, 1976, s. 53–101.

Polišenský, Josef – Snider, Frederick, Změny ve složení české šlechty v 16. a 17. století, Československý časopis historický 20, 1972, s. 515–526.