Šrámková Václava

"Neb jsouce labutího přirození, ona bez vody a já bez vína do vůle Boží nedobře bejti můžeme" (Každodennost Švamberků na Zvíkově 1473-1622)

Předložená diplomová práce se zabývá každodenností starého českého panského rodu Švamberků v jeho sídle na Zvíkově. V první části je věnován prostor historii rodu a shrnutí dosavadní literatury a pramenů týkající se Švamberků. Další kapitola se snaží vykreslit rezidenční síť rodu, která se od konce 15. do počátku 17. století rozprostírala v jižních Čechách. Zároveň je ve druhé kapitole stručně popsána historie hradu Zvíkova, který plnil jistou dobu funkci hlavního sídla rodu v této oblasti. Zbývající tři kapitoly se snaží představit každodenní život Švamberků v jednotlivých cyklech - životním, ročním a denním. K rekonstrukci švamberské každodennosti mohlo dojít díky dochované korespondenci Švamberků. Hlavním cílem předložené práce bylo shrnout dosavadní poznatky o rodu Švamberků a na základě interpretace pramenů osobní povahy se pokusit o vhled do každodennosti rodu pánů stříbrné labutě v letech 1473-1622.