Životopis

prof. PhDr. VÁCLAV BŮŽEK, CSc.
 

 • Datum narození: 10.01.1959 v Českém Krumlově
   
 • Současné pracovní zařazení: profesor, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a,  370 05 České Budějovice, e-mail: buzek@ff.jcu.cz
   
 • Vysokoškolské vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor historie)
   
 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti: doktor filozofie – 1982 (Univerzita Karlova v Praze); kandidát historických věd – 1988 (Československá akademie věd v Praze); docent českých dějin – 1992 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích); profesor českých dějin – 1999 (Masarykova univerzita v Brně)
   
 • Akademická kariéra: 1983-1984 stipendista Ústavu československých a světových dějin ČSAV v Praze; 1984-1991 odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od 1991 její vedoucí a od 1992 docent této katedry, od roku 1997 vedoucí Historického ústavu Jihočeské univerzity; 1999-2005 profesor Historického ústavu Jihočeské univerzity; od 2006 do současnosti profesor a ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2001-2004 prorektor Jihočeské univerzity pro vědu a výzkum; od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2011 rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dvou funkčních obdobích
   
 • Vědecké zaměření: české a středoevropské dějiny raného novověku – zvláště 16. a 17. století; dějiny šlechty, rezidencí a dvorů; každodenní kultura; rituály symbolické komunikace; historickoantropologické přístupy k dějinám společnosti českých zemí v kontextu dějin habsburské monarchie
   
 • Vysokoškolská výuka: od roku 1984 do současnosti přednášky a semináře v Českých Budějovicích (především dějiny raného novověku, historická antropologie, historický proseminář, specializační seminář k dějinám raného novověku, doktorský seminář); od roku 1995 vedení doktorandů (zatím úspěšně dovedl k obhajobě disertace jedenáct doktorandů); 1998-2001 přednášky a semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; od 2006 do současnosti výuka na zahraničních univerzitách (zvláště Tübingen)
   
 • Redakční rady: Český časopis historický, Dějiny a současnost, Folia historica bohemica, Historický obzor, Hungarian Historical Review, Opera historica
   
 • Vědecká grémia: v současnosti člen vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, člen vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, člen oborové rady doktorského studia českých dějin na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Českého národního komitétu historiků, člen atestační komise Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze
   
 • Vědecké projekty (výběr): člen mezinárodního řešitelského kolektivu projektu podporovaného Volkswagen Stiftung nazvaného Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext – Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich (2001-2004); odpovědný řešitel výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (1999-2004); odpovědný řešitel výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011); odpovědný řešitel výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (2012-2016); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Ferdinand II. Tyrolský a šlechtická společnost druhé poloviny 16. století – integrační procesy v habsburské monarchii (2003-2005); odpovědný řešitel doktorského projektu Grantové agentury České republiky Společnost raného novověku v 16. až 18. století – teorie, metodologie, prameny (2003-2007); odpovědný řešitel doktorského projektu Grantové agentury ČR Člověk, sociální skupina a společnost (2008-2011); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku (2013-2015)
   
 • Zahraniční badatelská stipendia (výběr za posledních pět let): stipendium Mellon Foundation (dva měsíce, 2011/2012); stipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (tři měsíce 2013/2014); stipendium Dorothee Wilms-Stiftung (dva měsíce 2014/2015)
   
 • Publikační činnost: autor a spoluautor patnácti vědeckých monografií a syntéz vydaných v České republice a zahraničí, z poslední doby například:
   

Václav Bůžek, Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böhmischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag 2009; Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel Král, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009; Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010; Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011 (kniha oceněna Cenou rektora Jihočeské univerzity za prestižní publikaci); Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012; Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag 2013; Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015; Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016; dále publikoval na 200 vědeckých studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících (blíže bibliografie)

 • Popularizační činnost: kromě přednášek pro veřejnost (zvláště pro učitele, středoškolské studenty a posluchače Univerzity třetího věku) a popularizujících článků v Dějinách a současnosti spolupráce s redakcí televizního pořadu Historie.cs, který vysílá ČT 24
   
 • Udělená vyznamenání: Stříbrná pamětní medaile města České Budějovice za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzitního života v Českých Budějovicích (2011); Pamětní medaile Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (2011); Pamětní medaile Jihočeské univerzity (2012); Pamětní list děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity za přínos pro rozvoj fakulty (2012)
   
 • Jazykové znalosti: němčina, angličtina, ruština