Dějiny středověku I (přednášky)

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2020/2021 - zimní semestr

Rozsah: 2/0

Čas a místo konání: St 13,15-14,45 (P2)

 

 

Rozvržení přednášek:

1, Časové a geografické vymezení pozdně antické a raně středověké civilizace. Římská říše a barbarský svět ve 3.-4. století.

2, Konec římské říše na Západě v 5. století.

3, Francká říše.

4, Raná Byzanc a vzestup islámu.

5, Východofrancká říše a vznik německé říše.

6, Dějiny Itálie v raném středověku.

7, Západofrancká říše a historie Francie v 10.-12. století.

8, Visigótské a muslimské Španělsko a doba reconquisty.

9, Historie Anglie v raném středověku.

10, Slovanské osídlení střední a východní Evropy a vznik prvních slovanských státních útvarů.

11, Velká Morava a počátky Přemyslovců.

12, Český stát v 10.-11. století.

13, Český stát v 11.-12. století.

 

Povinná četba odborné literatury:

Za zimní semestr je nutné přečíst 5 knih ze seznamu č. 1 a dalších 5 knih ze seznamu č. 2, a to tak, že alespoň jedna vybraná kniha z každého seznamu - tedy celkem dvě knihy z deseti - se musí věnovat českým dějinám.

Tato četba platí také pro státní závěrečné zkoušky. Studenti jsou povinni si při četbě vytvářet konspekt (tedy text, který vám později pomůže si knihu připomenout; za dva roky si nebudete pamatovat, co jste četli). Tento konspekt ke všem deseti knihám, psaný rukou, předložíte k nahlédnutí u zkoušky. Rovněž si připravíte seznam přečtené literatury a ke zkoušce jej přinesete (vytištěný).

 

Seznam č. 1:

BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha 2003.

BEDNAŘÍKOVÁ, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

BEDNAŘÍKOVÁ, J., Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.

BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině, Praha 2017.

BEDNAŘÍKOVÁ, J. - HOMOLA, A. - MĚŘÍNSKÝ, Z., Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha 2006.

BROOKE, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

COLLINS, R., Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.

ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha 2000.

DROBERJAR, E., Věk barbarů, Praha 2005.

DVORNÍK, F., Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.

HÄGERMANN, D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002.

HAVLÍK, L. E., Kronika o Velké Moravě, Brno 2013.

HERRINOVÁ, J., Ženy v purpuru, Praha 2005.

HOLLAND, T., Ve stínu meče: zápas o celosvětovou říši a konec starého světa, Praha 2015.

HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci ve svaté zemi, Praha 1996 (nebo:

HROCH, M. - HROCHOVÁ, V., Křižáci v Levantě, Praha 1975).

CHARVÁT, P., Zrod českého státu 568-1055, Praha 2007.

CHARVÁT, P., Boleslav II., Sjednotitel českého státu, Praha 2004.

JAMES, E., Frankové, Praha 1997.

KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století, 1. díl: Čeleď sv. Václava, Praha 2011.

KALHOUS, D., České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století, 2. díl: Svět doby knížecí, Praha 2013.

KELLER, H., Otoni (Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.), Praha 2004.

LUTOVSKÝ, M., Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha 2006.

LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. I. Zrození státu (872-972), Praha 2006.

LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. II. Léta krize a obnovy (972-1012), Praha 2007.

LUTOVSKÝ, M., Po stopách prvních Přemyslovců. III. Správa a obrana země (1012-1055), Praha 2008.

LUTOVSKÝ, M. – PROFANTOVÁ, N., Sámova říše, Praha 1995.

MAN, J., Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha 2007.

MAYER, H. E., Dějiny křížových výprav, Praha 2013.

MEIER, M., Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Praha 2009.

MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I, Praha 2002.

MĚŘÍNSKÝ, Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II, Praha 2006.

MODZELEWSKI, K., Barbarská Evropa, Praha 2017.

RAPP, F., Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha 2007.

SOBIESIAK, J. A., Boleslav II., Praha 2014.

TAUER, F., Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha 2006.

THOMPSON, E. A., Hunové, Praha 1999.

TODD, M., Germáni, Praha 1999.

TŘEŠTÍK, D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997.

TŘEŠTÍK, D., Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2010.

TŘEŠTÍK, D. – SOMMER, P. – ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009.

TŘEŠTÍK, D. – ČECHURA, J. – PECHAR, V., Králové a knížata zemí Koruny české, Praha 2001.

TYERMAN, Ch., Svaté války. Dějiny křížových výprav, Praha 2012.

ZÁSTĚROVÁ, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992.

ŽEMLIČKA, J., Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2007.

ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha 1990.

ŽEMLIČKA, J., Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011.

ŽEMLIČKA, J., Do tří korun: Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301), Praha 2017.

ŽEMLIČKA, J., Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha 1998.

 

Seznam č. 2:

ARBMAN, H., Vikingové, Praha 1969.

ARIÈS, P., Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

BERANOVÁ, M., Slované, Praha 2000.

BERENDOVÁ, N. (ed.), Christianizace a vytváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, Praha 2013.

BLOCH, M., Feudální společnost, Praha 2010.

BLOCH, M., Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, Praha 2004.

BORKOVSKÝ, I., Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha 1965.

BORKOVSKÝ, I., Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha 1969.     

BOROVSKÝ, T., Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno 2005.

BRIDGE, A., Křížové výpravy, Praha 1965.

BURIAN, J., Zánik antiky, Praha 1972.

CIBULKA, J., Český řád korunovační a jeho původ, Praha 1934.

CLAUSS, M., Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha 2005.

CONTAMINE, P., Válka ve středověku, Praha 2004.

CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

DAWSON, Ch., Zrození Evropy, Praha 1994.

DELUMEAU, J., Hřích a strach, Praha 1998.

DELUMEAU, J., Strach na Západě ve 14. – 18. století (I-II), Praha 1997 a 1999.

DELUMEAU, J., Dějiny ráje, zahrada rozkoše, Praha 2003.

DELUMEAU, J., Tisíc let štěstí, Praha 2010.

DINZELBACHER, P., Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha 2004.

DOSTÁLOVÁ, R., Byzantská vzdělanost, Praha 2003.

DUBY, G., Rok tisíc, Praha 2007.

DUBY, G., Umění a společnost ve středověku, Praha 2002.

DUBY, G., Věk katedrál (Umění a společnost 980-1420), Praha 2002.

DUBY, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.

DUBY, G., Vznešené paní z 12. století I-III, Brno 1997-1999.

DUBY, G., Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha 2003.

DUBY, G., Tři řády, Praha 2008.

DUGGAN, A., Křižácké výpravy, Praha 1973.

DVORNÍK, F., Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup, Olomouc 1997.

DVORNÍK, F., Byzantská misie u Slovanů, Praha 1970.

ECO, U., Umění a krása ve středověké estetice, Praha 2007.

EHLERS, J. – MÜLLER, H. – SCHNEIDMÜLLER, B. (ed.), Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII. (888-1498), Praha 2003.

ELTON, G. R., Angličané, Praha 2000.

ENNENOVÁ, E., Ženy ve středověku, Praha 2001.

FAVIER, J., Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku, Praha 2005.

FIALA, Z., Přemyslovské Čechy, Praha 1975.

FIALA, Z., Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Praha 1974.

FLETCHER, R., Kříž a půlměsíc, Praha 2004.

FLORI, J., Rytíři a rytířství ve středověku, Praha 2008.

FLOSS, P., Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha 2004.

FRALEOVÁ, B., Templáři, Praha 2009.

FRALEOVÁ, B., Templáři a Kristův rubáš, Praha 2011.

FROLÍK, J. – SMETÁNKA, Z., Archeologie na Pražském hradě, Praha 1997.

FUHRMANN, H., Středověk je kolem nás, Praha 2006.

GEREMEK, B., Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha 1999.

GOETZ, H.-W., Život ve středověku, Praha 2005.

LE GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.

LE GOFF, J., Svatý Ludvík, Praha 2012.

LE GOFF, J., Středověká imaginace, Praha 1998.

LE GOFF, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999.

LE GOFF, J., Zrození očistce, Praha 2003.

LE GOFF, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004.

LE GOFF, J., Peníze a život, Praha 2005.

LE GOFF, J., Peníze ve středověku, Praha 2012.

LE GOFF, J., Paměť a dějiny, Praha 2007.

LE GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha 2005.

LE GOFF, J., Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha 2005.

LE GOFF, J. (ed.), Muži a ženy středověku, Praha 2013.

LE GOFF, J. – TRUONG, N., Tělo ve středověké kultuře, Praha 2006.

GRANT, M., Pád říše římské, Praha 1997.

GUREVIČ, A., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

GUREVIČ, A., Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha 1996.

HASKINS, Ch. H., Normané v evropských dějinách, Praha 2008.

HAVLÍK, L. E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno 1994.

HAVLÍK, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

HAVLÍK, L. E., Morava v 9.-10. století. K problematice politického postavení sociální a vládní struktury a organizace, Praha 1978.

HAVLÍK, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha 1964.

HAY, D., Evropa pozdního středověku 1300-1500, Praha 2010.

HEATHER, P., Gótové, Praha 2002.

HEERS, J., Svátky bláznů a karnevaly, Praha 2006.

HOFFMANN, F., Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2008.

HROCH, M. – SKÝBOVÁ, V., Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.

HURBANIČ, M., Konstantinopol 626 – poslední bitva antiky, Praha 2016.

CHARVÁT, P., Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.-10. století), Brno 1998.

CHAZAN, R., Židé středověkého západního křesťanského světa 1000-1500, Praha 2009. 

IWAŃCZAK, W., Po stopách rytířských příběhů, Praha 2001.

JANIN, V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Praha 2007.

KAUFMANN, H., Maurové a Evropa, Praha 1982.

KIECKHEFER, R., Magie ve středověku, Praha 2005.

KLANICA, Z., Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha 1986.

KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005.

KOMENDOVÁ, J., Středověká Rus a vnější svět, Olomouc 2005.

KRIEGER, K.-F., Habsburkové ve středověku, Praha 2003.

KRZEMIENSKÁ, B., Břetislav I, Praha 1986.

KÜLZER, A., Byzanc. Dějiny, společnost, kultura, Praha 2016.

KUTHAN, J. – ŠMIED, M., Korunovační řád českých králů, Praha 2009.

LAMBERT, M., Středověká hereze, Praha 2000.

LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2001.

LUTOVSKÝ, M., Jižní Čechy v raném středověku, České Budějovice 2011.

LUTOVSKÝ, M. – PETRÁŇ, M., Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví, Praha 2004.

LUTOVSKÝ, M. – BERANOVÁ, M., Slované v Čechách. Archeologie 6.-12. století, Praha 2009.

MARTIN, M., Světlo z Byzance. Řecká studia v renesanční Itálii, 1360-1534, Praha 2018.

MAŠEK, M. – SOMMER, P. – ŽEMLIČKA, J., Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. Praha 2009.

MATTHEW, D., Svět středověké Evropy, Praha 1996.

MERHAUTOVÁ, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971.

MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK, D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983.

MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK, D., Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha 1985.

MINOIS, G., Traktát o třech podvodnících: příběh kacířské knihy, která neexistovala, Praha 2011.

MUNDY, J. H., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008.

NECHUTOVÁ, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000.

NEJEDLÝ, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

NODL, M., Středověk v nás, Praha 2015.

NODL, M. – ŠMAHEL, F. (edd.), Člověk českého středověku, Praha 2002.

NOVÝ, R. – SLÁMA, J., Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987.

NOVÝ, R., Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1972.

OHLER, N., Válka a mír ve středověku, Jinočany 2004.

OHLER, N., Cestování ve středověku, Jinočany 2003.

OHLER, N., Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002.

OHLER, N., Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001.

PROFANTOVÁ, N., Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie, Praha 1996.

RADER, Olaf B., Fridrich II. Sicilan na císařském trůně, Praha 2016.

REITINGER, L., Vratislav. První král Čechů, Praha 2017.

REITINGER, L. - WIHODA, M, a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, Brno 2010.

RICHÉ, P. - VERGER, J., Učitelé a žáci ve středověku, Praha 2011.

LE ROY LADURIE, E., Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Praha 2005.

RUNCIMAN, S., Pád Cařihradu, Praha 2003.

SEIBT, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000.

SCHATZ, K., Dějiny papežského primátu, Brno 2002.

SCHMITT, J.-C., Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha 2002.

SCHMITT, J.-C., Svět středověkých gest, Praha 2004.

SCHREINER, P., Konstantinopol. Dějiny a archeologie, Praha 2012.

SMETÁNKA, Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha 2010.

SMETÁNKA, Z., Hledání zmizelého věku, Praha 1987.

SOMMER, P., Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007.

SOUKUP, P. – SVÁTEK, J., a kol., Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha 2010.

STEJSKAL, J., Řecké dědictví na západě, České Budějovice 2011.

SPUNAR, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995.

SPUNAR, P., Kultura českého středověku, Praha 1985.

SPUNAR, P., Smích a pláč středověku, Praha 1987.

SUCHÁNEK, D., Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha 2011.

SUCHÁNEK, D. - DRŠKA, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013.

ŠMAHEL, F., Nahlédnutí do středověku: Mluva písma a četba obrazů, Praha 2017.

ŠTĚPÁNEK, P., 1453: Pád Konstantinopole – zrod Istanbulu, Praha 2010.

TŘEŠTÍK, D., Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“, Praha 2003.

TŘEŠTÍK, D., Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha 1968.

TUREK, R., Čechy na úsvitě dějin, Praha 2000.

TUREK, R., Počátky české vzdělanosti, Praha 1988.

TUREK, R., Čechy v raném středověku, Praha 1982.

ULLMAN, E., Svět gotické katedrály, Praha 1987.

URBÁNEK, R., Věk poděbradský I-IV, Praha 1915-1962. 

VALTROVÁ, J., Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, Židé, Saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha 2011.

VAŠICA, J., Literární památky epochy velkomoravské, Praha 2014.

VAVŘÍNEK, V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha 1963.

VAVŘÍNEK, V., Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha 2013.

WALDSTEIN – WARTENBERG, B., Řád johanitů ve středověku, Praha 2008.

WEATHERFORD, J., Čingischán. Utváření moderního světa, Praha 2006.

WIHODA, M., Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005.

WIHODA, M., Morava v době knížecí 906-1197, Praha 2010.

ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci, jak žili, vládli a umírali, Praha 2005.

ŽEMLIČKA, J., Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014.

 

Další literatura ke studiu (nezapočítává se do četby)

BACHTIN, M. M., François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 2007.

BARBER, M., Proces s templáři, Praha 2008.

BARBER, M., Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha 2006.

BARTLOVÁ, M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460, Praha 2001.

BERGDOLT, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

BOBKOVÁ, L., Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993.

BOBKOVÁ, L., Jan Lucemburský. Otec slavného syna, Praha 2018.

BOBKOVÁ, L., 7. 4. 1348 - Ustavení Koruny království českého, Praha 2006.

BOBKOVÁ, L. – HOLÁ, M. (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, Praha-Litomyšl 2005.

BOUBÍN, J., Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005.

BRENONOVÁ, A., Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno 2000.

CANTOR, Norman F., Po stopách moru (Černá smrt a svět, který zrodila), Brno 2005.

ČORNEJ, P., Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha 1986.

ČORNEJ, P., Tajemství českých kronik, Praha 2003.

ČORNEJ, P., Tajemství dvojího lidu, Praha 1989.

ČORNEJ, P., Lipanská křižovatka, Praha 1992.

DEMURGER, A., Jakub z Molay. Soumrak templářů, Praha 2011.

FAJT, J. (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006.

FAVIER, J., François Villon – Život středověké Paříže, Praha 2001.

FIALA, Z., Předhusitské Čechy, Praha 1978.

HLAVÁČEK, I., Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005.

HLAVÁČEK, P., Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha 2005.

HOENSCH, J. K., Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, Praha 2003.

HEJNIC, J. – POLÍVKA, M., Plzeň v husitské revoluci, Praha 1987.

HROCH, M., Evropa v období pozdního středověku, Praha 1983.

HUIZINGA, J., Podzim středověku, Praha 1999.

CHARVÁTOVÁ, K., Václav II. Král český a polský, Praha 2007.

JAN, L., Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006.

JÍLEK, F., Muž z Vinci, Praha 1982.

KALISTA, Z., Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha 1971.

KAVKA, F., Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha 1998.

KAVKA, F., Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), I-II, Praha 1993-1994.

KAVKA, F., Život na dvoře Karla IV, Praha 1993.

KAVKA, F., Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 1998.

KEJŘ, J., Husité, Praha 1984.

KEJŘ, J., Husův proces, Praha 2000.

KOPIČKOVÁ, B., Jan Želivský, Praha 1990.

KOPIČKOVÁ, B., Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha 2003.

KROFTA, K., Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života, Praha 1947.

KUBŮ, F., Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, Praha 2006.

KUDRNA, J., Stát a společnost na úsvitě italské renesance, Praha 1964.

KUTHAN, J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery kostely, Vimperk 1994.

KUTHAN, J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk 1993.

KUTHAN, J., Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice 1977.

MACEK, J., Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

MACEK, J., Česká středověká šlechta, Praha 1996.

MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha 1991.

MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha 1992-1999.

MARÁZ, J., Václav III, České Budějovice 2007.

MEZNÍK, J., Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999.

MEZNÍK, J., Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.

MIKA, A., Petr Chelčický, Praha 1963.

MOLNÁR, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha 1991.

MOLNÁR, A., Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.

NEJEDLÝ, M., Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007.

NOVOTNÝ, V., České dějiny, Praha 1912-1928.

NOVOTNÝ, V., Český kníže Václav svatý, Praha 1929.

PEKAŘ, J., Žižka a jeho doba, Praha 1992.

PERNOUDOVÁ, R., Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-       1456), Praha 2009.

PEŠINA, J., Mistr vyšebrodského cyklu, Praha 1982.

PETRÁŇ, J., Dějiny hmotné kultury I-II, Praha 1985-1997.

POULÍK, J., Mikulčice, Praha 1975.

POULÍK, J., Pevnost v lužním lese, Praha 1967.

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1984.

RAPP, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.

SEIBT, F., Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.

SHAWOVÁ, Ch., Julius II. Papež bojovník, Praha 2001.

SKÝBOVÁ, A., Listy bílé paní rožmberské, Praha 1985.

SKÝBOVÁ, A., České korunovační klenoty, Praha 1982.

SPĚVÁČEK, J., Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.

SPĚVÁČEK, J., Král diplomat. Jan Lucemburský 1296-1346, Praha 1982.

SPĚVÁČEK, J., Václav IV. (1361-1419). K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986.

SPĚVÁČEK, J., Karel IV. Život a dílo (1311-1378), Praha 1979.

SPĚVÁČEK, J., Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky, Praha 1987.

STEJSKAL, J., Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha 2003.

SVATOŠOVI, M. a M., Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.

ŠMAHEL, F., Cesta Karla IV. do Francie, Praha 2006.

ŠMAHEL, F., Husitské Čechy. Struktury – procesy – ideje, Praha 2001.

ŠMAHEL, F., Husitská revoluce I-IV, Praha 1993.

ŠMAHEL, F., Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002.

ŠMAHEL, F., Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000.

ŠMAHEL, F., Dějiny Tábora do roku 1452, I-II, České Budějovice 1988-1990.

ŠMAHEL, F., Život a dílo Jeronýma Pražského, Praha 2010.

ŠMAHEL, F., Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha 2012.

ŠUSTA, J., Dvě knihy českých dějin (I., Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308; II., Počátky lucemburské 1308-1320), Praha 1926-1935.

ŠUSTA, J., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935.

ŠUSTA, J., Král cizinec, Praha 1939.

ŠUSTA, J., Karel IV. Otec a syn (1333-1346), Praha 1946.

ŠUSTA, J., Karel IV. Za císařskou korunou (1346-1355), Praha 1948.

THOMAS, A., Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech 1310-1420, Praha 2005.

ZBÍRAL, D., Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Praha 2007.

 

Doporučená faktografická literatura (nezapočítává se do četby)

Velké dějiny zemí Koruny české

FROLÍK, J. – BLÁHOVÁ, M. – PROFANTOVÁ, N., Velké dějiny zemí Koruny české I, Praha 1999.

VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české II, Praha 2000.

VANÍČEK, V., Velké dějiny zemí Koruny české III, Praha 2002.

BOBKOVÁ, L. Velké dějiny zemí Koruny české IVa, Praha-Litomyšl 2003.

BOBKOVÁ, L. – BARTLOVÁ, M., Velké dějiny zemí Koruny české IVb, Praha-Litomyšl 2003.

ČORNEJ, P., Velké dějiny zemí Koruny české V, Praha 2000.

 

Dějiny států

MORGAN, K. O., et alii, Dějiny Británie, Praha 1999.

POLIŠENSKÝ, J., Dějiny Británie, Praha 1982.

MAUROIS, A., Dějiny Anglie, Praha 1995.

WORMALDOVÁ, J., Dějiny Skotska, Praha 2007.

MOODY, T. W. – MARTIN, F. X., Dějiny Irska, Praha 2003.

MÜLLER, H. - KRIEGER, K.-F. – VOLRATH, H., Dějiny Německa, Praha 2004. HLAVAČKA, M., et alii, Dějiny Rakouska, Praha 2007.

DUBY, G., et alii, Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

FERRO, M., Dějiny Francie, Praha 2006.

MAUROIS, A., Dějiny Francie, Praha 1994.

PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha 2007.

KONTLER, L., Dějiny Maďarska, Praha 2001.

TREPTOW, K. W. et alii, Dějiny Rumunska, Praha 2000.

TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 2009.

RYCHLÍK, J. – PERENČEVIC, M., Dějiny Chorvatska, Praha 2007.

HRADEČNÝ, P., Dějiny Řecka, Praha 1998.

DOSTÁLOVÁ, R. - HROCHOVÁ, V. (ed.), Dějiny Řecka, Praha 1998.

HRADEČNÝ, P., Dějiny Albánie, Praha 2008.

RYCHLÍK, J., Dějiny Bulharska, Praha 2000.

TEJCHMAN, M., et alii, Dějiny Srbska, Praha 2006.

RYCHLÍK, J. - KOUBA, M., Dějiny Makedonie, Praha 2003.

BUSCK, S. - POULSEN, H., Dějiny Dánska, Praha 2007.

HROCH, M. - KADEČKOVÁ, H. – BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha 2005.

KADEČKOVÁ, H., Dějiny Islandu, Praha 2001.

JUTIKKALA, E. – PIRINEN, K., Dějiny Finska, Praha 2006.

VAN DER HORST, H., Dějiny Nizozemska, Praha 2005.

KLÍMA, J., Dějiny Portugalska, Praha 2007.

ARTETA, A. U. (ed.), Dějiny Španělska, Praha 1995.

POLIŠENSKÝ, J. - BARTEČEK, I., Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století, Olomouc 2002.

BARTOŠ, L., Dějiny a kultura Španělska, Praha 1990.

ROUX, J. P., Dějiny Střední Asie, Praha 2008.

ŠVANKMAJER, M., et alii, Dějiny Ruska, Praha 2004.

LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 2000.

AXWORTHY, M., Dějiny Íránu, Praha 2009.

GOMBÁR, E. - PECHA, L., Dějiny Íráku, Praha 2013.

BAREŠ, L. - GOMBÁR, E. - VESELÝ, R., Dějiny Egypta, Praha 2010.

GOMBÁR, E., Dějiny Libye, Praha 2015.

 

Skripta a encyklopedie

TEICHOVÁ, A., a kol., Dějiny středověku I, II. Praha 1968.

PICKOVÁ, D. - KUBŮ, N., Dějiny středověku a raného novověku. I. díl: Zrození středověké Evropy, Praha 1995.

AUGUSTA, P., a kol., Dějiny středověku a raného novověku. II. díl: Vrcholný a pozdní středověk, Praha 1996.

DRŠKA, V. – PICKOVÁ, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

DRŠKA, V. – SKŘIVAN, A. – STELLNER, F., Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha 1995.

LE GOFF, J. – SCHMITT, J.-C. (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 2014.

HROCHOVÁ, V., Úvod do problematiky raného feudalismu I–II, Praha 1984–1985.

KINDER, H. – HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998.

LEHMANN, G. E., Dějiny světa 2 (Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr.), Praha 2012.

FRIED, J., Dějiny světa 3 (Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500), Praha 2013.

DEMEL, W., Dějiny světa 4 (1200 až 1800), Praha 2013.

KRUMLOWSKÝ, F., Jména z českých dějin, která byste měli znát I, Praha 2007.

KUČERA, J. P. - KAŠE, J. – ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách 1, Praha 2006.

KUČERA, J. P. - KAŠE, J. – BĚLINA, P., České země v evropských dějinách 2, Praha 2006.

MÄRTLOVÁ, C., Středověk, Praha 2007.

MEZNÍK, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5.–11. stol.), Brno 1997.

VAVŘÍNEK, V., Encyklopedie Byzance, Praha 2011.

BORECKÝ, B. – DOSTÁLOVÁ, R. (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.

KUŤÁKOVÁ, E. – VIDMANOVÁ, A. (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.

BLAŽEK, V., Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled, Brno 2011.

VONDRUŠKA, V., 12. století. Život ve staletích (Lexikon historie), Praha 2012.

VONDRUŠKA, V., Život ve středověku. Průvodce základními pojmy, Brno 2014.

Přehledné dějiny Československa I/1, do r. 1526, Praha 1980.

Československé dějiny v datech, Praha 1987.

Dějiny Československa I (do roku 1946), Praha 1990.

 

Ostatní

BALTRUŠAITIS, J., Fantastický středověk, Praha 2008.

BARTOŠEK, M., Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha 1995.

BARTOŠEK, M., Encyklopedie římského práva, Praha 1994.

BLASCHKE, J., Záhadný středověk, Praha 2006.

CRAUGHWELL, T. J., Barbaři: jak jejich invaze ovlivnily moderní svět, Praha 2009.

ČECHOVÁ, V., Langobardská Itálie v 7.-8. století, Ostrava 1996.

ČORNEJ, P., České dějiny: Výpravná historie českých zemí, Praha 2012.

DOLEŽAL, S., Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l., Praha 2008.

FIRTH, R., Rytíři a jejich život, Praha 2007.

GIVEN, J. B., Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Praha 2008.

GRAVETT, Ch., Normanští rytíři a doba Viléma Dobyvatele, Praha 2009.

GRAVETT, Ch., Hastings 1066. Pád anglosaské Anglie, Praha 2008.

HÁDEK, C., Konec Přemyslovců v Čechách, Praha 2006.

HINDLEY, G., Saladin a počátky džihádu, Praha 2009.

HITZEL, F., Osmanská říše, 15.-18. století, Praha 2005.

JONES, T. – EREIRA, A., Barbaři: neotřelý pohled na dějiny Římské říše, Praha 2008.

KINCL, J. – URFUS, V., Římské právo, Praha 1990.

MEZNÍK, J., Tvář stárnoucího středověku, Praha 2009.

NICHOLSON, H., Templáři 1120-1312, Praha 2008.

NICOLLE, D., Středověké obléhací zbraně, Praha 2008.

NICOLLE, D., První křížová výprava 1096-99: dobytí Svaté země, Praha 2007.

NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192, Praha 2007.

NICOLLE, D., Křižácké hrady ve Svaté zemi 1192-1302, Praha 2009.

NICOLLE, D., Druhá křížová výprava 1158. Pohroma před branami Damašku, Praha 2010.

NICOLLE, D., Třetí křížová výprava 1191, Praha 2008.

NICOLLE, D., Rytíři řádu johanitů, Brno 2010.

NICOLLE, D., Řád německých rytířů 1190-1561, Brno 2009.

NICOLLE, D., Pád Akkonu 1291: krvavý zánik křižáckých států, Praha 2010.

NICOLLE, D., Kresčak 1346. Triumf dlouhého luku, Praha 2007.

NICOLLE, D., Konstantinopol 1453, Praha 2009.

NOVÁK, A., Vědomí středověku, Praha 2007.

PALMER, A. W., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.

PÁTKOVÁ, H., Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008.

von PESCHKE, H.-J., Středověk – Co, jak, proč? Praha 2008.

TURNBULL, S., Grunwald/Tannenberg 1410. Osudná porážka Řádu německých rytířů, Praha 2008.

WISE, T., Vojska středověké Evropy, Brno 2007.

 

Prameny

k českým dějinám:

Prameny k dějinám Velké Moravy I-V (Magnae Moraviae fontes historici, ed. L. E. Havlík a kol.), Praha - Brno 1966-77.

Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha 1963.

Středověké legendy o českých světcích, Praha 1998.

Kosmas, Kronika Čechů, Praha 2011.

Kosmova kronika česká, Praha 2005.

Pokračovatelé Kosmovi, Praha 1974.

Kronika tak řečeného Dalimila, Praha 2005.

Kristiánova legenda, Praha 1978.

Karel IV., Vlastní životopis, Praha 1979.

Kroniky doby Karla IV., Praha 1987.

Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 1979.

Zbraslavská kronika, Praha 1976.

Středověké legendy prokopské. Jejich historický rozbor a texty, Praha 1953.

Ze starých letopisů českých, Praha 1980.

Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981.

 

ke kruciátám:

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. Vyprávění křižáka, Praha 2007.

Geoffroi de Villehardouin, Dobytí Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě, Praha 2013.

Jean de Joinville, Paměti křižákovy, Praha 1965.

Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, Praha 2014.

Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha 2010.

Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.

Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách, Praha 2009.

 

k byzantským dějinám:

Anna Komnéna, Paměti byzantské princezny, Praha 1996.

Evagrius Scholasticus, Církevní dějiny, Praha 1991.

Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha 2012.

Prokopios, Válka s Peršany a Vandaly, Praha 1985.

Prokopios, Válka s Góty, Praha 1985.

Michal Psellos, Byzantské letopisy, Praha 1982.

Theofylaktos Simokattes, Na přelomu věků, Praha 1986.

Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.

 

ostatní:

Adam Brémský, Činy biskupů hamburského kostela, Praha 2009.

Bájné plavby do jiných světů, Praha 2010.

Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, Praha 2008.

Boëthius, poslední Říman. Praha 1981.

Anicius Manlius Severinus Boëthius, Filosofie utěšitelka, Olomouc 2005.

Dětmar z Merseburku, Kronika, Praha 2008.

Einhardus, …a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni – život a doba Karla Velikého, Praha 1999.

Fredegarovy kroniky, Čtvrtá kniha / Pokračování, Praha 2020.

Jean Froissart, Kronika stoleté války, Praha 1977.

Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha 2009.

Geoffrey z Monmouthu, Dějiny britských králů, Praha 2010.

Gerald z Walesu, Putování Walesem/Popis Walesu, Praha 2008.

Haličsko-volyňský letopis, Praha 2010.

Helmond z Bosau, Kronika Slovanů, Praha 2013.

Historie o starých norských králích. Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha

Theodorika, Praha 2014.

Isidor ze Sevilly, Etymologie I-XX, Praha 2000-2010.

Král Karel a papež Lev, Ostrava 2014.

F. Lopes, Kronika vlády Dona Pedra I., Praha 2009.

Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta, Praha 2013.

Oldřich z Etzenbachu, Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku, Praha 2015.

Ota z Freisingu, Historie aneb O dvou obcích, Praha 2017.

Pád Granady a zánik al-Andalusu, Praha 2011.

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2012.

Rodulfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia, Praha 2013.

Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 2005.

Suger, Spisy o Saint-Denis, Praha 2006.

Widukind z Corvey, Dějiny Sasů, Praha 2016.

ZWETTLER, O., Čítanka k obecným dějinám středověku, Brno 1992.