Svazek 12 (2012)

JAROSLAV DIBELKA

OBRANNÉ STRATEGIE MUŽŮ A ŽEN OBVINĚNÝCH ZE SMILSTVA A CIZOLOŽSTVÍ.

Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století

 

V centru zájmu knihy stanuli konkrétní muži a ženy, kteří byli na třeboňském panství v období přelomu 17. a 18. století obviněni z různých sexuálních deliktů. Po nezbytném úvodním vymezení tématu a kritickém zhodnocení pramenů a literatury jsou přiblíženy delikty smilstva a cizoložství prostřednictvím normativních pramenů. Vynechána nebyla ani stručná charakteristika panství Třeboň, na němž se většina ze zkoumaných mravnostních deliktů stala. Následně se pozornost, především za využití metod historické antropologie, zaměřila na konkrétní provinilce, kteří jsou pojímáni jako konkrétní aktéři dějin. Vlastním cílem práce bylo přiblížit se prostřednictvím jimi aktivně užívaných obranných strategií k obecným vzorcům chování a jednání soudobých venkovanů a pokusit se o nahlédnutí do jejich myšlenkového světa. Provinění, kterého se dopustili, je totiž nutilo bránit svoji čest a s ní úzce spojený sociální status. Skutečnost, zda byl mimomanželský vztah v rámci vesnické společnosti akceptován, pak byla závislá na kodexu ctnostného jednání, který uznávali soudobí venkované. Dochovaná trestně právní agenda vedená o těchto případech tak historikovi nabízí nejen pohled na konkrétní osudy provinilců, ale i možnost přiblížit se hodnotovému žebříčku raně novověkého vesničana. Ten byl součástí určité sítě vztahů, ale na oplátku se očekávalo, že bude jednat v některých situacích očekávaným způsobem. Pokud se tak nechoval, hrozilo mu, že mu bude v případné krizové situaci pomoc odmítnuta. Na jeho chování přitom měla dohlížet rodina, sousedé i ostatní obyvatelé vesnice, kteří tak vykonávali funkci sociální kontroly. Práce se proto dotýká i různých strategií venkovanů, pomocí nichž utvářeli svůj sociální status v rámci vesnického mikrokosmu. Nezbytně nutné je však při výzkumu této problematiky mít stále na paměti nejen výhody, ale také omezení, která vyplývají z práce s prameny trestněprávní provenience.