Bakalářské a diplomové práce

témata, formuláře, pokyny, termíny

Termín pro zadání bakalářských prací na FF JU je do 15. 5. 2020. Platí pro všechny studenty 2. ročníku. Tento termín je ale konečný, do kdy musí být práce již schválena ředitelkou ústavu a děkanem fakulty. Pro vyřízení všech formalit je třeba odevzdat formulář zadání (podklad pro zadání do STAGu) nejpozději o týden dříve. Před tím je nutno se dohodnout s Vámi zvoleným vedoucím práce na tématu práce. Formuláře viz přílohy níže.

Formulář se odevzdá v elektronické i tištěné formě (ta je podepsaná vedoucím práce) na sekretariát UAG.

 

Termíny pro odevzdání BP a DP pro letní a podzimní termín obhajob v AR 2019/2020 jsou:

obhajoby červen 2020 - odevzdání do 11. 5. 2020 - práce budou odevzdány pouze elektronicky do systému IS STAG. Po jejich vložení student zašle informaci e-mailem sekretářce ústavu asmelhausova@ff.jcu.cz . Po vložení práce do systému uzavře sekretářka systém pro další úpravy a práce projde automatickou kontrolou plagiátorství.

obhajoby září 2020 - odevzdání do 31. 7. 2020 na sekretariátu UAG. Při odevzdání 2 výtisků kvalifikační práce v pevné vazbě (ty se po obhajobách vrací studentovi) musí být již práce vložena do IS STAG a vypněny všechny požadované položky. Po vložení práce do systému uzavře sekretářka ústavu systém pro další úpravy a práce projde automatickou kontrolou plagiátorství.

Podrobné pokyny pro formální zpracování práce a řazení stránek, návod na vložení souboru v pdf do systému IS STAG a vzory úvodních stránek naleznete v dokumentech níže - body 4 (práce psané v ČJ) a 5 (práce psané v NJ).

Upozornění: práci je nutno pravidelně konzultovat s vedoucím práce, dodávat mu postupně vypracované části ke kontrole a včas mu ji odevzdat elektronicky ke kontrole, než ji definitivně odevzdáte. Vždy vycházejte z pokynů vedoucího své práce. Počítejte, prosím, s tím, že akademičtí pracovníci vedou často prací více, proto je nestihnou přečíst, pokud je odevzdáte na poslední chvíli.

Zápočet za kvalifikační práci dostanete až po odevzdání hotové práce.

 

  1. Formulář zadání bakalářské práce
  2. Formulář zadání diplomové práce
  3. Termíny pro zadání bakalářských a diplomových prací na UAG
  4. Pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářských a diplomových prací v češtině na UAG
  5. Pokyny pro bakalářské a diplomové práce vypracovávané v německém jazyce na UAG
  6. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)
     

 

.................................................................................................................................................................................................